USSH - Dissertations : [564]

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 564 tài liệu
 • 02050005349.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần, Thị Thanh;  Người hướng dẫn: Hoàng, Mộc Lan (2018)

 • Kết quả nghiên cứu lý luận đã bổ sung và phát triển thêm lý luận về hành vi sống khỏe, hành vi sống khỏe của người cao tuổi cụ thể: xác định được khái niệm, các biểu hiện, các yếu tố ảnh hưởng, vai trò ảnh hưởng của yếu tố chủ quan (lo lắng, niềm tin, suy nghĩ tích cực) đến khả năng thực hiện hành vi sống khỏe của người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy bên cạnh yếu tố chủ quan, thì đối với người cao tuổi, hỗ trợ xã hội cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hành vi sống khỏe. Đây là phát hiện mới bổ sung cho các luận điểm lý thuyết nghiên cứu về hành vi sống khỏe ở người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu thực tiễn góp phần làm sáng tỏ hành vi sống khỏe ...

 • 02050005337.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm, Quỳnh Chi;  Người hướng dẫn: Dương, Văn Thịnh (2018)

 • Luận án chỉ ra những biến đổi và vấn đề đặt ra từ thực trạng biến đổi của văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa ở đồng bằng sông Hồng từ năm 1986 đến nay. Cụ thể: - Luận giải từ góc độ triết học sự biến đổi của văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng trên một số phương diện cơ bản như: phong tục - tập quán; văn hóa - nghệ thuật; tổ chức quản lý làng xã, từ đó, phân tích những vấn đề đặt ra đối với văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa ở đồng bằng sông Hồng hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những biến đổi tích cực và hạn chế biến đổi tiêu cực của văn hóa làng vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình đô thị hóa, góp p...

 • 02050005322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm, Mạnh Thắng;  Người hướng dẫn: Hoàng, Hồng (2018)

 • Ngoài phần Mở đầu, Kết luận; Danh mục công trình khoa học của tác giả có liên quan đến đề tài luận án; Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án cấu trúc thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1996 đến năm 2005 Chương 3: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 2006 đến năm 2015 Chương 4: Nhận xét và kinh nghiệm

 • 02050005321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ, Thị Thu Nga;  Người hướng dẫn: Lê, Quang Thiêm (2018)

 • Luận án khảo sát đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ tài chính (TNTC) Anh -Việt, dựa trên cơ sở thực hiện nghiên cứu đối chiếu để chuyển dịch TNTC từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đối chiếu chuyển dịch là chuyển dịch dựa trên cơ sở nghiên cứu đối chiếu, nó cho phép đảm bảo chất lượng dịch loại đơn vị này là dịch cấu tạo thuật ngữ là từ, ngữ và được coi là một trong các biện pháp chuyển dịch quan trọng, có nhiều ứng dụng trong dạy và học ngoại ngữ, dịch thuật ngữ, góp phần chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt, là phương thức đánh giá về lý luận ngôn ngữ học. Luận án áp dụng lý thuyết đối chiếu vào chuyển dịch đơn vị ngôn ngữ, cụ thể là từ và ngữ nhằm tìm ra những điểm giống và khác nhau để chuyển...

 • 02050005319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm, Hồng Trang;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Văn Học (2018)

 • Về khía cạnh lý thuyết, Luận án đưa ra khái niệm đổi mới, tiếp cận hệ thống đổi mới. Theo đó, đổi mới là tập hợp các hoạt động xã hội phức tạp nhằm tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến, thực hiện qui trình theo phương pháp mới hoặc áp dụng cách thức mới để đưa một sáng chế ra thị trường, đem lại lợi ích kinh tế. Tiếp cận hệ thống đổi mới là việc sử dụng các tri thức về hệ thống đổi mới (cấu trúc của hệ thống đổi mới, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành) để xây dựng một mô hình liên kết đảm bảo được hiệu quả liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, đạt mục tiêu của đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay. Luận án đã phân tích tiến trình phát triển của mối li...

 • 02050005320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Lương, Thị Thanh Hải;  Người hướng dẫn: Võ, Thị Minh Chí (2018)

 • - Về mặt lí luận: + Làm rõ khái niệm tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật qua hai hình thức biểu hiện: ngôn ngữ tạo hình Mỹ thuật và hoạt động giáo dục Mỹ thuật. + Chỉ ra được các tiêu chí đo lường và các phương pháp đo lường tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật. - Về mặt thực tiễn: + Xây dựng được bộ công cụ đo lường tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật - hệ thống bài tập đo nghiệm phù hợp với chuyên ngành. + Tìm ra mối tương quan thuận giữa mức độ biểu hiện tính sáng tạo qua trắc nghiệm và qua hệ thống bài tập đo nghiệm. + Chỉ ...

 • 02050005318.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Hoài;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Văn Chính (2018)

 • Thứ nhất, qua khảo sát 1949 thuật ngữ chỉ bệnh, luận án đã xác định: (1) Về mặt cấu tạo, thuật ngữ chỉ bệnh gồm hai loại là từ và ngữ, tuy nhiên do sự khác nhau về loại hình ngôn ngữ nên tỷ lệ thuật ngữ là từ và ngữ có sự khác biệt lớn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Trong số 1949 đơn vị thuật ngữ được khảo sát, kết quả thu được trong tiếng Anh có 1341 (68,80%) đơn vị thuật ngữ là từ và 608 (31,20%) đơn vị thuật ngữ là ngữ, trong khi đó tiếng Việt chỉ có 115 (5,90%) đơn vị thuật ngữ là từ và 1089 (94,10%) đơn vị thuật ngữ là ngữ. (2) Về mô hình cấu tạo, luận án xác định được trong tiếng Anh có 8 mô hình cấu tạo và tiếng Việt có 11 mô hình cấu tạo. Trong cả hai ngôn n...

 • 02050005317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Hoàng, Thị Mỹ Nhị;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Đức Ninh (2018)

 • - Luận án đã bao quát được các vấn đề lí thuyết quan trọng và lịch sử vấn đề nghiên cứu về mỹ học Nhật Bản nói chung và mỹ cảm aware trong Truyện Genji và Ngàn cánh hạc nói riêng. - Luận án đã chỉ ra sự phát triển mỹ cảm aware thời cổ đại và hiện đại thể hiện một hướng tiếp cận mới đối với mỹ học thông qua văn học và ngược lại. - Luận án đã làm rõ được những đặc điểm cơ bản và kế thừa của aware thể hiện trong Truyện Genji và được tiếp nối Ngàn cánh hạc. Từ đó, làm rõ những ảnh hưởng sâu rộng của aware trong đời sống văn học từ truyền thống đến hiện đại. - Luận án làm rõ những biến đổi của aware qua việc so sánh trường hợp Truyện Genji và Ngàn cánh hạc. Từ đó, cho thấy sự tiếp biế...

 • 02050005316.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Kiều Oanh;  Người hướng dẫn: Dương, Văn Thịnh (2018)

 • - Luận án góp phần làm sáng tỏ quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại và vai trò của nó đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể: + Luận án đưa ra quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại với các đặc trưng cơ bản như sau: Thứ nhất, khoa học và công nghệ hiện đại là tổng thể gắn bó hữu cơ giữa khoa học và công nghệ. Thứ hai, khoa học và công nghệ hiện đại là kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, được đánh dấu mốc từ đầu thế kỷ XX. Thứ ba, sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ hiện đại đã đem lại những thành tựu mang tính bước ngoặt so với các giai đoạn trước, từ đó nhữ...

 • 02050005315.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đặng, Thị Thanh Hoa;  Người hướng dẫn: Lâm, Bá Nam (2018)

 • Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số là vấn đề được nhiều học giả quan tâm, tiếp cận ở những góc độ khác nhau. Lần đầu tiên, vấn đề đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận dưới góc độ chính trị học. Với ý nghĩa đó, luận án đã có những đóng góp mới về mặt khoa học, cụ thể: - Góp phần làm rõ một số khái niệm cơ bản như: dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, biên giới đất liền và vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền. Bên cạnh đó, luận án cũng làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về an ninh chính trị và đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền; các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiể...

