Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Long;  Advisor: Phan, Đăng Nhật, Người hướng dẫn (2002)

 • Nêu một số tiền đề lý luận liên quan đến phong tục tập quán trong quan hệ gia đình được phản ánh qua tục ngữ, ca dao. Từ đó đi sâu nghiên cứu những quan hệ chính của gia đình người việt thể hiện qua các câu tục ngữ và ca dao. So sánh sự phản ánh phong tục (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 354 tr.

 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Hoàng Vân;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn; Nguyễn, Thừa Hỷ, người hướng dẫn (2007)

 • 348 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Phân tích những đặc điểm địa lý tự nhiên vùng Hội An và những điều kiện lịch sử xã hội cũng như những biến động về kinh tế tác động đến sự hình thành đô thị thương cảng Hội An, đưa ra những đánh giá về vai trò của Hội An trên tuyến đường thương mại ở biển (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại -- Trường Đại học khoa hoc Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Mạnh;  Advisor: Chung Á, Người hướng dẫn; Vũ Khiêu, Người hướng dẫn (2002)

 • 192 tr. + Tóm tắt + đĩa mềm; Phân tích, mô tả thực trạng trẻ em hư ở thành phố và vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em hư. Nêu rõ những nguyên nhân xã hội và gia đình dẫn đến tình trạng trẻ em hư. Cung cấp những thông tin cần thiết nhằm củng cố thiết chế gia đình, (...); Electronic Resources; Luận án TS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Toàn Thắng;  Advisor: Phan, Cự Đệ, Người hướng dẫn (2003)

 • 216 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Khái quát sự hình thành nhóm thơ Bình Định từ những tiền đề lịch sử xã hội, văn hoá và mỹ học đầu thế kỷ XX dẫn đến sự xuất hiện nhóm thơ Bình Định; quá trình hình thành và phát triển của nhóm thơ Bình Định dẫn đến sự nảy sinh Trường thơ Loạn".Tổng hợp cá (...)"; Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đăng;  Advisor: Nguyễn, Thừa Hỷ, người hướng dẫn; Phan, Huy Lê, người hướng dẫn (2001)

 • 199 tr.+Phụ lục; Luận án tập hợp một khối lượng sử liệu cần thiết để phân tích, mô tả bức tranh lịch sử quan xưởng, một loại hình kinh tế nhà nước thời Nguyễn với tất cả những đặc trưng của hình thức tổ chức sản xuất này. Từ đó cung cấp cứ liệu lịch sử để hiểu thêm về mặt (...); Electronic Resources; Luận văn TS. Lịch sử Việt Nam -- Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN, 2001

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lân Trung;  Advisor: Nguyễn, Minh Thuyết (2001)

 • 221 tr; Sau khi thảo luận về quan niệm còn tồn tại trong giới Việt ngữ và pháp ngư về khái niệm mệnh đề phụ và sự phân loại. Tác giả đi sâu khảo sát các loại mệnh đề phụ đảm nhận các chức năng khác nhau trong câu tiếng Pháp và tiếng Việt để nêu bật các sự tương đồ (...); TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN; Electronic Resources