Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Thiện Giáp, Người hướng dẫn (2003)

  • Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 230 tr; Tổng quan cơ sở lý thuyết của việc xác dựng thể loại diễn ngôn và phân tích diễn ngôn phóng sự. Đi sâu khảo sát và mô tả cách thể hiện nội dung thông tin về sự kiện, khảo sát vai trò của các phương thức ngôn ngữ trong việc tạo nên giao tiếp giữa người viết (...); Electronic Resources