 • 02050005314.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Hồng Nga;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Việt Thanh (2018)

 • - Luận án đã khảo sát, phân loại và miêu tả cấu trúc hình thức của diễn ngôn xã luận, cách thức tổ chức thông điệp của diễn ngôn như là một chiến lược giao tiếp, với các đặc điểm điển hình từ cấu trúc hình thức đến cấu trúc tổ chức ngữ nghĩa. - Luận án cũng phân tích ngữ cảnh sử dụng và lí giải chức năng như là động lực dụng học quan trọng thực hiện chức năng liên nhân, tư tưởng, văn bản của diễn ngôn xã luận. - Luận án chỉ ra các loại quan hệ, mạng quan hệ lập luận trong diễn ngôn xã luận thông qua những phương thức ngôn ngữ điển hình mang tính thể loại để phản ánh, chuyển tải và tác động đến người nhận nhằm đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất.

 • 02050005282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Quốc Trường;  Người hướng dẫn: Hoàng, Khắc Nam (2018)

 • - Làm rõ các khái niệm tiểu vùng, hợp tác tiểu vùng, hợp tác kinh tế tiểu vùng và mô hình hợp tác tiểu vùng trong thực tiễn. Đồng thời, xác định đặc trưng và đưa ra khái niệm mới về hợp tác tiểu vùng. - Khái quát xuất xứ, nội dung, ý tưởng Hợp tác kinh tế VBBMR; quan điểm và tình hình triển khai hợp tác của Trung Quốc, các nước ASEAN theo các giai đoạn; nhận xét, đánh giá về thực trạng triển khai hợp tác nêu trên. Trong đó, nghiên cứu, phân tích giai đoạn 2013 đến nay là giai đoạn Hợp tác kinh tế VBBMR trở thành một bộ phận của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Trung Quốc khởi xướng. Đây là nội dung các công trình nghiên cứu về Hợp tác VBBMR trước đây chưa đề cập. - Đánh ...

 • 02050005281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đặng, Thị Lệ Thu;  Người hướng dẫn: Hoàng, Bá Thịnh (2018)

 • (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về người chưa thành niên vi phạm pháp luật. (2) Cấu trúc xã hội của người chưa thành niên vi phạm pháp luật thời gian gần đây, gồm cấu trúc về nhân thân người chưa thành niên vi phạm pháp luật, cấu trúc về loại hình, mức độ vi phạm pháp luật của người chưa thành niên. (3) Lý giải nguyên nhân vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, gồm các nguyên nhân khách quan (môi trường nhà trường, môi trường gia đình, môi trường xã hội) và các nguyên nhân chủ quan (sự thiếu hiểu biết pháp luật, thói quen xấu của người chưa thành niên vi phạm pháp luật). (4) Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ở người chưa thành n...

 • 02050005280.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần, Vinh Quang;  Người hướng dẫn: Phạm, Ngọc Thanh (2017)

 • - Về cơ sở lý luận: Đã nghiên cứu nhiều công trình khoa học trong và ngoài nước, tập hợp phát triển, Nghiên cứu sinh nêu quan điểm về khái niệm chiến lược: “Chiến lược là nghệ thuật sử dụng các biện pháp đặc biệt phát huy tối đa các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu”, và quan điểm về phương tiện kỹ thuật ngành Công an nhân dân: “Phương tiện kỹ thuật công khai: Được sử dụng công khai, mọi người đều biết có sự giám sát, kết quả phục vụ trực tiếp công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp, vô hiệu hoá hoạt động của các tổ chức, đối tượng thù địch xâm phạm, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ bí mật: Được sử dụng các phương pháp nghiệp v...

 • 02050005231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Vũ, Thị Thủy;  Người hướng dẫn: Lâm, Bá Nam (2017)

 • Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh: - Dựa trên nguồn tài liệu chính thống của các học giả, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, luận án đã làm sáng tỏ hệ thống khái niệm, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc; làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng đó. - Trên cơ sở đó, luận án đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và vấn đề đặt ra trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên từ 1997 đến nay. Qua đó, đề xuất được những phương hướng và giải pháp thiết thực, khả thi nh...

 • 02050005230.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ, Xuân Hiển;  Người hướng dẫn: Lê, Thị Vân Hạnh (2017)

 • - Phân tích những điều kiện, tiền đề dẫn tới sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. - Phân tích những nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. - Trình bày ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay. - Ở một mức độ nhất định, luận án mong muốn góp phần cung cấp một số luận cứ khoa học để tham khảo trong việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đạo Công giáo nói riêng và với các tôn giáo có tư cách pháp nhân ở Việt Nam nói chung.

 • 02050005229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Phượng Anh;  Người hướng dẫn: Trần, Nho Thìn (2017)

 • - Dựa trên cứ liệu là hệ thống địa danh của hai huyện Ba Vì và Thạch Thất, Hà Nội, ứng dụng hướng tiếp cận khu vực học và bằng phương pháp liên ngành, luận án đã đạt được các kết quả sau: - Mô tảvà phân tích quá trình khai phá Xứ Đoài từkhi những người Việt cổ thiên di từ vùng núi đồi phía tây bắc xuống châu thổphía đông nam;. - Mô tả không gian của xứ Đoài với các tính chất của núi thấp, gò đồi, đồng bằng trong đê và các bãi bồi ngoài đê. Tỉ lệ chuyển hóa giữa các lớp địa danh cho thấy người Xứ Đoài cưtrú chủ yếu ở các đồng bằng, bãi bồi – nơi dễ canh tác, sản xuất theo tập quán truyền thống của nông dân đồng bằng châu thổ sông Hồng; - Phân tích kết cấu của không gian sản ...

 • 02050005228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đàm, Thế Vinh;  Người hướng dẫn: Trần, Minh Trưởng (2017)

 • Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu về công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ góc độ tiếp cận chuyên ngành Hồ Chí Minh học: - Dựa trên nguồn tài liệu chính thống, luận án đã làm rõ nội dung cơ bản, đặc điểm và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị đối với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội. Đồng thời, luận án cũng đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác này trong Quân đội. - Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất phương hướng và các nhóm giải pháp cơ bản nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác chính trị trong Quân...

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 564 tài liệu

USSH - Dissertations : [564]

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 564 tài liệu
 • 02050005349.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần, Thị Thanh;  Người hướng dẫn: Hoàng, Mộc Lan (2018)

 • Kết quả nghiên cứu lý luận đã bổ sung và phát triển thêm lý luận về hành vi sống khỏe, hành vi sống khỏe của người cao tuổi cụ thể: xác định được khái niệm, các biểu hiện, các yếu tố ảnh hưởng, vai trò ảnh hưởng của yếu tố chủ quan (lo lắng, niềm tin, suy nghĩ tích cực) đến khả năng thực hiện hành vi sống khỏe của người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy bên cạnh yếu tố chủ quan, thì đối với người cao tuổi, hỗ trợ xã hội cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hành vi sống khỏe. Đây là phát hiện mới bổ sung cho các luận điểm lý thuyết nghiên cứu về hành vi sống khỏe ở người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu thực tiễn góp phần làm sáng tỏ hành vi sống khỏe ...

 • 02050005337.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm, Quỳnh Chi;  Người hướng dẫn: Dương, Văn Thịnh (2018)

 • Luận án chỉ ra những biến đổi và vấn đề đặt ra từ thực trạng biến đổi của văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa ở đồng bằng sông Hồng từ năm 1986 đến nay. Cụ thể: - Luận giải từ góc độ triết học sự biến đổi của văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng trên một số phương diện cơ bản như: phong tục - tập quán; văn hóa - nghệ thuật; tổ chức quản lý làng xã, từ đó, phân tích những vấn đề đặt ra đối với văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa ở đồng bằng sông Hồng hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những biến đổi tích cực và hạn chế biến đổi tiêu cực của văn hóa làng vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình đô thị hóa, góp p...

