Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Hà, Quang Trường;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo, người hướng dẫn; Dương, Văn Thịnh, người hướng dẫn (2013)

  • Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Khát quát lại một số vấn đề lý luận về con người, về hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Phân tích làm rõ vị trí và vai trò của con người với tư cách là chủ thể quá trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam. Đề xuất những giải p (...)