USSH - Dissertations : [530]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 530
 • 02050005001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Lêna (2017)

 • - Luận án t ng hợp các quan niệm v vai trò của các chủ thể quan hệ quốc t từ các lý thuy t QHQT và cách ti p cận khác nhau. - Luận án góp phần ư r cách ti p cận mới ể ánh giá v i trò chủ thể quan hệ quốc t ó là Phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis). - Luận án t ng hợp và ánh giá ự chuyển bi n v vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị Đông Á trong uốt gi i oạn từ u 1991 n 2015. - Luận án ư r khuy n nghị mới ối với ASEAN trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong những năm ắp tới.

 • 02050004998.pdf.jpg
 • thesis


 • Authors: Khổng, Minh Hoàng Việt;  Advisor: Nguyễn, Xuân Yêm; Nguyễn, Hồng Cồn (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh. Luận án đã giới thuyết rõ khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự, đề xuất tiêu chí nhận diện thuật ngữ khoa học hình sự trong tiếng Việt. Luận án đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt về các mặt phương thức hình thành, nguồn gốc, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh. Luận án cũng đã tiến hành khảo sát các thủ pháp chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh và các tương đương dịch thuật của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trong tiếng Anh. Dựa trên kết quả khảo sát phân tích, luận án đã có một số đề xu...

 • 02050004999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quất (2017)

 • Thứ nhất, luận án khẳng định vị trí quan trọng của nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ hai, luận án chỉ ra được các đặc điểm loại hình, khái quát ý nghĩa hình tượng nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ ba, luận án chỉ rõ những đặc sắc nghệ thuật của các nhà văn sau 1975 trong việc thể hiện hình tượng người trí thức, đồng thời, luận án cũng khẳng định phong cách nghệ thuật độc đáo của một số nhà văn từ việc xây dựng nhân vật người trí thức - Thứ tư, luận án đặt đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 nói riêng, đề tài người trí thức trong văn học Việt Nam nói chung vào trong mối tương quan và sự phát triển chu...

 • 02050004997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Lam (2017)

 • Luận án đã tổng quan được các hướng tiếp cận khác nhau đến từ trái nghĩa nói chung và từ trái nghĩa tiếng Việt nói riêng. Luận án đã tập trung nghiên cứu hệ thống từ trái nghĩa từ vựng dưới các khía cạnh ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Quan hệ nghĩa trái nghĩa được khu biệt với các quan hệ ngữ nghĩa khác (bao thuộc, tổng phân, cách, đồng nghĩa, vai, nhân quả, thuộc tính, đa nghĩa) dựa trên một loạt các thuộc tính quan trọng như tính tôn ti, tính khả thế, tính chuyển tiếp, khả năng đồng hiện, tính đồng hình,… Từ trái nghĩa tiếng Việt có thể được nhận diện bằng một loạt các dấu hiệu thuộc các nhóm như lô gích, ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng. Từ trái nghĩa tiếng Việt là nh...

 • 02050004996.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nội (2017)

 • - Luận án làm rõ các khái niệm giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên; phân tích nội dung cơ bản và các nhân tố tác động đến quá trình giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay. - Đánh giá thực trạng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay: những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, một số vấn đề đặt ra. - Đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt hơn quá trình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

 • 02050004995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nhung (2017)

 • Việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài cho thấy trên thế giới, định nghĩa trong từ điển dành cho trẻ em đã có nhiều thành tựu. Các công trình đã đề cập đến các vấn đề như sự cần thiết hay không của lời định nghĩa, các phương pháp định nghĩa đã được sử dụng trong từ điển dành cho trẻ em, cách trẻ em giải thích nghĩa từ, khả năng thụ đắc nghĩa từ của trẻ. Ở Việt Nam, có một số công trình đề cập đến việc giải thích từ ngữ cho trẻ em từ góc độ giáo học pháp. Công trình nghiên cứu về định nghĩa trong từ điển dành cho trẻ em, về cách định nghĩa, thụ đắc ngữ nghĩa của trẻ em rất ít. Luận án tìm hiểu các lí thuyết về nghĩa từ, lí thuyết từ điển học truyền thống, từ điể...

