Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Toàn Thắng;  Advisor: Phan, Cự Đệ, Người hướng dẫn (2003)

 • 216 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Khái quát sự hình thành nhóm thơ Bình Định từ những tiền đề lịch sử xã hội, văn hoá và mỹ học đầu thế kỷ XX dẫn đến sự xuất hiện nhóm thơ Bình Định; quá trình hình thành và phát triển của nhóm thơ Bình Định dẫn đến sự nảy sinh Trường thơ Loạn".Tổng hợp cá (...)"; Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Giới;  Advisor: Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn (2011)

 • 212 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại hcoj Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1985: trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của quan niệm văn học nghệ thuật là vũ khí; quan điểm văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, tác phẩm văn nghệ là vũ khí trong các tài liệu, văn kiện (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Hưng;  Advisor: Hoàng, Trinh, người hướng dẫn (2002)

 • Đi sâu phân tích thi pháp của thể loại tiểu thuyết trong các tác phẩm của nhà văn Ian Ôtrênasếch, từ đó khẳng định những thành công, hạn chế trong các sáng tác của nhà văn và vị trí của nhà văn trong lịch sử văn học Sec; Electronic Resources; 208 tr.; Luận án TS. Văn học các nước xã hội chủ nghĩa -- Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Lý, Hoài Thu;  Advisor: Hà, Minh Đức, Người hướng dẫn (1995)

 • Luận án PTS. Văn học Việt Nam hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995; 166 tr.; Luận văn tập trung phân tích 2 tập thơ Thơ thơ và Gửi hương cho gió được Xuân Diệu viết trước Cách mạng tháng Tám. Tác giả đi sâu nghiên cứu cái tôi trữ tình, thời gian và không gian nghệ thuật của 2 tập thơ trên; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hà;  Advisor: Trần, Đức Ngôn (1996)

 • 168 tr; Trên cơ sở khảo sát nguồn gốc và diễn hoá của một số môtíp nổi bật của truyện Thạch Sanh, tác giả tiến hành tìm hiểu mô hình kết cấu của truyện Thạch Sanh ở Việt nam và tìm hiểu những nét tương đồng, những nét khác biệt của truyện Thạch sanh và kiểu truyện (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- ĐHKHXH và NV. Đại học quốc gia Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hồng Kỳ;  Advisor: Võ, Quang Nhơn (1994)

 • Luận văn tìm hiểu đặc điểm xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người M'nông. Nghiên cứu sử thi thần thoại M'nông về thi pháp, cấu trúc tác phẩm, cấu trúc ngôn ngữ, các thủ pháp nghệ thuật, cách xây dựng nhân vật... trong tác phẩm sử thi thần thoại M (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1994; 194 tr.