UEB - Dissertations : [79]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 79
 • 00050009973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Hà;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển khu vực dịch vụ, vai trò của nhà nước trong phát triển dịch vụ ở cấp tỉnh. Tác giả đã hệ thống hoá những lý thuyết nền tảng về phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh, xây dựng hệ thống các nội dung thể hiện vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh mà các nghiên cứu trước đó chưa đề cập. Bên cạnh đó, luận án còn xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh làm căn cứ phân tích thực tiễn. Khung lý luận mà luận án cung cấp có thể được sử dụng trong nhiều nghiên cứu thực tiễn ở các địa phương khác nhau. Luận án nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệ...

 • 00050009440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Mai;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa và luận giải về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh, luận án đã đưa ra một số những lý luận mới về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Viễn thông nói riêng, cụ thể: Khái niệm về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Sự cần thiết đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh; Nội dung về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh: Đổi mới về nhận thức, đổi mới về quy trình, đổi mới nội dung hoạch định, đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược. Luận án đã đưa ra các nhân tố tác động tới công tác hoạch định chiến lược cạnh t...

 • 00050009388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận...

 • Luan an - Pham Minh Thai.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Thái;  Advisor: Lê, Kim Sa (2018)

 • Kết quả phỏng vấn định tính cả ba nhóm gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người lao động ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều cho thấy tác động của quy định tiền lương tối thiểu tới việc làm, thu nhập và việc tham gia thị trường lao động của lao động trẻ là không lớn vì phần lớn mức lương mà các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể đang trả trực tiếp cho người lao động đang lớn hơn mức quy định tối thiểu của nhà nước. - Số liệu phân tích cho thấy hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm chính thức ở Việt Nam là chưa cao và điều đó có thể tác động khá mạnh tới việc tiếp cận thị trường lao động của người lao động nói chung và đặc biệt đối với nhóm lao động trẻ. - Số ...

 • 00050009302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hoài;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • • Về mặt lý luận Luận án bổ sung và làm mới một số khía cạnh lý luận về đầu tư từ NSNNcho nông nghiệp cụ thể là: xây dựng khung ly thuyết để phân tích nội dung đầu tư, các tiêu yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá kết quả của đầu tư từ NSNN cho nông nghiệp Luận án phân tích kinh nghiệm đầu tư NSNN cho nông nghiệp của một số quốc gia và địa phương trong nước và rút ra bài học kinh nghiệm, trong đó bài học kinh nghiệm quan trọng nhất là: xác định đúng lĩnh vực cần đầu tư và phân bổ vốn đầu tư từ NSNN cho nông nghiệp để tăng năng suất và kích thích đầu tư từ những nguồn vốn khác. • Về mặt thực tiễn - Luận án đã phân tích thực trạng đầu tư NSNN cho nông nghiệp của tỉnh Thái Bình gia...

 • 00050009190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Duy Dũng (2017)

 • Về mặt lý luận: - Luận án bổ sung nghiên cứu về năng lực, năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Cụ thể xây dựng hệ thống các nhân tố cấu thành năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. - Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công làm căn cứ để thực hiện phát triển NLLĐ. - Xây dựng hệ thống những công tác cần thiết nhằm phát triển NLLĐ nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Về thực tiễn: - Phân tích thực trạng NLLĐ và phát triển NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công ở tỉnh Hà Giang thời gian qua. - Chỉ ra những hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân trong phát triển NLLĐ của nhân ...

 • 00050009189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dụng;  Advisor: Trần, Anh Tài; Lê, Trung Thành (2017)

 • Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hoá, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y ở Việt Nam, trong đó: i) Hệ thống hoá và làm rõ khái niệm, mục tiêu và nội dung, công cụ, tiêu chí đánh giá của quản trị tài chính tại các trường đại học công lập, ii) Phân tích lý luận và hoàn thiện lý luận về đặc thù trong đào tạo và quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y; những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính của các trường đại học công lập ngành y, iii) Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với đại học công lập và iv) Đúc kết những lý luận thực tiễn từ nghiên cứu kinh nghi...

 • 00050009188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Đức Thao;  Advisor: Trương, Minh Đức; Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Về mặt lý luận Luận án đã xây dựng và làm rõ được khái niệm động lực làm việc của giảng viên đại học, chỉ ra các biểu hiện động lực làm việc của giảng viên đại học và chỉ ra các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án đã khái quát được mô hình nghiên cứu về động lực và các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án đã xây dựng được bộ công cụ đo lường động lực làm việc và bộ công cụ đánh giá mức độ của các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Về mặt thực tiễn Luận án đ...

 • 00050009184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh; Nguyễn, Cẩm Nhung (2018)

 • Thứ nhất, về mặt lý thuyết, hệ thống hóa cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thứ hai, về mặt thực tiễn: Dựa trên cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án phân tích các nhân tố tác động thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam và đưa ra hàm ý chính sách đối với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.

