Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Quyết (2017)

  • - Luận án góp phần làm rõ thêm về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầm quan trọng và những yếu tố tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay. - Luận án làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay.