Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quang Hoa (2017)

 • - Luận án đã nêu rõ bối cảnh lịch sử của việc hình thành và xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Bối cảnh lịch sử này không chỉ gói gọn trong thời kỳ lịch sử của luận án (từ 1945-1954) mà nó được đánh dấu từ 1930 với sự ra đời của Đảng cộng sản mở đầu cho sự ra đời của các thành tố khác trong hệ thống chính trị và được tiếp tục hoàn thiện sau Cách mạng tháng Tám. - Luận án đã chỉ rõ cơ cấu của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 bao gồm Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Tuy nhiên tùy vào hoàn cảnh lịch sử khác nhau mà các thành tố này có những sự biến đổi về cả cơ cấu và tổ chức dẫn đến những tác động nhất định đối với hệ thống chính trị nói chung - Luận án trình bày quá trình và hoàn thiện ...

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Mai (2017)

 • - Luận án đã làm rõ khái niệm ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh, phân tích các cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh. - Đánh giá thực trạng vận dụng ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh hiện nay: những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của chúng; phân tích các yếu tố tác động và xác định những yêu cầu mới đặt ra cho việc vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế. - Phân tích các quan điểm chỉ đạo của Đảng và những nội dung vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hoá Việt Nam, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nhung (2017)

 • Việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài cho thấy trên thế giới, định nghĩa trong từ điển dành cho trẻ em đã có nhiều thành tựu. Các công trình đã đề cập đến các vấn đề như sự cần thiết hay không của lời định nghĩa, các phương pháp định nghĩa đã được sử dụng trong từ điển dành cho trẻ em, cách trẻ em giải thích nghĩa từ, khả năng thụ đắc nghĩa từ của trẻ. Ở Việt Nam, có một số công trình đề cập đến việc giải thích từ ngữ cho trẻ em từ góc độ giáo học pháp. Công trình nghiên cứu về định nghĩa trong từ điển dành cho trẻ em, về cách định nghĩa, thụ đắc ngữ nghĩa của trẻ em rất ít. Luận án tìm hiểu các lí thuyết về nghĩa từ, lí thuyết từ điển học truyền thống, từ điển học hệ thống, từ điển học tri nhận, lí thuyết về tri nhận nghĩa từ của trẻ em và lấy cơ sở đó để x...

 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Hoàng Vân;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn; Nguyễn, Thừa Hỷ, người hướng dẫn (2007)

 • 348 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Phân tích những đặc điểm địa lý tự nhiên vùng Hội An và những điều kiện lịch sử xã hội cũng như những biến động về kinh tế tác động đến sự hình thành đô thị thương cảng Hội An, đưa ra những đánh giá về vai trò của Hội An trên tuyến đường thương mại ở biển (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại -- Trường Đại học khoa hoc Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Tiến (2017)

 • - Góp phần làm phong phú thêm những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế dưới góc nhìn chính trị học. - Thực hiện việc khảo cứu, đánh giá tương đối toàn diện đường lối, chính sách, thể chế, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế từ 2006 đến nay. - Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để Việt Nam hội nhập sâu, rộng và hiệu quả hơn nữa vào cộng đồng quốc tế.

 • Thesis


 • Authors: Dương, Xuân Quang (2017)

 • Luận án đã xác lập được bộ tiêu chí nhận diện biến thể cú pháp của câu tiếng Việt, góp phần phác họa một bức tranh toàn diện hơn về câu tiếng Việt từ góc nhìn hoạt động của ngôn ngữ. Biến thể cú pháp của câu là những phát ngôn có chung một cấu trúc cú pháp và cùng biểu hiện một sự tình nhưng khác nhau về hình thức biểu hiện bề mặt do chịu tác động từ những nội dung dụng học khác nhau. Luận án phân loại và miêu tả cấu trúc hình thức của ba loại biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt: biến thể cú pháp trật tự thành tố, biến thể cú pháp tỉnh lược thành tố và biến thể cú pháp thêm tác tử nhấn mạnh. Nhìn từ bình diện cấu trúc, các biến thể cú pháp của một câu đơn được phân biệt dựa theo sự khác biệt về trật tự thành tố, sự hiện diện hay khiếm diện của các thành tố và sự bổ sung hay khô...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2017)

 • - Luận án là công trình nghiên cứu khoa học, góp phần hệ thống hoá quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thái Bình về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của Đảng bộ từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án rút một số bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền (2017)

 • Thứ nhất,áp dụng mô hình Khung ngôn ngữ ma trận, luận án cho thấy trong các ngôn phẩm chuyển mã, tiếng Việt là ngôn ngữ ma trận, tiếng Anh là ngôn ngữ nhúng. Các kết quả phân tích cho thấy:Trong số 964 phát ngôn trong 115 hội thoại, có 321 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Việt, 163 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Anh và 480 phát ngôn hỗn hợp. Phân loại 163 câu/phát ngôn theo cấu trúc và mục đích nói, luận án cho thấy, về mặt cấu trúc, các phát ngôn tiếng Anh chủ yếu được tạo bởi các câu đơn và câu đặc biệt. Theo mục đích nói, các phát ngôn tiếng Anh có mục đích tường thuật và nghi vấn chiếm tỉ lệ lớn, đặc biệt, các từ nghi vấn (what, why, how…) được sử dụng với tần suất lớn trong các phát ngôn nghi vấn, các phát ngôn cảm thán và mệnh lệnh chiếm tỉ lệ khiêm tốn hơn nhiều.Các phát ng...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • • Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, luận án đã xây dựng các tiêu chí đo lường chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay và làm rõ một số khái niệm có liên quan. • Bằng việc kết hợp sử dụng phương pháp điều tra định lượng và định tính của xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay được xem xét từ đánh giá của cán bộ Hội và hội viên, đội ngũ lãnh đạo Hội cấp trên và lãnh đạo chính quyền địa phương theo các khía cạnh: trình độ chuyên môn và đào tạo; việc thực hiện nhiệm vụ; uy tín tại cộng đồng; phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ, nhiệt tình trong công tác; tình trạng sức khỏe cơ bản. • Luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng n...