 • 00050009187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Việt Hà;  Advisor: Vũ, Tiến Lộc; Đinh, Việt Hòa (2018)

 • - Thứ nhất, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; đồng thời xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng. - Thứ hai, phân tích, đánh giá thực tiễn và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. - Thứ ba, tìm ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, phù hợp với văn hoá và bối cảnh kinh ...

 • 00050009186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Linh Hương;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Nguyễn, Việt Khôi (2018)

 • - Thứ nhất, luận án đã tổng quan cơ sở lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè, trong đó tập trung phân tích những đặc điểm, cơ cấu, các đối tượng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè. Từ đó, luận án làm rõ những khái niệm cơ bản về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị hàng nông sản và chuỗi giá trị ngành hàng chè toàn cầu, chỉ rõ khâu mang lại giá trị thấp nhất là khâu trồng trọt, khâu có giá trị cao nhất là khâu Marketing. - Thứ hai, luận án nghiên cứu kinh nghiệm quản lý chuỗi giá trị ngành hàng chè của những quốc gia hàng đầu thế giới, từ đó đưa ra những bài học quý báu cho Việt Nam. Qua những nghiên cứu các quốc gia cụ thể là Ke...

 • 00050009185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Thủy;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2018)

 • Về lý luận: - Tổng quan các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan đến luận án có tính cập nhật và được lựa chọn phù hợp với nội dung nghiên cứu; - Luận án đã phần nào hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụkhám chữa bệnh và làm rõ quan điểm về nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ chế thị trường; - Luận án góp phần làm rõ, bổ sung thêm vào hệ thống cơ sở lý luận về các mô hình quản lý chất lượng, hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nói chung. Về thực tiễn: - Luận án đã đánh giá được thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong mối quan hệ ...

 • 00050009183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Tới;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân; Đỗ, Xuân Trường (2018)

 • Thứ nhất, không phải tất cả các hoạt động quản trị nhân lực đều có tác động đến các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của DN, nhưng những tác động đều rất đáng chú ý. Cụ thể: - Hoạt động Đào tạo phát triển kỹ năng có tác động đến 4/5 tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh (các kết quả tài chính ROA và lợi nhuận trước thuế, sự hài lòng của khách hàng và khả năng sáng tạo); - Hoạt động Tuyển dụng sàng lọc có vai trò quan trọng đến các 02 chỉ tiêu tài chính bao gồm ROA và Lợi nhuận trước thuế của DN; - Trả lương theo thành tích có tác động đến 02 tiêu chí là Sự hài lòng của khách hàng và ROA của DN; - Hoạt động Quản trị thành tích có tác động đến sự hài lòng của người lao động; ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 79

UEB - Dissertations : [79]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 79
 • 00050009973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Hà;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển khu vực dịch vụ, vai trò của nhà nước trong phát triển dịch vụ ở cấp tỉnh. Tác giả đã hệ thống hoá những lý thuyết nền tảng về phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh, xây dựng hệ thống các nội dung thể hiện vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh mà các nghiên cứu trước đó chưa đề cập. Bên cạnh đó, luận án còn xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ cấp tỉnh làm căn cứ phân tích thực tiễn. Khung lý luận mà luận án cung cấp có thể được sử dụng trong nhiều nghiên cứu thực tiễn ở các địa phương khác nhau. Luận án nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệ...

 • 00050009440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Mai;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa và luận giải về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh, luận án đã đưa ra một số những lý luận mới về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Viễn thông nói riêng, cụ thể: Khái niệm về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Sự cần thiết đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh; Nội dung về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh: Đổi mới về nhận thức, đổi mới về quy trình, đổi mới nội dung hoạch định, đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược. Luận án đã đưa ra các nhân tố tác động tới công tác hoạch định chiến lược cạnh t...

 • 00050009388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận...

 • Luan an - Pham Minh Thai.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Thái;  Advisor: Lê, Kim Sa (2018)

 • Kết quả phỏng vấn định tính cả ba nhóm gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người lao động ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều cho thấy tác động của quy định tiền lương tối thiểu tới việc làm, thu nhập và việc tham gia thị trường lao động của lao động trẻ là không lớn vì phần lớn mức lương mà các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể đang trả trực tiếp cho người lao động đang lớn hơn mức quy định tối thiểu của nhà nước. - Số liệu phân tích cho thấy hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm chính thức ở Việt Nam là chưa cao và điều đó có thể tác động khá mạnh tới việc tiếp cận thị trường lao động của người lao động nói chung và đặc biệt đối với nhóm lao động trẻ. - Số ...

 • 00050009302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hoài;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • • Về mặt lý luận Luận án bổ sung và làm mới một số khía cạnh lý luận về đầu tư từ NSNNcho nông nghiệp cụ thể là: xây dựng khung ly thuyết để phân tích nội dung đầu tư, các tiêu yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá kết quả của đầu tư từ NSNN cho nông nghiệp Luận án phân tích kinh nghiệm đầu tư NSNN cho nông nghiệp của một số quốc gia và địa phương trong nước và rút ra bài học kinh nghiệm, trong đó bài học kinh nghiệm quan trọng nhất là: xác định đúng lĩnh vực cần đầu tư và phân bổ vốn đầu tư từ NSNN cho nông nghiệp để tăng năng suất và kích thích đầu tư từ những nguồn vốn khác. • Về mặt thực tiễn - Luận án đã phân tích thực trạng đầu tư NSNN cho nông nghiệp của tỉnh Thái Bình gia...

