UEB - Dissertations : [71]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
 • 00050009190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Duy Dũng (2017)

 • Về mặt lý luận: - Luận án bổ sung nghiên cứu về năng lực, năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Cụ thể xây dựng hệ thống các nhân tố cấu thành năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. - Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công làm căn cứ để thực hiện phát triển NLLĐ. - Xây dựng hệ thống những công tác cần thiết nhằm phát triển NLLĐ nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Về thực tiễn: - Phân tích thực trạng NLLĐ và phát triển NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công ở tỉnh Hà Giang thời gian qua. - Chỉ ra những hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân trong phát triển NLLĐ của nhân ...

 • 00050009189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dụng;  Advisor: Trần, Anh Tài; Lê, Trung Thành (2017)

 • Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hoá, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y ở Việt Nam, trong đó: i) Hệ thống hoá và làm rõ khái niệm, mục tiêu và nội dung, công cụ, tiêu chí đánh giá của quản trị tài chính tại các trường đại học công lập, ii) Phân tích lý luận và hoàn thiện lý luận về đặc thù trong đào tạo và quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y; những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính của các trường đại học công lập ngành y, iii) Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với đại học công lập và iv) Đúc kết những lý luận thực tiễn từ nghiên cứu kinh nghi...

 • 00050009188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Đức Thao;  Advisor: Trương, Minh Đức; Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Về mặt lý luận Luận án đã xây dựng và làm rõ được khái niệm động lực làm việc của giảng viên đại học, chỉ ra các biểu hiện động lực làm việc của giảng viên đại học và chỉ ra các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án đã khái quát được mô hình nghiên cứu về động lực và các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án đã xây dựng được bộ công cụ đo lường động lực làm việc và bộ công cụ đánh giá mức độ của các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Về mặt thực tiễn Luận án đ...

 • 00050009184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh; Nguyễn, Cẩm Nhung (2018)

 • Thứ nhất, về mặt lý thuyết, hệ thống hóa cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thứ hai, về mặt thực tiễn: Dựa trên cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án phân tích các nhân tố tác động thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam và đưa ra hàm ý chính sách đối với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.

 • 00050009187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Việt Hà;  Advisor: Vũ, Tiến Lộc; Đinh, Việt Hòa (2018)

 • - Thứ nhất, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; đồng thời xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng. - Thứ hai, phân tích, đánh giá thực tiễn và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. - Thứ ba, tìm ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, phù hợp với văn hoá và bối cảnh kinh ...

 • 00050009186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Linh Hương;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Nguyễn, Việt Khôi (2018)

 • - Thứ nhất, luận án đã tổng quan cơ sở lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè, trong đó tập trung phân tích những đặc điểm, cơ cấu, các đối tượng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè. Từ đó, luận án làm rõ những khái niệm cơ bản về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị hàng nông sản và chuỗi giá trị ngành hàng chè toàn cầu, chỉ rõ khâu mang lại giá trị thấp nhất là khâu trồng trọt, khâu có giá trị cao nhất là khâu Marketing. - Thứ hai, luận án nghiên cứu kinh nghiệm quản lý chuỗi giá trị ngành hàng chè của những quốc gia hàng đầu thế giới, từ đó đưa ra những bài học quý báu cho Việt Nam. Qua những nghiên cứu các quốc gia cụ thể là Ke...

 • 00050009185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Thủy;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2018)

 • Về lý luận: - Tổng quan các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan đến luận án có tính cập nhật và được lựa chọn phù hợp với nội dung nghiên cứu; - Luận án đã phần nào hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụkhám chữa bệnh và làm rõ quan điểm về nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ chế thị trường; - Luận án góp phần làm rõ, bổ sung thêm vào hệ thống cơ sở lý luận về các mô hình quản lý chất lượng, hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nói chung. Về thực tiễn: - Luận án đã đánh giá được thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong mối quan hệ ...

