Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hoàng Nam;  Advisor: Đinh, Quang Hải , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc tổng di chuyển; những chủ trương và chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc tổng di chuyển. Trình bày quá trình tiến hành cuộc tổng di chuyển qua hai nội dung chí (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hoàng Nam;  Advisor: Đinh, Quang Hải , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc tổng di chuyển; những chủ trương và chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc tổng di chuyển. Trình bày quá trình tiến hành cuộc tổng di chuyển qua hai nội dung chí (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hồng Nga;  Advisor: Trương, Thị Tiến (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tái hiện lại những yếu tố bối cảnh quốc tế (ảnh hưởng từ Liên Xô, Trung Quốc) và trong nước (đời sống kháng chiến, đời sống văn hóa) tới quá trình xây dựng lý luận của nền văn hóa mới: văn hóa dân chủ nhân dân trong thời kỳ đất nước có chiến tranh. Phân tí (...); Electronic Resources