Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lý, Vĩnh Long;  Advisor: Vũ, Hoàng Công; Đỗ, Quang Hưng (2012)

 • 249 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Chính trị học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ lý luận của Việt Nam về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị. Làm rõ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Làm rõ cá (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Sinh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Vui (1995)

 • Tác giả luận văn đi sâu nghiên cưú vai trò Tôn giáo trong đời sống xã hội và đặc biệt là vấn đề vai trò của Phật giáo trong lịch sử Việt nam (Qua triều đại nhà Lý 1010-1225); Electronic Resources; Luận án PTS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vậ lịch sử -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995; 160 tr.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đăng;  Advisor: Nguyễn, Thừa Hỷ, người hướng dẫn; Phan, Huy Lê, người hướng dẫn (2001)

 • 199 tr.+Phụ lục; Luận án tập hợp một khối lượng sử liệu cần thiết để phân tích, mô tả bức tranh lịch sử quan xưởng, một loại hình kinh tế nhà nước thời Nguyễn với tất cả những đặc trưng của hình thức tổ chức sản xuất này. Từ đó cung cấp cứ liệu lịch sử để hiểu thêm về mặt (...); Electronic Resources; Luận văn TS. Lịch sử Việt Nam -- Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN, 2001

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hường;  Advisor: Phan, Cự Đệ, người hướng dẫn (1995)

 • 157 tr.+ Phụ lục; Đi sâu tìm hiểu đặc điểm cốt truyện và kết cấu truyện ngắn, hệ thống nhân vật, thời gian, không gian nghệ thuật và cách thể hiện ngôn ngữ trong truyện ngắn Việt Nam từ 1975-1995, nêu những ưu, nhược điểm của truyện ngắn trong giai đoạn này và những biện ph (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995

 • Thesis


 • Authors: Võ, Tuấn Nhân;  Advisor: TS Chung á; TS. Vũ Cao Đàm (2001)

 • 168 tr.+ phụ lục; Luận án nghiên cứu thực trạng cơ cấu, động thái, xu hướng chủ yếu về di động xã hội của cộng đồng khoa học ở Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi trong thời kỳ đổi mới. Luận án làm rõ một số đặc điểm có tính quy luật về di động xã hội của cộng đông khoa học trên đ (...); TS. Xã hội học 5.01.09 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN; Electronic Resources