 • 00050009183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Tới;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân; Đỗ, Xuân Trường (2018)

 • Thứ nhất, không phải tất cả các hoạt động quản trị nhân lực đều có tác động đến các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của DN, nhưng những tác động đều rất đáng chú ý. Cụ thể: - Hoạt động Đào tạo phát triển kỹ năng có tác động đến 4/5 tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh (các kết quả tài chính ROA và lợi nhuận trước thuế, sự hài lòng của khách hàng và khả năng sáng tạo); - Hoạt động Tuyển dụng sàng lọc có vai trò quan trọng đến các 02 chỉ tiêu tài chính bao gồm ROA và Lợi nhuận trước thuế của DN; - Trả lương theo thành tích có tác động đến 02 tiêu chí là Sự hài lòng của khách hàng và ROA của DN; - Hoạt động Quản trị thành tích có tác động đến sự hài lòng của người lao động; ...

 • 00050008671.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ (2017)

 • (1) Luận án đưa ra luận điểm bảo vệ môi trường trong khai thác than không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường; (2) Luận án khẳng định: Khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản than và bảo vệ môi trường trong khai thác than là góp phần chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", đẩy mạnh phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Ninh; (3) Đánh giá một cách khách quan, thực trạng, hậu quả của ô nhiễm môi trường và những thành công của việc bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh; (4) Đề xuất những giải pháp mang tính toàn diện và khả thi nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với khai thác...

 • 00050008670.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quách, Thị Hà (2017)

 • - Luận án hệ thống hóa được và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế biển. - Tổng kết được những bài học kinh nghiệm của các địa phương trong việc phát triển kinh tế biển. - Phân tích và đánh giá được quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng; phát hiện những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, đồng thời chỉ ra được những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng trong tương lai.

 • 00050008593.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Kim Anh;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Nguyễn, Duy Dũng (2017)

 • Thứ nhất, về mặt lý thuyết: Luận án bổ sung và hoàn thiện khung lý thuyết về TĐKT, mô hình quản lý TĐKT và sự điều chỉnh mô hình quản lý TĐKT. Thứ hai, về mặt thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng điều chỉnh mô hình quản lý TĐKT Nhật Bản và những tác động của nó; Đánh giá những thành công và hạn chế của việc điều chỉnh mô hình quản lý TĐKT Nhật Bản; Đề xuất các quan điểm và giải pháp đổi mới các TĐKT ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050008589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • - Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cột

 • 00050008576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2017)

 • Luận án có những đóng góp mới cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Về phương diện lý luận, luận án đã xây dựng được Khung chẩn đoán tác động tiềm tàng của EVFTA dựa trên cơ sở các lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế, lý luận về FTA và các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của FTA. Khung chẩn đoán tác động EVFTA có thể áp dụng để đánh giá tác động tiềm tàng của các FTA khác Việt Nam đang đàm phán hoặc đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực. Về phương diện thực tiễn, luận án đã phân tích được những thay đổi trong thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và EU về kim ngạch, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu, từ đó phân nhóm hàng hoá và thị trường để giúp Việt Nam có những định hướng phát ...

 • 00050008575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Việt Hà (2017)

 • Về mặt lý luận: (i) Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; (ii) xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng; (iii) phân tích, đánh giá thực tiễn kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. Về mặt thực tiễn: (i) Tác giả đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, đặc biệt là...

 • 00050008554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bạch Đằng (2017)

 • - Xây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam - Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.

 • 00050008552.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Hoàng (2017)

 • Về mặt lý luận: - Luận án bổ sung nghiên cứu về năng lực, năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Cụ thể xây dựng hệ thống các nhân tố cấu thành năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. - Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công làm căn cứ để thực hiện phát triển NLLĐ. - Xây dựng hệ thống những công tác cần thiết nhằm phát triển NLLĐ nhân sự quản lý khu vực hành chính công.

 • 00050008551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trà (2017)

 • - Hệ thống hoá cơ sở lý luận trên cơ sở đó phác thảo khung lý thuyết về việc làm và giải quyết việc làm. - Phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại trong qúa trình giải quyết việc làm ở một số nước trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và khả năng vận dụng kinh nghiệm đó vào thực tiễn của Việt Nam. - Phân tích đánh giá làm rõ được thực trạng giải quyết việc làm ở Việt Nam trong 10 năm ( từ năm 2004 – 2015) trên cơ sở đó đặt ra các vấn đề cần phải giải quyết. - Xây dựng các quan điểm, định hướng và giải pháp để giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay nhằm hướng tới nền kinh tế tri thức.