 • 02050004994.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Xuân Quang (2017)

 • Luận án đã xác lập được bộ tiêu chí nhận diện biến thể cú pháp của câu tiếng Việt, góp phần phác họa một bức tranh toàn diện hơn về câu tiếng Việt từ góc nhìn hoạt động của ngôn ngữ. Biến thể cú pháp của câu là những phát ngôn có chung một cấu trúc cú pháp và cùng biểu hiện một sự tình nhưng khác nhau về hình thức biểu hiện bề mặt do chịu tác động từ những nội dung dụng học khác nhau. Luận án phân loại và miêu tả cấu trúc hình thức của ba loại biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt: biến thể cú pháp trật tự thành tố, biến thể cú pháp tỉnh lược thành tố và biến thể cú pháp thêm tác tử nhấn mạnh. Nhìn từ bình diện cấu trúc, các biến thể cú pháp của một câu đơn được phân biệt dựa theo ...

 • 02050004993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Mai (2017)

 • - Luận án đã làm rõ khái niệm ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh, phân tích các cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh. - Đánh giá thực trạng vận dụng ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh hiện nay: những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của chúng; phân tích các yếu tố tác động và xác định những yêu cầu mới đặt ra cho việc vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế. - Phân tích các quan điểm chỉ đạo của Đảng và những nội dung vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hoá Việt Nam, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao...

 • 02050004992.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Thuần (2017)

 • Thứ nhất, luận án đã chứng minh văn học là hình thức mô hình hóa hiện thực, từ đó tạo lập cơ sở khoa học khả dụng để nghiên cứu các mô hình hiện thực tiêu biểu trong thể loại tiểu thuyết. Thứ hai, luận án đã phân tích hai mô hình hiện thực tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986: mô hình hiện thực mô phỏng và mô hình hiện thực sắp đặt. Thứ ba, luận án đã chỉ ra tương quan giữa các mô hình hiện thực, từ đó nhận diện giá trị và sự vận động, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986.

 • 02050004991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyết (2017)

 • - Luận án góp phần làm rõ thêm về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầm quan trọng và những yếu tố tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay. - Luận án làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay.

 • 02050004989.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Trọng (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện, có hệ thống thơ lục bát với cấu trúc, đặc trưng thể loại, những giá trị bền vững, những hiện tượng tiêu biểu trong diễn trình vận động lịch sử từ truyền thống đến hiện đại. Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thể loại và thể lục bát, nét độc đáo của thể lục bát trong các thể thơ, đồng thời phân tích, đánh giá các xu hướng nghiên cứu thơ lục bát trên các vấn đề chung, đặc biệt là vấn đề truyền thống và hiện đại. Luận án đưa ra một cái nhìn khái quát về nguồn gốc, sự hình thành, các giai đoạn phát triển của thể lục bát, đi sâu phân tích đặc trưng thể loại thơ lục bát. Từ việc tìm hiểu khái niệm truyền thống và những giá trị...

 • 02050004988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Việt (2017)

 • Thứ nhất, các thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh có cấu tạo từ và ngữ. Trong đó, số thuật ngữ là từ chiếm 24,26%; số thuật ngữ là ngữ chiếm 75,74%. Các thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh là danh từ/ danh ngữ (87,60%), động từ/ động ngữ (10,72%), và tính từ/ tính ngữ (1,60%). Thứ hai, thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh có cấu tạo chủ yếu từ 1 đến 5 thành tố. Loại có một thành tố bao gồm các thuật ngữ là từ đơn, từ phái sinh và từ ghép; Loại có từ 2 thành tố trở lên là danh ngữ, động ngữ, tính ngữ. Mỗi loại được luận án định lượng bằng những số liệu cụ thể. Thứ ba, trên cơ sở phân tích bảng phân bố thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh và tiếng Việt theo số thành tố cấu t...

