Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • thesis


 • Authors: Khổng, Minh Hoàng Việt;  Advisor: Nguyễn, Xuân Yêm; Nguyễn, Hồng Cồn (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh. Luận án đã giới thuyết rõ khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự, đề xuất tiêu chí nhận diện thuật ngữ khoa học hình sự trong tiếng Việt. Luận án đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt về các mặt phương thức hình thành, nguồn gốc, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh. Luận án cũng đã tiến hành khảo sát các thủ pháp chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh và các tương đương dịch thuật của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trong tiếng Anh. Dựa trên kết quả khảo sát phân tích, luận án đã có một số đề xuất về việc lựa chọn, sử dụng các thủ pháp chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiế...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoài Phương;  Advisor: Đinh, Văn Đức (2017)

 • Luận án đã xây dựng được khái niệm "diễn văn chính trị" và "diễn văn chính trị tiếng Việt";Luận án xác lập được bốn nhóm biểu thức từ ngữ xưng hô phổ biến mang dấu ấn quyền lực cá nhân và quyền lực tập thể thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt. Luận án đã nhận diện và phân tích lợi thế của ba nhóm lập luận khi tham gia thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt gồm: lập luận đơn, lập luận phức; lập luận đồng hướng, lập luận nghịch hướng và lập luận tường minh, lập luận hàm ẩn. Việc sử dụng loại lập luận tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức của người nghe, nội dung vấn đề và hoàn cảnh giao tiếp. Lập luận của diễn văn là vũ khí sắc bén để thuyết phục người nghe. Luận án cũng đã chỉ ra đóng góp của ẩn dụ tu từ và lặp trong diễn văn chính t...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền (2017)

 • Thứ nhất,áp dụng mô hình Khung ngôn ngữ ma trận, luận án cho thấy trong các ngôn phẩm chuyển mã, tiếng Việt là ngôn ngữ ma trận, tiếng Anh là ngôn ngữ nhúng. Các kết quả phân tích cho thấy:Trong số 964 phát ngôn trong 115 hội thoại, có 321 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Việt, 163 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Anh và 480 phát ngôn hỗn hợp. Phân loại 163 câu/phát ngôn theo cấu trúc và mục đích nói, luận án cho thấy, về mặt cấu trúc, các phát ngôn tiếng Anh chủ yếu được tạo bởi các câu đơn và câu đặc biệt. Theo mục đích nói, các phát ngôn tiếng Anh có mục đích tường thuật và nghi vấn chiếm tỉ lệ lớn, đặc biệt, các từ nghi vấn (what, why, how…) được sử dụng với tần suất lớn trong các phát ngôn nghi vấn, các phát ngôn cảm thán và mệnh lệnh chiếm tỉ lệ khiêm tốn hơn nhiều.Các phát ng...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Thanh;  Advisor: Trần, Ngọc Thêm, người hướng dẫn (1994)

 • Xác định rõ ranh giới của lời nói và khái niệm lời nói trong quan hệ văn bản. Xác định các phương thức, phương tiện được sử dụng để liên kết trong lời nói và liên từ nói; Electronic Resources; 201 tr.; Luận án PTS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1994

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lân Trung;  Advisor: Nguyễn, Minh Thuyết (2001)

 • 221 tr; Sau khi thảo luận về quan niệm còn tồn tại trong giới Việt ngữ và pháp ngư về khái niệm mệnh đề phụ và sự phân loại. Tác giả đi sâu khảo sát các loại mệnh đề phụ đảm nhận các chức năng khác nhau trong câu tiếng Pháp và tiếng Việt để nêu bật các sự tương đồ (...); TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Duy Dương;  Advisor: Nguyễn, Thiện Giáp, người hướng dẫn (2013)

 • 200 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Xác định cơ sở lý luận trong nghiên cứu lịch sử từ vựng tiếng Việt và xác định các đơn vị từ vựng trong tiếng Việt. Phân xuất, lập danh sách các đơn vị từ vựng trong “Thiên nam lục ngữ” (TNNL). Phân tích, miêu tả được cấu trúc từ vựng trong TNNL về mặt ngu (...); Luận án TS. Lí luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Hà;  Advisor: Nguyễn, Minh Thuyết, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Hiệp, người hướng dẫn (2008)

 • 201 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Electronic Resources; Trình bày lịch sử nghiên cứu câu điều kiện của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; trình bày quan điểm về tiêu chí xác định câu điều kiện và câu điều kiện điển mẫu, trên cơ sở đó tiến hành sàng lọc các kiểu câu điều kiện được các nhà Việt ngữ học giới (...); Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008