Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Trà;  Advisor: Phạm, Xanh, người hướng dẫn (2009)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam cận hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu khái niệm văn hóa, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa nói chung và văn hóa xã hội chủ nghĩa nói riêng. Nghiên cứu một cách tương đối hệ thống về một số vấn đề lý luận trong xây dựng nền văn hóa mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là n (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Phương Thúy;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn (2009)

 • 93 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu sự chuyển cư của từng bộ phận dân cư có gốc gác Thanh Hóa ở Thăng Long thế kỷ XVII – XVIII. Đó là họ hàng thân tộc vua Lê, chúa Trịnh, là các quan lại, tướng lĩnh, binh lính trong hệ thống chính quyền đương thời, là các bộ phận dân cư khác như thợ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về sự biến đổi địa giới hành chính Thăng Long – Hà Nội thời phong kiến (đầu thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XIX) từ thời: Đại Việt (đầu XI đến cuối thế kỉ XVIII), từ năm 1802 – 1858, từ năm 1858 – 1888. Tìm hiểu, nghiên cứu về sự biến đổi địa g (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Trường;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009; Trình bày sự phát triển của cộng đồng công giáo ở Việt Nam từ đầu cho tới nửa cuối thế kỷ XIX, qua tìm hiểu về: Bối cảnh lịch sử của vấn đề Công giáo ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX; Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng Công giáo ở Việt Nam từ đ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đường Luân;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Tìm hiểu bối cảnh lịch sử tự nhiên - xã hội và sự phát triển hệ thống cảng biển ở Hải Phòng trước thế kỷ XIX. Trình bày quá trình hình thành trung tâm kinh tế - thương mại ở vùng hạ lưu sông Cấm (1802-1874) : xuất phát điểm là sự bùng nổ quan hệ kinh tế gi (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh Hiền;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về tai biến tự nhiên trước thế kỷ XIX nói chung và về tai biến tự nhiên ở Việt Nam nói riêng. Tìm hiểu về tai biến tự nhiên như: lũ bão, hạn hán và một số hiện tượng tai biến tự nhiên khác. Trình bày những tác động của tai biến tự nhiên t (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng quân sự Phan Bội Châu. Phân tích những điều kiện chủ quan và khách quan chi phối đến chủ trương, đường lối và hoạt động quân sự của Phan Bôi Châu. Nghiên cứu nội dung cơ bản của tư tưởng quân sự Phan Bội Châ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2009)

 • 143 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn gốc dân cư và dân tộc ở Nà Lữ (Hoà An - Cao Bằng) trong giai đoạn từ thế kỷ IX đến giữa thế kỷ XIX. Trình bày quá trình lịch sử Nà Lữ từ thời nguyên thuỷ cho đến giữa thế kỷ XIX, đó là từ khởi (...); Electronic Resources