Search

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Oanh;  Advisor: Dương, Văn Thịnh (2018)

  • - Luận án góp phần làm sáng tỏ quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại và vai trò của nó đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể: + Luận án đưa ra quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại với các đặc trưng cơ bản như sau: Thứ nhất, khoa học và công nghệ hiện đại là tổng thể gắn bó hữu cơ giữa khoa học và công nghệ. Thứ hai, khoa học và công nghệ hiện đại là kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, được đánh dấu mốc từ đầu thế kỷ XX. Thứ ba, sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ hiện đại đã đem lại những thành tựu mang tính bước ngoặt so với các giai đoạn trước, từ đó những tác động của chúng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. + Luậ...

  • Thesis


  • Authors: Phạm, Lê Huy;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2017)

  • - Bằng việc bổ sung tư liệu khảo cổ học, kết hợp với việc phân tích địa bàn hoạt động của các thủ lĩnh họ Đỗ (Chu Diên, Cửu Chân) đặt trong mối liên hệ với tuyến giao thông sông Đáy, Luận án làm rõ quá trình thay đổi kết cấu quyền lực địa phương ở khu vực đồng bằng và khe động sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Luận án chỉ ra quá trình “bản địa hóa” và phát triển thành tầng lớp thủ lĩnh địa phương của các nhóm di dân xuyên suốt từ thời Lục triều qua Tùy Đường, mối quan hệ giữa các thủ lĩnh có nguồn gốc di dân với các cuộc khởi nghĩa nổ ra tại Giao Châu – An Nam dưới thời Đường. - Trên cơ sở phân loại, đánh giá lại các tư liệu liên quan đến khởi nghĩa Phùng Hưng, Luận án khảo cứu lại vấn đề đất bản bộ của Phùng Hưng, phân tích diễn biến khởi nghĩa với các mốc thời đi...

  • Thesis


  • Authors: Mai, Thị Hà;  Advisor: Cao, Văn Liên (2018)

  • - Phân tích, làm rõ sự phát triển về nhận thực và chủ trương cũng như bước phát triển trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. - Đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, khoa học về những ưu điểm và hạn chế; bước đầu đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015. - Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và với tỉnh Thanh Hóa nói riêng.