 • 02050005322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm, Mạnh Thắng;  Người hướng dẫn: Hoàng, Hồng (2018)

 • Ngoài phần Mở đầu, Kết luận; Danh mục công trình khoa học của tác giả có liên quan đến đề tài luận án; Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án cấu trúc thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1996 đến năm 2005 Chương 3: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 2006 đến năm 2015 Chương 4: Nhận xét và kinh nghiệm

 • 02050005321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ, Thị Thu Nga;  Người hướng dẫn: Lê, Quang Thiêm (2018)

 • Luận án khảo sát đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ tài chính (TNTC) Anh -Việt, dựa trên cơ sở thực hiện nghiên cứu đối chiếu để chuyển dịch TNTC từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đối chiếu chuyển dịch là chuyển dịch dựa trên cơ sở nghiên cứu đối chiếu, nó cho phép đảm bảo chất lượng dịch loại đơn vị này là dịch cấu tạo thuật ngữ là từ, ngữ và được coi là một trong các biện pháp chuyển dịch quan trọng, có nhiều ứng dụng trong dạy và học ngoại ngữ, dịch thuật ngữ, góp phần chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt, là phương thức đánh giá về lý luận ngôn ngữ học. Luận án áp dụng lý thuyết đối chiếu vào chuyển dịch đơn vị ngôn ngữ, cụ thể là từ và ngữ nhằm tìm ra những điểm giống và khác nhau để chuyển...

 • 02050005319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm, Hồng Trang;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Văn Học (2018)

 • Về khía cạnh lý thuyết, Luận án đưa ra khái niệm đổi mới, tiếp cận hệ thống đổi mới. Theo đó, đổi mới là tập hợp các hoạt động xã hội phức tạp nhằm tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến, thực hiện qui trình theo phương pháp mới hoặc áp dụng cách thức mới để đưa một sáng chế ra thị trường, đem lại lợi ích kinh tế. Tiếp cận hệ thống đổi mới là việc sử dụng các tri thức về hệ thống đổi mới (cấu trúc của hệ thống đổi mới, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành) để xây dựng một mô hình liên kết đảm bảo được hiệu quả liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, đạt mục tiêu của đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay. Luận án đã phân tích tiến trình phát triển của mối li...

 • 02050005320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Lương, Thị Thanh Hải;  Người hướng dẫn: Võ, Thị Minh Chí (2018)

 • - Về mặt lí luận: + Làm rõ khái niệm tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật qua hai hình thức biểu hiện: ngôn ngữ tạo hình Mỹ thuật và hoạt động giáo dục Mỹ thuật. + Chỉ ra được các tiêu chí đo lường và các phương pháp đo lường tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật. - Về mặt thực tiễn: + Xây dựng được bộ công cụ đo lường tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật - hệ thống bài tập đo nghiệm phù hợp với chuyên ngành. + Tìm ra mối tương quan thuận giữa mức độ biểu hiện tính sáng tạo qua trắc nghiệm và qua hệ thống bài tập đo nghiệm. + Chỉ ...

 • 02050005318.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Hoài;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Văn Chính (2018)

 • Thứ nhất, qua khảo sát 1949 thuật ngữ chỉ bệnh, luận án đã xác định: (1) Về mặt cấu tạo, thuật ngữ chỉ bệnh gồm hai loại là từ và ngữ, tuy nhiên do sự khác nhau về loại hình ngôn ngữ nên tỷ lệ thuật ngữ là từ và ngữ có sự khác biệt lớn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Trong số 1949 đơn vị thuật ngữ được khảo sát, kết quả thu được trong tiếng Anh có 1341 (68,80%) đơn vị thuật ngữ là từ và 608 (31,20%) đơn vị thuật ngữ là ngữ, trong khi đó tiếng Việt chỉ có 115 (5,90%) đơn vị thuật ngữ là từ và 1089 (94,10%) đơn vị thuật ngữ là ngữ. (2) Về mô hình cấu tạo, luận án xác định được trong tiếng Anh có 8 mô hình cấu tạo và tiếng Việt có 11 mô hình cấu tạo. Trong cả hai ngôn n...

 • 02050005317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Hoàng, Thị Mỹ Nhị;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Đức Ninh (2018)

 • - Luận án đã bao quát được các vấn đề lí thuyết quan trọng và lịch sử vấn đề nghiên cứu về mỹ học Nhật Bản nói chung và mỹ cảm aware trong Truyện Genji và Ngàn cánh hạc nói riêng. - Luận án đã chỉ ra sự phát triển mỹ cảm aware thời cổ đại và hiện đại thể hiện một hướng tiếp cận mới đối với mỹ học thông qua văn học và ngược lại. - Luận án đã làm rõ được những đặc điểm cơ bản và kế thừa của aware thể hiện trong Truyện Genji và được tiếp nối Ngàn cánh hạc. Từ đó, làm rõ những ảnh hưởng sâu rộng của aware trong đời sống văn học từ truyền thống đến hiện đại. - Luận án làm rõ những biến đổi của aware qua việc so sánh trường hợp Truyện Genji và Ngàn cánh hạc. Từ đó, cho thấy sự tiếp biế...

 • 02050005316.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Kiều Oanh;  Người hướng dẫn: Dương, Văn Thịnh (2018)

 • - Luận án góp phần làm sáng tỏ quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại và vai trò của nó đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể: + Luận án đưa ra quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại với các đặc trưng cơ bản như sau: Thứ nhất, khoa học và công nghệ hiện đại là tổng thể gắn bó hữu cơ giữa khoa học và công nghệ. Thứ hai, khoa học và công nghệ hiện đại là kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, được đánh dấu mốc từ đầu thế kỷ XX. Thứ ba, sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ hiện đại đã đem lại những thành tựu mang tính bước ngoặt so với các giai đoạn trước, từ đó nhữ...

 • 02050005315.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đặng, Thị Thanh Hoa;  Người hướng dẫn: Lâm, Bá Nam (2018)

 • Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số là vấn đề được nhiều học giả quan tâm, tiếp cận ở những góc độ khác nhau. Lần đầu tiên, vấn đề đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận dưới góc độ chính trị học. Với ý nghĩa đó, luận án đã có những đóng góp mới về mặt khoa học, cụ thể: - Góp phần làm rõ một số khái niệm cơ bản như: dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, biên giới đất liền và vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền. Bên cạnh đó, luận án cũng làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về an ninh chính trị và đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền; các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiể...

 • 02050005314.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Hồng Nga;  Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Việt Thanh (2018)

 • - Luận án đã khảo sát, phân loại và miêu tả cấu trúc hình thức của diễn ngôn xã luận, cách thức tổ chức thông điệp của diễn ngôn như là một chiến lược giao tiếp, với các đặc điểm điển hình từ cấu trúc hình thức đến cấu trúc tổ chức ngữ nghĩa. - Luận án cũng phân tích ngữ cảnh sử dụng và lí giải chức năng như là động lực dụng học quan trọng thực hiện chức năng liên nhân, tư tưởng, văn bản của diễn ngôn xã luận. - Luận án chỉ ra các loại quan hệ, mạng quan hệ lập luận trong diễn ngôn xã luận thông qua những phương thức ngôn ngữ điển hình mang tính thể loại để phản ánh, chuyển tải và tác động đến người nhận nhằm đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất.

 • 02050005282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Quốc Trường;  Người hướng dẫn: Hoàng, Khắc Nam (2018)

 • - Làm rõ các khái niệm tiểu vùng, hợp tác tiểu vùng, hợp tác kinh tế tiểu vùng và mô hình hợp tác tiểu vùng trong thực tiễn. Đồng thời, xác định đặc trưng và đưa ra khái niệm mới về hợp tác tiểu vùng. - Khái quát xuất xứ, nội dung, ý tưởng Hợp tác kinh tế VBBMR; quan điểm và tình hình triển khai hợp tác của Trung Quốc, các nước ASEAN theo các giai đoạn; nhận xét, đánh giá về thực trạng triển khai hợp tác nêu trên. Trong đó, nghiên cứu, phân tích giai đoạn 2013 đến nay là giai đoạn Hợp tác kinh tế VBBMR trở thành một bộ phận của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Trung Quốc khởi xướng. Đây là nội dung các công trình nghiên cứu về Hợp tác VBBMR trước đây chưa đề cập. - Đánh ...

