Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Nguyệt, người hướng dẫn (2013)

  • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày một cái nhìn khá toàn diện và hệ thống toàn bộ truyện thơ Thái đã được sưu tầm và công bố, góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu và giảng dạy thể loại truyện thơ Thái nói riêng và truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Làm rõ (...)