Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Anh Dũng (1978)

  • Luận án PTS. -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1978; Nghiên cứu về tổ chức quân sự trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ TK XI đến TK XV; Trình bày chế độ binh dịch đối với tất cả đinh tráng, tức là vấn đề tổ chức lực lượng vũ trang thường trực và hậu bị; Vấn đề tuyển quân thời bì (...); Electronic Resources; 261 tr.