 • 02050004987.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phương (2017)

 • - Phân tích về mặt lý luận những vấn đề có liên quan đến luận án, như: làm rõ bản chất hoạt động nghệ thuật, cấu trúc của năng lực sáng tạo nghệ thuật, nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật, xác định và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay. - Đánh giá đúng thực trạng nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng và khái quát những vấn đề đặt ra từ thực trạng đó. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh ...

 • 02050004986.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Huyền Trang (2017)

 • - Về mặt lý luận, luận án đưa ra khái niệm tăng trưởng kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế; khái niệm phát triển văn hóa, các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển văn hóa; khái niệm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, chủ thể giải quyết và các nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ này tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. - Về thực trạng, luận án phân tích những thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, nguyên nhân của thực trạng trên và một số vấn vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ này. - Về giải pháp, luận án đưa ra hai quan điểm chỉ đạo và 5 giải pháp nhằm giải quyết tốt mối...

 • 02050004984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Vân Anh (2017)

 • - Luận án lựa chọn cách tiếp cận từ tri thức địa phương nhằm gợi mở một tư duy mới trong việc đánh giá về khả năng thích nghi, khả năng sử dụng và bảo vệ môi trường tự nhiên của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. - Luận án cung cấp nguồn tư liệu khoa học quan trọng về tri thức địa phương của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nói chung, của cộng đồng người Tày vùng hồ Ba Bể nói riêng. - Trên cơ sở phê phán khách quan, tôn trọng tiếng nói từ cộng đồng, luận án nêu lên những bất cập của tri thức địa phương dưới tác động của chủ trương, chính sách cũng như những dự án phát triển thời gian qua. Bên cạnh những tác động không như mong muốn, nó cũng tạo động lực cho người Tày nơi ...

 • 02050004983.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2017)

 • - Luận án là công trình nghiên cứu khoa học, góp phần hệ thống hoá quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thái Bình về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của Đảng bộ từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án rút một số bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn.

 • 02050004982.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Tiến (2017)

 • - Góp phần làm phong phú thêm những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế dưới góc nhìn chính trị học. - Thực hiện việc khảo cứu, đánh giá tương đối toàn diện đường lối, chính sách, thể chế, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế từ 2006 đến nay. - Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để Việt Nam hội nhập sâu, rộng và hiệu quả hơn nữa vào cộng đồng quốc tế.

 • 02050004981.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2017)

 • a. Xác định được các đặc trưng cơ bản của Nguồn sử liệu tiếng Pháp, đặc biệt là Nguồn sử liệu từ trung tâm lưu trữ về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội của chính quyền thực dân Pháp: - Đặc điểm nổi bật đầu tiên của Nguồn sử liệu này chính là sự đa dạng về loại hình văn bản. - Đặc điểm thứ hai là tính chất phân cấp đối với các văn bản quy phạm pháp luật. - Đặc điểm thứ ba là độ tin cậy cao của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ tư là sự phong phú về thông tin của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ năm là tính chất đa chiều của thông tin th...

 • 02050004980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Lâm (2017)

 • Trên cơ sở tổng quan các công trình khoa học trong nước và trên thế giới, luận án đã xây dựng hệ thống khái niệm công cụ như: Định hướng; Giá trị; Giáo dục giá trị; Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình. Luận án đã chỉ ra cha mẹ hướng tới nhiều nhất là mục tiêu con trở thành người truyền thống, tuân thủ và an toàn, và ít hướng tới nhất là mẫu người quyền lực, quyền uy và thành đạt. Khảo sát bảng trắc nghiệm giá trị của Schwartz về 19 nhóm giá trị đại diện, kết quả cho thấy, các giá trị mà cha mẹ lựa chọn nhiều nhất để giáo dục con là an toàn cá nhân, công bằng, bình đẳng; quan tâm chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Trong khi đó, các g...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 530

