Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Mai Phương (2017)

  • - Phân tích về mặt lý luận những vấn đề có liên quan đến luận án, như: làm rõ bản chất hoạt động nghệ thuật, cấu trúc của năng lực sáng tạo nghệ thuật, nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật, xác định và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay. - Đánh giá đúng thực trạng nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng và khái quát những vấn đề đặt ra từ thực trạng đó. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay.