Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Hoàng, Văn Vân, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn (2010)

 • 238 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Điểm luận lại các cách tiếp cận khác nhau về cấu trúc gây khiến - kết quả trong ngôn ngữ học. Mô tả cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt trên hai bình diện ngữ nghĩa (nội dung) và ngữ pháp (hình thức). Đối chiếu nhằm chỉ ra những tươn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai Đào;  Advisor: Đào, Thanh Lan, người hướng dẫn (2009)

 • 239 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Hệ thống hóa lý luận chung về từ loại. Trình bày những nét cơ bản về trạng từ tiếng Anh và phó từ tiếng Việt trong hệ thống từ loại. Mô tả những đặc điểm hình thái học, chức năng cú pháp, chức năng nghĩa, chức năng ngữ dụng của trạng từ tiếng Anh; một số đ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hữu Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Lai, Người hướng dẫn (2002)

 • 187 tr. + 01 đĩa mềm; Xác định tiêu chí nhận diện chung quán ngữ Việt - Anh. Từ đó phân tích và bình luận các kết quả sử dụng quán ngữ qua các cứ liệu thu thập được làm nổi bật các đặc thù văn hoá giao tiếp của quán ngữ trong hai cộng đồng ngôn ngữ Anh-Việt. Đưa ra một số đề ng (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Điệp;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Thanh, người hướng dẫn; Diệp, Quang Ban, người hướng dẫn (2002)

 • 192 tr.; Làm rõ khái niệm kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ và mối quan hệ giữa ngôn ngữ với thực tế xã hội. Từ đó xem xét những biểu hiện của đặc điểm kỳ thị giới tính đối với nữ giớí và nam giới trong tiếng Anh, tiếng Việt. Nêu phương pháp quy hoạch đối với kỳ thị (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Hoà;  Advisor: PTS. Hoàng Trọng Phiến; TS. Nguyễn Lai (1998)

 • 207 tr; Đề tài được xử lý theo quan điểm chức năng - ngữ dụng và đưa ra một khối lượng ngữ liệu về liên kết pháp ngôn Anh - Việt, góp phần làm sáng tỏ sự giống nhau và khác nhau trên bề mặt và cả bề sâu qua hai cách diễn đạt ngôn từ, phát hiện trên bản chất các yế (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998

 • Thesis


 • Authors: Hà, Thành Chung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Đoàn, Thiện Thuật, người hướng dẫn (2007)

 • 234 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Tổng quan tình hình nghiên cứu về cú phân từ tiếng Anh và kết cấu tương đương trong tiếng Việt, trên cơ sở đó xác định hướng tiếp cận và cơ sở lý thuyết cho luận án; Xác định, phân loại và mô tả đặc điểm ngữ pháp, cú pháp, ngữ dụng của cú phân từ tiếng Anh (...); Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ 62.22.01.01 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Kỷ;  Advisor: Hoàng, Cao Cương, Người hướng dẫn; Đoàn, Thiện Thuật, Người hướng dẫn (2004)

 • 199 tr. + CD-Rom; Tóm tắt; Nghiên cứu những nội dung cơ bản có tính lý luận liên quan đến ngữ điệu và ngữ điệu tiếng Anh( NĐTA ). Đồng thời nghiên cứu sự thể hiện và cảm nhận NĐTA ở người Việt. Đưa ra khả năng thể hiện NĐTA ở người Việt và chỉ ra những lỗi khi sử dụng NĐTA. Từ đó đề (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lí luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004