Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Khắc Sâm;  Advisor: Đỗ, Thị Hòa Hới; Phạm, Bá Lượng (2017)

  • - Luận án đã khái quát được tình hình nghiên cứu về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng của Phan Bội Châu. - Luận án lý giải được các cơ sở lý luận, thực tiễn và khái lược của sự hình thành và phát triển góp phần phát hiện và hệ thống hóa một số nội dung cơ bản trong tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng. - Bước đầu chỉ ra giá trị, hạn chế và ý nghĩa của tư tưởng Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng đối với việc thực hiện chính sách về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay.

  • Thesis


  • Authors: Hà, Quang Trường;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo, người hướng dẫn; Dương, Văn Thịnh, người hướng dẫn (2013)

  • Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Khát quát lại một số vấn đề lý luận về con người, về hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Phân tích làm rõ vị trí và vai trò của con người với tư cách là chủ thể quá trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam. Đề xuất những giải p (...)

  • Thesis


  • Authors: Mã, Phúc Thanh Tươi;  Advisor: Nguyễn, Hồng Dương , người hướng dẫn; Nguyễn Thanh Xuân, người hướng dẫn (2013)

  • Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Phân tích bối cảnh xã hội thế kỷ XVI và những điều kiện kinh tế, chính trị dẫn đến sự hình thành phong trào Cải Cách và sự xuất hiện của đạo Tin Lành. Trình bày về sự du nhập của đạo Tin Lành vào Việt Nam đầu thế kỷ XX và khái quát tình hình đạo Tin Lành ở (...); Electronic Resources