 • 00050009190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Duy Dũng (2017)

 • Về mặt lý luận: - Luận án bổ sung nghiên cứu về năng lực, năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Cụ thể xây dựng hệ thống các nhân tố cấu thành năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. - Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công làm căn cứ để thực hiện phát triển NLLĐ. - Xây dựng hệ thống những công tác cần thiết nhằm phát triển NLLĐ nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Về thực tiễn: - Phân tích thực trạng NLLĐ và phát triển NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công ở tỉnh Hà Giang thời gian qua. - Chỉ ra những hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân trong phát triển NLLĐ của nhân ...

 • 00050009189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dụng;  Advisor: Trần, Anh Tài; Lê, Trung Thành (2017)

 • Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hoá, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y ở Việt Nam, trong đó: i) Hệ thống hoá và làm rõ khái niệm, mục tiêu và nội dung, công cụ, tiêu chí đánh giá của quản trị tài chính tại các trường đại học công lập, ii) Phân tích lý luận và hoàn thiện lý luận về đặc thù trong đào tạo và quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y; những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính của các trường đại học công lập ngành y, iii) Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với đại học công lập và iv) Đúc kết những lý luận thực tiễn từ nghiên cứu kinh nghi...

 • 00050009188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Đức Thao;  Advisor: Trương, Minh Đức; Đinh, Văn Toàn (2018)

 • Về mặt lý luận Luận án đã xây dựng và làm rõ được khái niệm động lực làm việc của giảng viên đại học, chỉ ra các biểu hiện động lực làm việc của giảng viên đại học và chỉ ra các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án đã khái quát được mô hình nghiên cứu về động lực và các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án đã xây dựng được bộ công cụ đo lường động lực làm việc và bộ công cụ đánh giá mức độ của các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Về mặt thực tiễn Luận án đ...

 • 00050009184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh; Nguyễn, Cẩm Nhung (2018)

 • Thứ nhất, về mặt lý thuyết, hệ thống hóa cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thứ hai, về mặt thực tiễn: Dựa trên cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án phân tích các nhân tố tác động thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam và đưa ra hàm ý chính sách đối với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.

 • 00050009187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Việt Hà;  Advisor: Vũ, Tiến Lộc; Đinh, Việt Hòa (2018)

 • - Thứ nhất, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; đồng thời xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng. - Thứ hai, phân tích, đánh giá thực tiễn và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. - Thứ ba, tìm ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, phù hợp với văn hoá và bối cảnh kinh ...

 • 00050009186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Linh Hương;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Nguyễn, Việt Khôi (2018)

 • - Thứ nhất, luận án đã tổng quan cơ sở lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè, trong đó tập trung phân tích những đặc điểm, cơ cấu, các đối tượng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè. Từ đó, luận án làm rõ những khái niệm cơ bản về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị hàng nông sản và chuỗi giá trị ngành hàng chè toàn cầu, chỉ rõ khâu mang lại giá trị thấp nhất là khâu trồng trọt, khâu có giá trị cao nhất là khâu Marketing. - Thứ hai, luận án nghiên cứu kinh nghiệm quản lý chuỗi giá trị ngành hàng chè của những quốc gia hàng đầu thế giới, từ đó đưa ra những bài học quý báu cho Việt Nam. Qua những nghiên cứu các quốc gia cụ thể là Ke...

 • 00050009185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Thủy;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2018)

 • Về lý luận: - Tổng quan các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan đến luận án có tính cập nhật và được lựa chọn phù hợp với nội dung nghiên cứu; - Luận án đã phần nào hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụkhám chữa bệnh và làm rõ quan điểm về nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ chế thị trường; - Luận án góp phần làm rõ, bổ sung thêm vào hệ thống cơ sở lý luận về các mô hình quản lý chất lượng, hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nói chung. Về thực tiễn: - Luận án đã đánh giá được thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong mối quan hệ ...

 • 00050009183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Tới;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân; Đỗ, Xuân Trường (2018)

 • Thứ nhất, không phải tất cả các hoạt động quản trị nhân lực đều có tác động đến các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của DN, nhưng những tác động đều rất đáng chú ý. Cụ thể: - Hoạt động Đào tạo phát triển kỹ năng có tác động đến 4/5 tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh (các kết quả tài chính ROA và lợi nhuận trước thuế, sự hài lòng của khách hàng và khả năng sáng tạo); - Hoạt động Tuyển dụng sàng lọc có vai trò quan trọng đến các 02 chỉ tiêu tài chính bao gồm ROA và Lợi nhuận trước thuế của DN; - Trả lương theo thành tích có tác động đến 02 tiêu chí là Sự hài lòng của khách hàng và ROA của DN; - Hoạt động Quản trị thành tích có tác động đến sự hài lòng của người lao động; ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 79