 • 00050008549.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Kim (2017)

 • - Về lý luận: Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT, trong đó đã làm rõ về lý luận vai trò đích thực của DNNVV đối với phát triển CNPT, các điều kiện thực hiện vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT. - Về thực tiễn: Thông qua hệ thống tài liệu thứ cấp của các Bộ liên quan, ngành và số liệu điều tra, khảo sát,luận án phân tích đánh giá thực trạng đảm bảo vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp khả thi nhằm phát huy vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam.

 • 00050008547.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quang Tuyến (2017)

 • Về mặt lý luận: Thứ nhất, nghiên cứu đã thiết lập một mô hình tiên lượng ảnh hưởng của các nhân tố năng lực động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông. Thứ hai, luận án đã bổ sung và hiệu chỉnh bộ thang đo về các nhân tố năng lực động cho các nghiên cứu trong lĩnh vực viễn thông. Thứ ba, nghiên cứu đã kiểm chứng mối quan hệ tác động giữa các nhân tố năng lực động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, đánh giá được tầm quan trọng của từng nhân tố năng lực động tới kết quả kinh doanh. Thứ tư, luận án cũng cung cấp những bằng chứng khoa học cho các nhà nghiên cứu tiếp theo thiết lập mô hình, khám phá những nhân tố mới tạo thành năng lực động để ...

 • 00050008465.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Quỳnh Hoa (2017)

 • + Về lý luận: Góp phần làm rõ cơ sở khoa học cho việc xác định bản chất, nội dung vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN trong điều kiện KTTT; các nhân tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN. + Về thực tiễn: Thông qua hệ thống tài liệu thứ cấp từ các bộ, ngành và số liệu điều tra, khảo sát, luận án đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất hệ thống các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN ở nước ta trong thời gian tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71

UEB - Dissertations : [71]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
 • 00050009190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Duy Dũng (2017)

 • Về mặt lý luận: - Luận án bổ sung nghiên cứu về năng lực, năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Cụ thể xây dựng hệ thống các nhân tố cấu thành năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. - Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công làm căn cứ để thực hiện phát triển NLLĐ. - Xây dựng hệ thống những công tác cần thiết nhằm phát triển NLLĐ nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Về thực tiễn: - Phân tích thực trạng NLLĐ và phát triển NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công ở tỉnh Hà Giang thời gian qua. - Chỉ ra những hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân trong phát triển NLLĐ của nhân ...

 • 00050009189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dụng;  Advisor: Trần, Anh Tài; Lê, Trung Thành (2017)

 • Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hoá, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y ở Việt Nam, trong đó: i) Hệ thống hoá và làm rõ khái niệm, mục tiêu và nội dung, công cụ, tiêu chí đánh giá của quản trị tài chính tại các trường đại học công lập, ii) Phân tích lý luận và hoàn thiện lý luận về đặc thù trong đào tạo và quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y; những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính của các trường đại học công lập ngành y, iii) Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với đại học công lập và iv) Đúc kết những lý luận thực tiễn từ nghiên cứu kinh nghi...

 • 00050009188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Đức Thao;  Advisor: Trương, Minh Đức; Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Về mặt lý luận Luận án đã xây dựng và làm rõ được khái niệm động lực làm việc của giảng viên đại học, chỉ ra các biểu hiện động lực làm việc của giảng viên đại học và chỉ ra các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án đã khái quát được mô hình nghiên cứu về động lực và các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án đã xây dựng được bộ công cụ đo lường động lực làm việc và bộ công cụ đánh giá mức độ của các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Về mặt thực tiễn Luận án đ...

 • 00050009184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh; Nguyễn, Cẩm Nhung (2018)

 • Thứ nhất, về mặt lý thuyết, hệ thống hóa cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thứ hai, về mặt thực tiễn: Dựa trên cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án phân tích các nhân tố tác động thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam và đưa ra hàm ý chính sách đối với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.

