Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Thơ, người hướng dẫn; Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn (2009)

 • 205 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong ha (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Đạt;  Advisor: Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Kỳ, Người hướng dẫn (2002)

 • 165 tr; Cơ sở hình thành những quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nội dung của một số quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong một số lĩnh vực điển hình của cách mạng Việt Nam và vận dụng quan điểm biện chứng trong tư (...); Electronic Resources; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thảo Nguyên;  Advisor: Lê, Hữu Nghĩa, Người hướng dẫn; Đoàn, Quang Thọ, Người hướng dẫn (2005)

 • 196 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Giới thiệu về John Rawls và tác phẩm Lí thuyết về công lí; Chứng minh khái niệm công bằng của John Rawls là sự thể hiện tư tưởng triết học kinh tế. Làm rõ một số vấn đề phương pháp luận và chuẩn tắc của lí thuyết về công lí. Từ đó đưa ra một số đánh giá về (...); Luận án TS CNDVBC & CNDVLS 5 01 02 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tân;  Advisor: Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn (2005)

 • 177 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm.Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bả (...); Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thái Triển;  Advisor: Phạm, Ngọc Quang, Người hướng dẫn (2005)

 • 162 tr. + Tóm tắt; Đĩa CD - Rom; Làm rõ khái niệm nhân tố con người", những yếu tố cấu thành nhân tố con người ; những yêu cầu và yếu tố tác động đến nhân tố con người. Nêu thực trạng vai trò nhân tố con người và những vấn đề nảy sinh trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người ở Vi (...)"; Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hồ, Sĩ Quý, Người hướng dẫn; Nguyễn, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2008)

 • Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; 175 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Electronic Resources; Cơ sở lý luận của luận án là học thuyết Mác – Lênin về con người và bản chất con người, về xã hội và phát triển xã hội. Nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn của sự hình thành quan niệm của C. Mác về tha hoá. Phân tích quan niệm của C. Mác về tha hoá (...)

 • Thesis


 • Authors: Lương, Thùy Liên;  Advisor: Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn (2009)

 • 179 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ một số khái niệm cơ bản và những nhân tố quy định sự hình thành nguyên tắc thống nhất dân tộc, giai cấp, nhân loại trong tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) như: truyền thống dân tộc và bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu t (...); Electronic Resources