Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lý, Vĩnh Long;  Advisor: Vũ, Hoàng Công; Đỗ, Quang Hưng (2012)

 • 249 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Chính trị học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ lý luận của Việt Nam về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị. Làm rõ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Làm rõ cá (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Đặng, Anh Đào , người hướng dẫn; Đào, Duy Hiệp, người hướng dẫn (2012)

 • 212 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Văn học Pháp -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu lời thoại để tìm ra nét mới trong ngôn ngữ kịch của Beckett cũng như những đóng góp của ông cho sự phát triển của thể loại. Phân tích sự biến dạng và chuyển hóa các dạng thức lời thoại ở Beckett diễn ra quyết liệt và táo bạo. Nghiên cứu sự phù h (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Lêna (2017)

 • - Luận án t ng hợp các quan niệm v vai trò của các chủ thể quan hệ quốc t từ các lý thuy t QHQT và cách ti p cận khác nhau. - Luận án góp phần ư r cách ti p cận mới ể ánh giá v i trò chủ thể quan hệ quốc t ó là Phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis). - Luận án t ng hợp và ánh giá ự chuyển bi n v vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị Đông Á trong uốt gi i oạn từ u 1991 n 2015. - Luận án ư r khuy n nghị mới ối với ASEAN trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong những năm ắp tới.

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Lam (2017)

 • Luận án đã tổng quan được các hướng tiếp cận khác nhau đến từ trái nghĩa nói chung và từ trái nghĩa tiếng Việt nói riêng. Luận án đã tập trung nghiên cứu hệ thống từ trái nghĩa từ vựng dưới các khía cạnh ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Quan hệ nghĩa trái nghĩa được khu biệt với các quan hệ ngữ nghĩa khác (bao thuộc, tổng phân, cách, đồng nghĩa, vai, nhân quả, thuộc tính, đa nghĩa) dựa trên một loạt các thuộc tính quan trọng như tính tôn ti, tính khả thế, tính chuyển tiếp, khả năng đồng hiện, tính đồng hình,… Từ trái nghĩa tiếng Việt có thể được nhận diện bằng một loạt các dấu hiệu thuộc các nhóm như lô gích, ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng. Từ trái nghĩa tiếng Việt là những đơn vị từ vựng mà về mặt cấu tạo cả hai cực của chúng thường bảo đảm tính tương quan với nhau tr...

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Thuần (2017)

 • Thứ nhất, luận án đã chứng minh văn học là hình thức mô hình hóa hiện thực, từ đó tạo lập cơ sở khoa học khả dụng để nghiên cứu các mô hình hiện thực tiêu biểu trong thể loại tiểu thuyết. Thứ hai, luận án đã phân tích hai mô hình hiện thực tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986: mô hình hiện thực mô phỏng và mô hình hiện thực sắp đặt. Thứ ba, luận án đã chỉ ra tương quan giữa các mô hình hiện thực, từ đó nhận diện giá trị và sự vận động, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nội (2017)

 • - Luận án làm rõ các khái niệm giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên; phân tích nội dung cơ bản và các nhân tố tác động đến quá trình giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay. - Đánh giá thực trạng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay: những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, một số vấn đề đặt ra. - Đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt hơn quá trình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Mạnh;  Advisor: Chung Á, Người hướng dẫn; Vũ Khiêu, Người hướng dẫn (2002)

 • 192 tr. + Tóm tắt + đĩa mềm; Phân tích, mô tả thực trạng trẻ em hư ở thành phố và vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em hư. Nêu rõ những nguyên nhân xã hội và gia đình dẫn đến tình trạng trẻ em hư. Cung cấp những thông tin cần thiết nhằm củng cố thiết chế gia đình, (...); Electronic Resources; Luận án TS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002