 • 02050005281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đặng, Thị Lệ Thu;  Người hướng dẫn: Hoàng, Bá Thịnh (2018)

 • (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về người chưa thành niên vi phạm pháp luật. (2) Cấu trúc xã hội của người chưa thành niên vi phạm pháp luật thời gian gần đây, gồm cấu trúc về nhân thân người chưa thành niên vi phạm pháp luật, cấu trúc về loại hình, mức độ vi phạm pháp luật của người chưa thành niên. (3) Lý giải nguyên nhân vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, gồm các nguyên nhân khách quan (môi trường nhà trường, môi trường gia đình, môi trường xã hội) và các nguyên nhân chủ quan (sự thiếu hiểu biết pháp luật, thói quen xấu của người chưa thành niên vi phạm pháp luật). (4) Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ở người chưa thành n...

 • 02050005280.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần, Vinh Quang;  Người hướng dẫn: Phạm, Ngọc Thanh (2017)

 • - Về cơ sở lý luận: Đã nghiên cứu nhiều công trình khoa học trong và ngoài nước, tập hợp phát triển, Nghiên cứu sinh nêu quan điểm về khái niệm chiến lược: “Chiến lược là nghệ thuật sử dụng các biện pháp đặc biệt phát huy tối đa các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu”, và quan điểm về phương tiện kỹ thuật ngành Công an nhân dân: “Phương tiện kỹ thuật công khai: Được sử dụng công khai, mọi người đều biết có sự giám sát, kết quả phục vụ trực tiếp công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp, vô hiệu hoá hoạt động của các tổ chức, đối tượng thù địch xâm phạm, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ bí mật: Được sử dụng các phương pháp nghiệp v...

 • 02050005231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Vũ, Thị Thủy;  Người hướng dẫn: Lâm, Bá Nam (2017)

 • Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh: - Dựa trên nguồn tài liệu chính thống của các học giả, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, luận án đã làm sáng tỏ hệ thống khái niệm, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc; làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng đó. - Trên cơ sở đó, luận án đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và vấn đề đặt ra trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên từ 1997 đến nay. Qua đó, đề xuất được những phương hướng và giải pháp thiết thực, khả thi nh...

 • 02050005230.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ, Xuân Hiển;  Người hướng dẫn: Lê, Thị Vân Hạnh (2017)

 • - Phân tích những điều kiện, tiền đề dẫn tới sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. - Phân tích những nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. - Trình bày ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay. - Ở một mức độ nhất định, luận án mong muốn góp phần cung cấp một số luận cứ khoa học để tham khảo trong việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đạo Công giáo nói riêng và với các tôn giáo có tư cách pháp nhân ở Việt Nam nói chung.

 • 02050005229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn, Phượng Anh;  Người hướng dẫn: Trần, Nho Thìn (2017)

 • - Dựa trên cứ liệu là hệ thống địa danh của hai huyện Ba Vì và Thạch Thất, Hà Nội, ứng dụng hướng tiếp cận khu vực học và bằng phương pháp liên ngành, luận án đã đạt được các kết quả sau: - Mô tảvà phân tích quá trình khai phá Xứ Đoài từkhi những người Việt cổ thiên di từ vùng núi đồi phía tây bắc xuống châu thổphía đông nam;. - Mô tả không gian của xứ Đoài với các tính chất của núi thấp, gò đồi, đồng bằng trong đê và các bãi bồi ngoài đê. Tỉ lệ chuyển hóa giữa các lớp địa danh cho thấy người Xứ Đoài cưtrú chủ yếu ở các đồng bằng, bãi bồi – nơi dễ canh tác, sản xuất theo tập quán truyền thống của nông dân đồng bằng châu thổ sông Hồng; - Phân tích kết cấu của không gian sản ...

 • 02050005228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đàm, Thế Vinh;  Người hướng dẫn: Trần, Minh Trưởng (2017)

 • Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu về công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ góc độ tiếp cận chuyên ngành Hồ Chí Minh học: - Dựa trên nguồn tài liệu chính thống, luận án đã làm rõ nội dung cơ bản, đặc điểm và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị đối với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội. Đồng thời, luận án cũng đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác này trong Quân đội. - Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất phương hướng và các nhóm giải pháp cơ bản nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác chính trị trong Quân...

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 564 tài liệu