USSH - Dissertations : [530]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 530
 • 02050005001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Lêna (2017)

 • - Luận án t ng hợp các quan niệm v vai trò của các chủ thể quan hệ quốc t từ các lý thuy t QHQT và cách ti p cận khác nhau. - Luận án góp phần ư r cách ti p cận mới ể ánh giá v i trò chủ thể quan hệ quốc t ó là Phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis). - Luận án t ng hợp và ánh giá ự chuyển bi n v vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh – chính trị Đông Á trong uốt gi i oạn từ u 1991 n 2015. - Luận án ư r khuy n nghị mới ối với ASEAN trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong những năm ắp tới.

 • 02050004998.pdf.jpg
 • thesis


 • Authors: Khổng, Minh Hoàng Việt;  Advisor: Nguyễn, Xuân Yêm; Nguyễn, Hồng Cồn (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh. Luận án đã giới thuyết rõ khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự, đề xuất tiêu chí nhận diện thuật ngữ khoa học hình sự trong tiếng Việt. Luận án đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt về các mặt phương thức hình thành, nguồn gốc, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh. Luận án cũng đã tiến hành khảo sát các thủ pháp chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh và các tương đương dịch thuật của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trong tiếng Anh. Dựa trên kết quả khảo sát phân tích, luận án đã có một số đề xu...

 • 02050004999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quất (2017)

 • Thứ nhất, luận án khẳng định vị trí quan trọng của nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ hai, luận án chỉ ra được các đặc điểm loại hình, khái quát ý nghĩa hình tượng nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Thứ ba, luận án chỉ rõ những đặc sắc nghệ thuật của các nhà văn sau 1975 trong việc thể hiện hình tượng người trí thức, đồng thời, luận án cũng khẳng định phong cách nghệ thuật độc đáo của một số nhà văn từ việc xây dựng nhân vật người trí thức - Thứ tư, luận án đặt đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 nói riêng, đề tài người trí thức trong văn học Việt Nam nói chung vào trong mối tương quan và sự phát triển chu...

 • 02050004997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Lam (2017)

 • Luận án đã tổng quan được các hướng tiếp cận khác nhau đến từ trái nghĩa nói chung và từ trái nghĩa tiếng Việt nói riêng. Luận án đã tập trung nghiên cứu hệ thống từ trái nghĩa từ vựng dưới các khía cạnh ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Quan hệ nghĩa trái nghĩa được khu biệt với các quan hệ ngữ nghĩa khác (bao thuộc, tổng phân, cách, đồng nghĩa, vai, nhân quả, thuộc tính, đa nghĩa) dựa trên một loạt các thuộc tính quan trọng như tính tôn ti, tính khả thế, tính chuyển tiếp, khả năng đồng hiện, tính đồng hình,… Từ trái nghĩa tiếng Việt có thể được nhận diện bằng một loạt các dấu hiệu thuộc các nhóm như lô gích, ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng. Từ trái nghĩa tiếng Việt là nh...

 • 02050004996.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nội (2017)

 • - Luận án làm rõ các khái niệm giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên; phân tích nội dung cơ bản và các nhân tố tác động đến quá trình giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay. - Đánh giá thực trạng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay: những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, một số vấn đề đặt ra. - Đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt hơn quá trình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

 • 02050004995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nhung (2017)

 • Việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài cho thấy trên thế giới, định nghĩa trong từ điển dành cho trẻ em đã có nhiều thành tựu. Các công trình đã đề cập đến các vấn đề như sự cần thiết hay không của lời định nghĩa, các phương pháp định nghĩa đã được sử dụng trong từ điển dành cho trẻ em, cách trẻ em giải thích nghĩa từ, khả năng thụ đắc nghĩa từ của trẻ. Ở Việt Nam, có một số công trình đề cập đến việc giải thích từ ngữ cho trẻ em từ góc độ giáo học pháp. Công trình nghiên cứu về định nghĩa trong từ điển dành cho trẻ em, về cách định nghĩa, thụ đắc ngữ nghĩa của trẻ em rất ít. Luận án tìm hiểu các lí thuyết về nghĩa từ, lí thuyết từ điển học truyền thống, từ điể...

