Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đức Mạnh;  Advisor: Chung Á, Người hướng dẫn; Vũ Khiêu, Người hướng dẫn (2002)

  • 192 tr. + Tóm tắt + đĩa mềm; Phân tích, mô tả thực trạng trẻ em hư ở thành phố và vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em hư. Nêu rõ những nguyên nhân xã hội và gia đình dẫn đến tình trạng trẻ em hư. Cung cấp những thông tin cần thiết nhằm củng cố thiết chế gia đình, (...); Electronic Resources; Luận án TS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

  • • Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, luận án đã xây dựng các tiêu chí đo lường chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay và làm rõ một số khái niệm có liên quan. • Bằng việc kết hợp sử dụng phương pháp điều tra định lượng và định tính của xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay được xem xét từ đánh giá của cán bộ Hội và hội viên, đội ngũ lãnh đạo Hội cấp trên và lãnh đạo chính quyền địa phương theo các khía cạnh: trình độ chuyên môn và đào tạo; việc thực hiện nhiệm vụ; uy tín tại cộng đồng; phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ, nhiệt tình trong công tác; tình trạng sức khỏe cơ bản. • Luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng n...

  • Thesis


  • Authors: Võ, Tuấn Nhân;  Advisor: TS Chung á; TS. Vũ Cao Đàm (2001)

  • 168 tr.+ phụ lục; Luận án nghiên cứu thực trạng cơ cấu, động thái, xu hướng chủ yếu về di động xã hội của cộng đồng khoa học ở Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi trong thời kỳ đổi mới. Luận án làm rõ một số đặc điểm có tính quy luật về di động xã hội của cộng đông khoa học trên đ (...); TS. Xã hội học 5.01.09 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN; Electronic Resources