Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thái Triển;  Advisor: Phạm, Ngọc Quang, Người hướng dẫn (2005)

  • 162 tr. + Tóm tắt; Đĩa CD - Rom; Làm rõ khái niệm nhân tố con người", những yếu tố cấu thành nhân tố con người ; những yêu cầu và yếu tố tác động đến nhân tố con người. Nêu thực trạng vai trò nhân tố con người và những vấn đề nảy sinh trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người ở Vi (...)"; Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005