Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Trung Kiên;  Advisor: Vũ, Dương Ninh, Người hướng dẫn (1993)

 • Luận án PTS. Lịch sử cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bộ GD và ĐT, 1993; 187 tr; Tác giả luận văn đã sưu tầm một cách tương đối đầy đủ và khai thác có chọn lọc, hệ thống hoá và giới thiệu các tư liệu lịch sử có giá trị về quan hệ Việt Nam và Ấn độ giai đoạn 1945-1975 - thời kì lịch sử phức tạp, nhiều biến động; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Thanh;  Advisor: Trần, Ngọc Thêm, người hướng dẫn (1994)

 • Xác định rõ ranh giới của lời nói và khái niệm lời nói trong quan hệ văn bản. Xác định các phương thức, phương tiện được sử dụng để liên kết trong lời nói và liên từ nói; Electronic Resources; 201 tr.; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1994

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu;  Advisor: PGS,PTS Lê Quang Thiêm; PGS,PTS Nguyễn Thiện Giáp (1996)

 • 155 tr.; Nghiên cứu những liên hệ về mặt lịch sử của các âm đầu tiếng Việt; Phân tích mối liên hệ giữa các âm đầu trong các nhóm đầu được khảo sát; Các kiểu liên hệ về nghĩa trong các nhóm từ được khảo sát; Giới hạn biến dịch của các mặt: Nghữ âm, nghĩa và biểu vật (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Sinh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Vui (1995)

 • Tác giả luận văn đi sâu nghiên cưú vai trò Tôn giáo trong đời sống xã hội và đặc biệt là vấn đề vai trò của Phật giáo trong lịch sử Việt nam (Qua triều đại nhà Lý 1010-1225); Electronic Resources; Luận án PTS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vậ lịch sử -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995; 160 tr.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Ngôn;  Advisor: Lê, Chí Quế; Trần, Bảng (1996)

 • Trên cơ sở tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của yếu tố dân gian và yếu tố bác học trong quá trình hình thành và phát triển của kịch bản chèo, tác giả đi sâu nghiên cứu sự kết hợp của 2 yếu tố này trong kịch bản chèo và khẳng định tầm quan trọ (...); Electronic Resources; 146 tr.; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996