Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Huy;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2017)

 • - Bằng việc bổ sung tư liệu khảo cổ học, kết hợp với việc phân tích địa bàn hoạt động của các thủ lĩnh họ Đỗ (Chu Diên, Cửu Chân) đặt trong mối liên hệ với tuyến giao thông sông Đáy, Luận án làm rõ quá trình thay đổi kết cấu quyền lực địa phương ở khu vực đồng bằng và khe động sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Luận án chỉ ra quá trình “bản địa hóa” và phát triển thành tầng lớp thủ lĩnh địa phương của các nhóm di dân xuyên suốt từ thời Lục triều qua Tùy Đường, mối quan hệ giữa các thủ lĩnh có nguồn gốc di dân với các cuộc khởi nghĩa nổ ra tại Giao Châu – An Nam dưới thời Đường. - Trên cơ sở phân loại, đánh giá lại các tư liệu liên quan đến khởi nghĩa Phùng Hưng, Luận án khảo cứu lại vấn đề đất bản bộ của Phùng Hưng, phân tích diễn biến khởi nghĩa với các mốc thời đi...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Thu;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2018)

 • - Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Sơn La vận dụng chủ trương, quan điểm của Đảng (trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2010) về việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vào điều kiện thực tiễn của địa phương. - Việc tập hợp nhân dân, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2010. Đảng bộ tỉnh Sơn La đã có những đánh giá, tổng kết về quá trình thực hiện. Nghiên cứu sinh đã tiếp cận, cụ thể hoá thành một số nhận xét, kinh nghiệm, phân tích những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Sơn La. - Ngoài ra, luận án tập hợp, chọn lọc và hệ thống hóa một cách cơ bản các tài liệu về chủ trương, biện pháp của Đảng bộ tỉnh đối với việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình;  Advisor: Ngô, Ngọc Thắng (2018)

 • - Luận án làm rõ bối cảnh lịch sử chi phối đến quá trình lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2010: Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, các quy định, đồng thời chỉ đạo thường xuyên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngày 01/01/1997, tỉnh Hà Nam tái lập, Đảng bộ tỉnh được tái lập trong bối cảnh điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khó khăn, xáo trộn lớn do tách lập, các tổ chức cơ sở đảng đang kiện toàn và xác định nhiệm vụ mới. - Luận án phân tích, luận giải quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 1997 đến năm 2010 vượt qua bối cảnh khó khăn đặc thù, chủ động vận dụng và có những điểm sáng tạo các chủ trương của Đảng vào thực tiễn của Hà Nam: Đảng bộ tỉnh t...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2018)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựng đội ngũ công nhân của tỉnh ở giai đoạn tiếp theo.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Viết Thảo (2018)

 • - Luận án góp phần tổng kết thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vận dụng chủ trương của Đảng về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến năm 2013. - Từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2013, góp phần tổng kết một nội dung quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy của BCH Trung ương khóa X (2008) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. - Những nhận định, đánh giá khách quan về ưu điểm, hạn chế và những kinh nghiệm đúc kết được từ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ năm 1997 đến 2013, góp phần cung cấp những cơ sở lịch sử cho các cấp bộ đảng, chính quyền địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn ...

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Xuân;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải (2018)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án hệ thống hóa các chủ trương, sự chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010 của Đảng bộ tỉnh Bình Dương - Bước đầu nêu lên những nhận xét về thành tựu, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010. - Góp thêm luận cứ khoa học để Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiếp tục lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiện nay đạt hiệu quả cao hơn.

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Bá Khiêm;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2018)

 • - Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo kinh tế biển từ năm 1991 năm 2010. - Đưa ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng trong những ăm 1991 – 2010. - Rút ra những kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1991 năm 2010...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Khánh (2018)

 • -Luận án đã tập hợp và hệ thống hóa được một khối lượng sử liệu phong phú, hữu ích đối với việc bổ sung nhận thức về một vấn đề lịch sử chưa được quan tâm nhiều và là vần đề còn bị bỏ ngỏ, chưa có một công trình nào nghiên cứu hoàn chỉnh về nội dung nghiên cứu của luận án. - Đã phục dựng được và trình bày khá chi tiết về lịch sử của phong trào Hướng đạo và tổ chức, hoạt động của Hội Hướng đạo Việt Nam từ khi thành lập đến năm 1954. - Trên cơ sở phân tích luật Hướng đạo, tổ chức Hướng đạo, các phương thức và nhất là cấc hoạt động Hướng đạo cụ thể, luận án đã chỉ ra được đặc điểm, tính chất của phong trào Hướng đạo sinh ở Việt Nam. - Luận án đã đánh giá được vai trò và đóng góp của các Hướng đạo sinh và tổ chức Hội Hướng đạo Việt Nam trong việc giáo dục lòng yêu nước,...

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Thành Tâm;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2018)

 • - Luận án phác họa diện mạo tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên thời Pháp thuộc; - Làm rõ khái niệm chính sách tôn giáo vùng; - Phân tích nội dung chính sách tôn giáo của chính quyền Sài Gòn tại Tây Nguyên và sự biến chuyển của nó qua hai giai đoạn 1954-1963 và 1964-1975. - Phân tích phản ứng của các tôn giáo, tầng lớp thủ lĩnh người Thượng và lực lượng cách mạng đối với chính sách tôn giáo của chính quyền Sài Gòn tại Tây Nguyên.