Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Hoàng Nam;  Advisor: Đinh, Quang Hải , người hướng dẫn (2014)

  • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc tổng di chuyển; những chủ trương và chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc tổng di chuyển. Trình bày quá trình tiến hành cuộc tổng di chuyển qua hai nội dung chí (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Khánh, 1955- , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày sự ra đời và quá trình hoạt động của Đại học Đông Dương từ năm 1906 đến năm 1945 về tất cả các mặt hoạt động: chính sách giáo dục, tổ chức, chương trình học, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, sinh viên và sản phẩm đào tạo.v.v... Phân tíc (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Huyền Trang;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng; Lê, T. H. T. (2013). Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây trên lĩnh vực giáo dục qua Nam Phong tạp chí (1917 -1934). Luận văn thạc sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2014)

  • Electronic Resources; Nam Phong tạp chí là một trong những nơi tri thức tân học gửi gắm nhiều nỗi trăn trở nhất với thời đại, khi xã hội Việt Nam bước sang một giai đoạn mới dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Nhu cầu canh tân trở thành xu hướng chung của thời đại và giáo dục trở thành một trong những chủ điểm quan trọng. Các bài viết về vấn đề giáo dục trên Nam Phong đã phản ánh phần nhu cầu ấy.