Search

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Oanh;  Advisor: Dương, Văn Thịnh (2018)

 • - Luận án góp phần làm sáng tỏ quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại và vai trò của nó đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể: + Luận án đưa ra quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại với các đặc trưng cơ bản như sau: Thứ nhất, khoa học và công nghệ hiện đại là tổng thể gắn bó hữu cơ giữa khoa học và công nghệ. Thứ hai, khoa học và công nghệ hiện đại là kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, được đánh dấu mốc từ đầu thế kỷ XX. Thứ ba, sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ hiện đại đã đem lại những thành tựu mang tính bước ngoặt so với các giai đoạn trước, từ đó những tác động của chúng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. + Luậ...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Lê Huy;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2017)

 • - Bằng việc bổ sung tư liệu khảo cổ học, kết hợp với việc phân tích địa bàn hoạt động của các thủ lĩnh họ Đỗ (Chu Diên, Cửu Chân) đặt trong mối liên hệ với tuyến giao thông sông Đáy, Luận án làm rõ quá trình thay đổi kết cấu quyền lực địa phương ở khu vực đồng bằng và khe động sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Luận án chỉ ra quá trình “bản địa hóa” và phát triển thành tầng lớp thủ lĩnh địa phương của các nhóm di dân xuyên suốt từ thời Lục triều qua Tùy Đường, mối quan hệ giữa các thủ lĩnh có nguồn gốc di dân với các cuộc khởi nghĩa nổ ra tại Giao Châu – An Nam dưới thời Đường. - Trên cơ sở phân loại, đánh giá lại các tư liệu liên quan đến khởi nghĩa Phùng Hưng, Luận án khảo cứu lại vấn đề đất bản bộ của Phùng Hưng, phân tích diễn biến khởi nghĩa với các mốc thời đi...

 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hà;  Advisor: Cao, Văn Liên (2018)

 • - Phân tích, làm rõ sự phát triển về nhận thực và chủ trương cũng như bước phát triển trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. - Đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, khoa học về những ưu điểm và hạn chế; bước đầu đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện từ năm 2001 đến năm 2015. - Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và với tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

 • Thesis


 • Authors: Son Hoang Nguyen;  Advisor: Chowdhury, Gobinda (2013)

 • Mapping digital library research is very helpful for digital library research and education communities to have a knowledge platform to guide, evaluate, and improve the activities of digital library research, education and transforming it into a digital library ontology for various applications. However, so far, there has not been any research on mapping digital library research for serving such purposes.

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Tuấn Thắng;  Advisor: Nguyễn, Thu Mỹ (2018)

 • Luận án đưa ra khung lý thuyết về nghiên cứu quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ, chiến lược của nước nhỏ trong quan hệ với nước lớn; - Phân tích các nhân tố tác động và quá trình phát triển quan hệ Thái Lan - Trung Quốc từ năm 2001 đến năm 2016 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, văn hóa-giáo dục, khoa học công nghệ... - Nêu lên những nhận xét về đặc điểm quan hệ Thái Lan – Trung Quốc, những thành tựu và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước, tác động của quan hệ Thái Lan - Trung Quốc tới tình hình mỗi nước và quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á...

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Thu;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2018)

 • - Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Sơn La vận dụng chủ trương, quan điểm của Đảng (trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2010) về việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vào điều kiện thực tiễn của địa phương. - Việc tập hợp nhân dân, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2010. Đảng bộ tỉnh Sơn La đã có những đánh giá, tổng kết về quá trình thực hiện. Nghiên cứu sinh đã tiếp cận, cụ thể hoá thành một số nhận xét, kinh nghiệm, phân tích những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Sơn La. - Ngoài ra, luận án tập hợp, chọn lọc và hệ thống hóa một cách cơ bản các tài liệu về chủ trương, biện pháp của Đảng bộ tỉnh đối với việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Linh;  Advisor: Mai, Thị Kim Thanh (2018)

 • Luận án đã vận dụng và tiếp cận mới theo hướng xã hội học giới để làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó lý giải những thuận lợi và khó khăn hiện nay của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Luận án đã phân tích được các yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Luận án đã đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình;  Advisor: Ngô, Ngọc Thắng (2018)

 • - Luận án làm rõ bối cảnh lịch sử chi phối đến quá trình lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2010: Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, các quy định, đồng thời chỉ đạo thường xuyên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngày 01/01/1997, tỉnh Hà Nam tái lập, Đảng bộ tỉnh được tái lập trong bối cảnh điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khó khăn, xáo trộn lớn do tách lập, các tổ chức cơ sở đảng đang kiện toàn và xác định nhiệm vụ mới. - Luận án phân tích, luận giải quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 1997 đến năm 2010 vượt qua bối cảnh khó khăn đặc thù, chủ động vận dụng và có những điểm sáng tạo các chủ trương của Đảng vào thực tiễn của Hà Nam: Đảng bộ tỉnh t...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2018)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựng đội ngũ công nhân của tỉnh ở giai đoạn tiếp theo.