Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Cao Nguyên (2017)

 • - Góp phần tổng kết thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An vận dụng chủ trương của Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ người người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, ở các huyện miền núi. - Đúc kết một số kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, có thể vận dụng để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, ở các địa phương miền núi trên cả nước trong thời gian tới. - Từ kết quả khảo sát thực tiễn về quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị ở các huyện miền núi của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong 20 năm (1996 – 2015), là cơ sở lý luận để các cấp bộ đảng có thể tham khảo trong q...

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hồng Thúy (2017)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động tới công tác dân vận ở Hà Tây và những chủ trương lớn của Đảng về công tác dân vận. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hà Tây về công tác dân vận và quá trình chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ từ năm 1991 đến năm 2008. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Hà Tây trong lãnh đạo công tác dân vận. - Luận án đúc rút một số bài học kinh nghiệm phục vụ thực tiễn từ công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Hà Tây.

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Long;  Advisor: Phan, Đăng Nhật, Người hướng dẫn (2002)

 • Nêu một số tiền đề lý luận liên quan đến phong tục tập quán trong quan hệ gia đình được phản ánh qua tục ngữ, ca dao. Từ đó đi sâu nghiên cứu những quan hệ chính của gia đình người việt thể hiện qua các câu tục ngữ và ca dao. So sánh sự phản ánh phong tục (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 354 tr.

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Trung Kiên;  Advisor: Vũ, Dương Ninh, Người hướng dẫn (1993)

 • Luận án PTS. Lịch sử cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bộ GD và ĐT, 1993; 187 tr; Tác giả luận văn đã sưu tầm một cách tương đối đầy đủ và khai thác có chọn lọc, hệ thống hoá và giới thiệu các tư liệu lịch sử có giá trị về quan hệ Việt Nam và Ấn độ giai đoạn 1945-1975 - thời kì lịch sử phức tạp, nhiều biến động; Electronic Resources

 • thesis


 • Authors: Khổng, Minh Hoàng Việt;  Advisor: Nguyễn, Xuân Yêm; Nguyễn, Hồng Cồn (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh. Luận án đã giới thuyết rõ khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự, đề xuất tiêu chí nhận diện thuật ngữ khoa học hình sự trong tiếng Việt. Luận án đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt về các mặt phương thức hình thành, nguồn gốc, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh. Luận án cũng đã tiến hành khảo sát các thủ pháp chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh và các tương đương dịch thuật của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trong tiếng Anh. Dựa trên kết quả khảo sát phân tích, luận án đã có một số đề xuất về việc lựa chọn, sử dụng các thủ pháp chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiế...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa (2017)

 • - Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại và tư tưởng của Đảng. Luận án trình bày, phân tích chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những thành tựu, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2013. - Bước đầu, luận án đúc kết những kinh nghiệm có cơ sở thực tiễn và khoa họctừ sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động thông tin đối ngoại những năm 1986-2013. - Đặc biệt, luận án tiến hành sưu tầm được một hệ thống các văn bản liên quan đến đề tài nghiên cứu, làm phong phú thêm vốn thông tin về sử học liên quan đến đối ngoại, thông tin đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1986-2013. - Kết quả nghiên cứu của luận án đã khẳng định tầm quan...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoài Phương;  Advisor: Đinh, Văn Đức (2017)

 • Luận án đã xây dựng được khái niệm "diễn văn chính trị" và "diễn văn chính trị tiếng Việt";Luận án xác lập được bốn nhóm biểu thức từ ngữ xưng hô phổ biến mang dấu ấn quyền lực cá nhân và quyền lực tập thể thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt. Luận án đã nhận diện và phân tích lợi thế của ba nhóm lập luận khi tham gia thực hiện chức năng tác động trong diễn văn chính trị tiếng Việt gồm: lập luận đơn, lập luận phức; lập luận đồng hướng, lập luận nghịch hướng và lập luận tường minh, lập luận hàm ẩn. Việc sử dụng loại lập luận tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức của người nghe, nội dung vấn đề và hoàn cảnh giao tiếp. Lập luận của diễn văn là vũ khí sắc bén để thuyết phục người nghe. Luận án cũng đã chỉ ra đóng góp của ẩn dụ tu từ và lặp trong diễn văn chính t...