Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Đức Hân;  Advisor: Hoàng, Văn Khoán (2009)

  • Luận văn ThS. Khảo cổ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Phân tích cụ thể về cảnh quan, môi trường làng Hữu Bằng: về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc ở đình, chùa làng Hữu Bằng. Nhìn nhận, đánh giá lại một số vấn đề về kiến trúc cổ và điêu khắc - trang trí thuộc phong cách nghệ thuật thế kỷ 17, 18. Suy nghĩ, đá (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Phạm, Đức Hân (2009)

  • Phân tích cụ thể về cảnh quan, môi trường làng Hữu Bằng: về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc ở đình, chùa làng Hữu Bằng. Nhìn nhận, đánh giá lại một số vấn đề về kiến trúc cổ và điêu khắc - trang trí thuộc phong cách nghệ thuật thế kỷ 17, 18. Suy nghĩ, đánh giá về loại hình kiến trúc đình, chùa làng trong dòng phát triển chung của kiến trúc Việt