 • 02050004994.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Xuân Quang (2017)

 • Luận án đã xác lập được bộ tiêu chí nhận diện biến thể cú pháp của câu tiếng Việt, góp phần phác họa một bức tranh toàn diện hơn về câu tiếng Việt từ góc nhìn hoạt động của ngôn ngữ. Biến thể cú pháp của câu là những phát ngôn có chung một cấu trúc cú pháp và cùng biểu hiện một sự tình nhưng khác nhau về hình thức biểu hiện bề mặt do chịu tác động từ những nội dung dụng học khác nhau. Luận án phân loại và miêu tả cấu trúc hình thức của ba loại biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt: biến thể cú pháp trật tự thành tố, biến thể cú pháp tỉnh lược thành tố và biến thể cú pháp thêm tác tử nhấn mạnh. Nhìn từ bình diện cấu trúc, các biến thể cú pháp của một câu đơn được phân biệt dựa theo ...

 • 02050004993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Mai (2017)

 • - Luận án đã làm rõ khái niệm ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh, phân tích các cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh. - Đánh giá thực trạng vận dụng ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh hiện nay: những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của chúng; phân tích các yếu tố tác động và xác định những yêu cầu mới đặt ra cho việc vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế. - Phân tích các quan điểm chỉ đạo của Đảng và những nội dung vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hoá Việt Nam, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao...

 • 02050004992.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Thuần (2017)

 • Thứ nhất, luận án đã chứng minh văn học là hình thức mô hình hóa hiện thực, từ đó tạo lập cơ sở khoa học khả dụng để nghiên cứu các mô hình hiện thực tiêu biểu trong thể loại tiểu thuyết. Thứ hai, luận án đã phân tích hai mô hình hiện thực tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986: mô hình hiện thực mô phỏng và mô hình hiện thực sắp đặt. Thứ ba, luận án đã chỉ ra tương quan giữa các mô hình hiện thực, từ đó nhận diện giá trị và sự vận động, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986.

 • 02050004991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyết (2017)

 • - Luận án góp phần làm rõ thêm về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầm quan trọng và những yếu tố tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay. - Luận án làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay.

 • 02050004989.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Trọng (2017)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện, có hệ thống thơ lục bát với cấu trúc, đặc trưng thể loại, những giá trị bền vững, những hiện tượng tiêu biểu trong diễn trình vận động lịch sử từ truyền thống đến hiện đại. Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thể loại và thể lục bát, nét độc đáo của thể lục bát trong các thể thơ, đồng thời phân tích, đánh giá các xu hướng nghiên cứu thơ lục bát trên các vấn đề chung, đặc biệt là vấn đề truyền thống và hiện đại. Luận án đưa ra một cái nhìn khái quát về nguồn gốc, sự hình thành, các giai đoạn phát triển của thể lục bát, đi sâu phân tích đặc trưng thể loại thơ lục bát. Từ việc tìm hiểu khái niệm truyền thống và những giá trị...

 • 02050004988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Việt (2017)

 • Thứ nhất, các thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh có cấu tạo từ và ngữ. Trong đó, số thuật ngữ là từ chiếm 24,26%; số thuật ngữ là ngữ chiếm 75,74%. Các thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh là danh từ/ danh ngữ (87,60%), động từ/ động ngữ (10,72%), và tính từ/ tính ngữ (1,60%). Thứ hai, thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh có cấu tạo chủ yếu từ 1 đến 5 thành tố. Loại có một thành tố bao gồm các thuật ngữ là từ đơn, từ phái sinh và từ ghép; Loại có từ 2 thành tố trở lên là danh ngữ, động ngữ, tính ngữ. Mỗi loại được luận án định lượng bằng những số liệu cụ thể. Thứ ba, trên cơ sở phân tích bảng phân bố thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh và tiếng Việt theo số thành tố cấu t...