 • 00050009187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Việt Hà;  Advisor: Vũ, Tiến Lộc; Đinh, Việt Hòa (2018)

 • - Thứ nhất, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; đồng thời xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng. - Thứ hai, phân tích, đánh giá thực tiễn và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. - Thứ ba, tìm ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, phù hợp với văn hoá và bối cảnh kinh ...

 • 00050009186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Linh Hương;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Nguyễn, Việt Khôi (2018)

 • - Thứ nhất, luận án đã tổng quan cơ sở lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè, trong đó tập trung phân tích những đặc điểm, cơ cấu, các đối tượng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè. Từ đó, luận án làm rõ những khái niệm cơ bản về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị hàng nông sản và chuỗi giá trị ngành hàng chè toàn cầu, chỉ rõ khâu mang lại giá trị thấp nhất là khâu trồng trọt, khâu có giá trị cao nhất là khâu Marketing. - Thứ hai, luận án nghiên cứu kinh nghiệm quản lý chuỗi giá trị ngành hàng chè của những quốc gia hàng đầu thế giới, từ đó đưa ra những bài học quý báu cho Việt Nam. Qua những nghiên cứu các quốc gia cụ thể là Ke...

 • 00050009185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Thủy;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2018)

 • Về lý luận: - Tổng quan các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan đến luận án có tính cập nhật và được lựa chọn phù hợp với nội dung nghiên cứu; - Luận án đã phần nào hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụkhám chữa bệnh và làm rõ quan điểm về nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ chế thị trường; - Luận án góp phần làm rõ, bổ sung thêm vào hệ thống cơ sở lý luận về các mô hình quản lý chất lượng, hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nói chung. Về thực tiễn: - Luận án đã đánh giá được thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong mối quan hệ ...

 • 00050009183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Tới;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân; Đỗ, Xuân Trường (2018)

 • Thứ nhất, không phải tất cả các hoạt động quản trị nhân lực đều có tác động đến các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của DN, nhưng những tác động đều rất đáng chú ý. Cụ thể: - Hoạt động Đào tạo phát triển kỹ năng có tác động đến 4/5 tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh (các kết quả tài chính ROA và lợi nhuận trước thuế, sự hài lòng của khách hàng và khả năng sáng tạo); - Hoạt động Tuyển dụng sàng lọc có vai trò quan trọng đến các 02 chỉ tiêu tài chính bao gồm ROA và Lợi nhuận trước thuế của DN; - Trả lương theo thành tích có tác động đến 02 tiêu chí là Sự hài lòng của khách hàng và ROA của DN; - Hoạt động Quản trị thành tích có tác động đến sự hài lòng của người lao động; ...

 • 00050008671.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ (2017)

 • (1) Luận án đưa ra luận điểm bảo vệ môi trường trong khai thác than không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường; (2) Luận án khẳng định: Khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản than và bảo vệ môi trường trong khai thác than là góp phần chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", đẩy mạnh phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Ninh; (3) Đánh giá một cách khách quan, thực trạng, hậu quả của ô nhiễm môi trường và những thành công của việc bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh; (4) Đề xuất những giải pháp mang tính toàn diện và khả thi nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với khai thác...

 • 00050008670.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quách, Thị Hà (2017)

 • - Luận án hệ thống hóa được và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế biển. - Tổng kết được những bài học kinh nghiệm của các địa phương trong việc phát triển kinh tế biển. - Phân tích và đánh giá được quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng; phát hiện những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, đồng thời chỉ ra được những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng trong tương lai.

