Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Khánh, 1955- , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày sự ra đời và quá trình hoạt động của Đại học Đông Dương từ năm 1906 đến năm 1945 về tất cả các mặt hoạt động: chính sách giáo dục, tổ chức, chương trình học, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, sinh viên và sản phẩm đào tạo.v.v... Phân tíc (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Khánh, 1955- , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày sự ra đời và quá trình hoạt động của Đại học Đông Dương từ năm 1906 đến năm 1945 về tất cả các mặt hoạt động: chính sách giáo dục, tổ chức, chương trình học, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, sinh viên và sản phẩm đào tạo.v.v... Phân tíc (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc;  Advisor: Nguyễn, Văn Khánh (2013)

  • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Hệ thống hóa được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục và đổi mới giáo dục giai đoạn 1979- 1993. Trình bày và làm rõ được nội dung của cuộc cải cách giáo dục năm 1979 trên các mặt: cải cách cơ cấu hệ thống giáo dục, cải cách nội (...)