Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng, người hướng dẫn (2006)

  • 210 tr. + Tóm tắt + CD-ROM; Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân từ năm 1945 đến năm 1962 là thời kỳ Mỹ đã chế tạo được vũ khí hạt nhân và sử dụng trong chiến tranh; Cuộc chạy đua giữa Mỹ và Liên Xô về việc chế tạo vũ khí hạt nhân; Động cơ và vai trò của Mỹ trong quá (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Hồng Tung, người hướng dẫn (2013)

  • Luận án TS. Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam, giai đoạn 1904 – 1945. Nghiên cứu các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1904 - 1945: Một số khái niệm cơ bản và yếu tố tác động chính: trình bày khái niệm “dân chủ”, (...)