 • 02050004987.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phương (2017)

 • - Phân tích về mặt lý luận những vấn đề có liên quan đến luận án, như: làm rõ bản chất hoạt động nghệ thuật, cấu trúc của năng lực sáng tạo nghệ thuật, nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật, xác định và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay. - Đánh giá đúng thực trạng nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng và khái quát những vấn đề đặt ra từ thực trạng đó. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh ...

 • 02050004986.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Huyền Trang (2017)

 • - Về mặt lý luận, luận án đưa ra khái niệm tăng trưởng kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế; khái niệm phát triển văn hóa, các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển văn hóa; khái niệm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, chủ thể giải quyết và các nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ này tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. - Về thực trạng, luận án phân tích những thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, nguyên nhân của thực trạng trên và một số vấn vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ này. - Về giải pháp, luận án đưa ra hai quan điểm chỉ đạo và 5 giải pháp nhằm giải quyết tốt mối...

 • 02050004984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Vân Anh (2017)

 • - Luận án lựa chọn cách tiếp cận từ tri thức địa phương nhằm gợi mở một tư duy mới trong việc đánh giá về khả năng thích nghi, khả năng sử dụng và bảo vệ môi trường tự nhiên của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. - Luận án cung cấp nguồn tư liệu khoa học quan trọng về tri thức địa phương của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nói chung, của cộng đồng người Tày vùng hồ Ba Bể nói riêng. - Trên cơ sở phê phán khách quan, tôn trọng tiếng nói từ cộng đồng, luận án nêu lên những bất cập của tri thức địa phương dưới tác động của chủ trương, chính sách cũng như những dự án phát triển thời gian qua. Bên cạnh những tác động không như mong muốn, nó cũng tạo động lực cho người Tày nơi ...

 • 02050004983.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2017)

 • - Luận án là công trình nghiên cứu khoa học, góp phần hệ thống hoá quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thái Bình về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của Đảng bộ từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010. - Luận án rút một số bài học kinh nghiệm nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn.

 • 02050004982.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Tiến (2017)

 • - Góp phần làm phong phú thêm những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế dưới góc nhìn chính trị học. - Thực hiện việc khảo cứu, đánh giá tương đối toàn diện đường lối, chính sách, thể chế, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế từ 2006 đến nay. - Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để Việt Nam hội nhập sâu, rộng và hiệu quả hơn nữa vào cộng đồng quốc tế.

 • 02050004981.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2017)

 • a. Xác định được các đặc trưng cơ bản của Nguồn sử liệu tiếng Pháp, đặc biệt là Nguồn sử liệu từ trung tâm lưu trữ về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội của chính quyền thực dân Pháp: - Đặc điểm nổi bật đầu tiên của Nguồn sử liệu này chính là sự đa dạng về loại hình văn bản. - Đặc điểm thứ hai là tính chất phân cấp đối với các văn bản quy phạm pháp luật. - Đặc điểm thứ ba là độ tin cậy cao của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ tư là sự phong phú về thông tin của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ năm là tính chất đa chiều của thông tin th...

 • 02050004980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Lâm (2017)

 • Trên cơ sở tổng quan các công trình khoa học trong nước và trên thế giới, luận án đã xây dựng hệ thống khái niệm công cụ như: Định hướng; Giá trị; Giáo dục giá trị; Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình. Luận án đã chỉ ra cha mẹ hướng tới nhiều nhất là mục tiêu con trở thành người truyền thống, tuân thủ và an toàn, và ít hướng tới nhất là mẫu người quyền lực, quyền uy và thành đạt. Khảo sát bảng trắc nghiệm giá trị của Schwartz về 19 nhóm giá trị đại diện, kết quả cho thấy, các giá trị mà cha mẹ lựa chọn nhiều nhất để giáo dục con là an toàn cá nhân, công bằng, bình đẳng; quan tâm chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Trong khi đó, các g...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 530