 • 00050008593.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Kim Anh;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Nguyễn, Duy Dũng (2017)

 • Thứ nhất, về mặt lý thuyết: Luận án bổ sung và hoàn thiện khung lý thuyết về TĐKT, mô hình quản lý TĐKT và sự điều chỉnh mô hình quản lý TĐKT. Thứ hai, về mặt thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng điều chỉnh mô hình quản lý TĐKT Nhật Bản và những tác động của nó; Đánh giá những thành công và hạn chế của việc điều chỉnh mô hình quản lý TĐKT Nhật Bản; Đề xuất các quan điểm và giải pháp đổi mới các TĐKT ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050008589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • - Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cột

 • 00050008576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2017)

 • Luận án có những đóng góp mới cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Về phương diện lý luận, luận án đã xây dựng được Khung chẩn đoán tác động tiềm tàng của EVFTA dựa trên cơ sở các lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế, lý luận về FTA và các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của FTA. Khung chẩn đoán tác động EVFTA có thể áp dụng để đánh giá tác động tiềm tàng của các FTA khác Việt Nam đang đàm phán hoặc đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực. Về phương diện thực tiễn, luận án đã phân tích được những thay đổi trong thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và EU về kim ngạch, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu, từ đó phân nhóm hàng hoá và thị trường để giúp Việt Nam có những định hướng phát ...

 • 00050008575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Việt Hà (2017)

 • Về mặt lý luận: (i) Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; (ii) xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng; (iii) phân tích, đánh giá thực tiễn kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. Về mặt thực tiễn: (i) Tác giả đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, đặc biệt là...

 • 00050008554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bạch Đằng (2017)

 • - Xây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam - Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.

 • 00050008552.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Hoàng (2017)

 • Về mặt lý luận: - Luận án bổ sung nghiên cứu về năng lực, năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Cụ thể xây dựng hệ thống các nhân tố cấu thành năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. - Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công làm căn cứ để thực hiện phát triển NLLĐ. - Xây dựng hệ thống những công tác cần thiết nhằm phát triển NLLĐ nhân sự quản lý khu vực hành chính công.

 • 00050008551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trà (2017)

 • - Hệ thống hoá cơ sở lý luận trên cơ sở đó phác thảo khung lý thuyết về việc làm và giải quyết việc làm. - Phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại trong qúa trình giải quyết việc làm ở một số nước trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và khả năng vận dụng kinh nghiệm đó vào thực tiễn của Việt Nam. - Phân tích đánh giá làm rõ được thực trạng giải quyết việc làm ở Việt Nam trong 10 năm ( từ năm 2004 – 2015) trên cơ sở đó đặt ra các vấn đề cần phải giải quyết. - Xây dựng các quan điểm, định hướng và giải pháp để giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay nhằm hướng tới nền kinh tế tri thức.

 • 00050008549.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Kim (2017)

 • - Về lý luận: Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT, trong đó đã làm rõ về lý luận vai trò đích thực của DNNVV đối với phát triển CNPT, các điều kiện thực hiện vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT. - Về thực tiễn: Thông qua hệ thống tài liệu thứ cấp của các Bộ liên quan, ngành và số liệu điều tra, khảo sát,luận án phân tích đánh giá thực trạng đảm bảo vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp khả thi nhằm phát huy vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam.

 • 00050008547.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quang Tuyến (2017)

 • Về mặt lý luận: Thứ nhất, nghiên cứu đã thiết lập một mô hình tiên lượng ảnh hưởng của các nhân tố năng lực động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông. Thứ hai, luận án đã bổ sung và hiệu chỉnh bộ thang đo về các nhân tố năng lực động cho các nghiên cứu trong lĩnh vực viễn thông. Thứ ba, nghiên cứu đã kiểm chứng mối quan hệ tác động giữa các nhân tố năng lực động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, đánh giá được tầm quan trọng của từng nhân tố năng lực động tới kết quả kinh doanh. Thứ tư, luận án cũng cung cấp những bằng chứng khoa học cho các nhà nghiên cứu tiếp theo thiết lập mô hình, khám phá những nhân tố mới tạo thành năng lực động để ...

 • 00050008465.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Quỳnh Hoa (2017)

 • + Về lý luận: Góp phần làm rõ cơ sở khoa học cho việc xác định bản chất, nội dung vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN trong điều kiện KTTT; các nhân tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN. + Về thực tiễn: Thông qua hệ thống tài liệu thứ cấp từ các bộ, ngành và số liệu điều tra, khảo sát, luận án đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất hệ thống các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN ở nước ta trong thời gian tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71