Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Thơm;  Advisor: Nguyễn, Hữu Đạt, người hướng dẫn; Nguyễn, Lai, người hướng dẫn (2001)

 • 196 tr.+Phụ lục; Luận án đưa ra một khung lý thuyết mới, xem xét diễn ngôn đàm phán trên cả hai bình diện vĩ mô (trong tương tác với ngữ cảnh) và vi mô (trong tổ chức nội tại diễn ngôn), có tính đến đặc điểm chuyên môn và văn hoá của chủ thể giao tiếp và đối tượng giao tiế (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Điệp;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Thanh, người hướng dẫn; Diệp, Quang Ban, người hướng dẫn (2002)

 • 192 tr.; Làm rõ khái niệm kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ và mối quan hệ giữa ngôn ngữ với thực tế xã hội. Từ đó xem xét những biểu hiện của đặc điểm kỳ thị giới tính đối với nữ giớí và nam giới trong tiếng Anh, tiếng Việt. Nêu phương pháp quy hoạch đối với kỳ thị (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cao Đàm (1989)

 • 172 tr.; Luận văn nghiên cứu tổ chức hình thức của câu đơn hai thành phần trong sự tương ứng với ngữ nghĩa của câu. Đồng thời tác giả còn sử dụng phương pháp diễn định và qui nạp có tính kết hợp hai chiều một cách biện chứng; Luận án PTS 5.04.31 Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hoà;  Advisor: Nguyễn, Thiện Giáp (1996)

 • 150 tr; Luận văn trình bày những luận điểm cơ bản trong đối chiếu tương phản thành ngữ hai thứ tiếng, đặc trưng tư duy dân tộc nhìn từ góc độ giao tiếp các thành ngữ Nga - Việt, đối chiếu tương phản thành ngữ Nga - Việt trong hoạt động giao tiếp và phương thức chu (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Ngôn ngữ học so sánh -- ĐHKHXH&NV. Đại học quốc gia Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Hoà;  Advisor: PTS. Hoàng Trọng Phiến; TS. Nguyễn Lai (1998)

 • 207 tr; Đề tài được xử lý theo quan điểm chức năng - ngữ dụng và đưa ra một khối lượng ngữ liệu về liên kết pháp ngôn Anh - Việt, góp phần làm sáng tỏ sự giống nhau và khác nhau trên bề mặt và cả bề sâu qua hai cách diễn đạt ngôn từ, phát hiện trên bản chất các yế (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998