UEB - Master Theses : [4495]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4495
 • 00050009251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Đinh, Văn Thông (2018)

 • Luận văn đã đưa ra các chính sách thiết yếu và các phương pháp để thu hút các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước chịu đầu tư vào Hà Tĩnh. Nhờ đó mà nền kinh tế của tỉnh ngày một đi lên, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động tại các địa phương có các dự án đầu tư, các nhà nghiên cứu khoa học có cơ hội cống hiến nhiều hơn, tỷ lệ chảy máu chất xám ngày một ít đi.

 • 00050009250.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Lan Phương;  Advisor: Đinh, Văn Thông (2018)

 • - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại như : khái niệm, nội dung, tiêu chí, các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng tín dụng. - Phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng tín dung khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. - Trên cơ sở đó, định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.

 • 00050009249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • - Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý thu Bảo hiểm xã hội. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu từ đó đánh giá công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 • 00050009182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Anh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Về mặt lý luận: phân tích khái niệm, nội dung quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và các nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng tới công tác này. Phân tích bài học kinh nghiệm về quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội và rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh. Về mặt thực tiễn: đánh giá thực trạng công tác quản lý Quỹ HTND tại HND Hà Tĩnh trên các khía cạnh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như kiểm tra, kiểm soát Quỹ. Luận văn cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời...

 • 00050009180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hữu Hiệp;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý nhân lực thực hiện công tác bảo đảm VSATTP thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh Đánh gía được thực trạng quản lý nhân lực thực hiện công tác bảo đảm VSATTP thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016 qua đó phát hiện những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân Đề xuất giải pháp để Sở Y tế Hà Tĩnh quản lý tốt nhân lực thực hiện công tác bảo đảm VSATTP thuộc ngành đến năm 2020.

 • 00050009179.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Duy Phương;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2016, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý đội ngũ cán bộ, công chức huyện Kỳ Anh trong giai đoạn 2017-2020.

 • 00050009178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Hoàng, Khắc Lịch (2018)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới.

 • 00050008999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Nhung;  Advisor: Nguyễn, Chiến Thắng (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động bán hàng và hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty Thu Hương, chỉ ra những hạn chế đối với hiệu quả hoạt động bán hàng và nguyên nhân của các hạn chế. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

 • 00050009168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Linh;  Advisor: Hoàng, Triều Hoa (2018)

 • - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Làm rõ hệ thống cơ sở lý luận về phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. + Trên cơ sở lý luận đó, Luận văn sẽ đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. + Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 • 00050009167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hương Trà;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2018)

 • - Hệ thống hóa được lý luận về quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh. - Phân tích được thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • 00050009166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • -Thứ nhất, hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hoạt động dịch vụ thẻ, hoạt động quản lý dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại. Từ đó đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả công tác quản lý dịch vụ thẻ và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại . -Thứ hai, trên cơ sở những lý luận về hoạt động quản lý dịch vụ thẻ, luận văn đã trình bày những nội dung căn bản về thực trạng quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý dịch vụ thẻ theo nội dung quản lý và theo các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý, kết hợp với các câu hỏi khảo sát điều tra từ phía khách hàng,...

 • 00050009165.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang;  Advisor: Lê, Trung Thành (2018)

 • + Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng nói chung và quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng như: khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, các nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, nội dung quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. + Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. + Trên cơ sở đó, định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.

 • 00050009164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thơ;  Advisor: Hà, Văn Hội (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. - Phân tích thực trạng quản lý thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh của Chi Cục thuế thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2014 – 2016; xác định những tồn tại khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu thuế ở địa phương. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi Cục thuế thành phố Hà Tĩnh thực hiện nhìn từ góc độ của cơ quan quản lý

 • 00050009163.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Lệ Thủy;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Dũng (2018)

 • - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ góc độ của chủ đầu tư. - Phân tích thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lộc Hà giai đoạn 2011-2016; xác định những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và rút ra bài học kinh nghiệm cho Ban quản lý dự án xây dựng huyện về công tác xây dựng đê điều của địa phương. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều do Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lộc Hà thực hiện nhìn từ góc độ của cơ quan quản lý.

 • 00050009162.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Hoa;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • - Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dịch vụ Khách hàng ưu tiên của NHTM. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dịch vụ KHƯT tại Techcombank Hà Tĩnh, chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục. - Đề xuất được 07 giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động dịch vụ KHƯT tại Techcombank Hà Tĩnh.

 • 00050009161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Khánh Toàn;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Nâng cao khả năng đáp ứng của ngân hàng trong hoạt động bảo lãnh, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng. Hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu quản lý DVBL trên tất cả các lĩnh vực, từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức điều hành và giám sát, kiểm tra đối với nghiệp vụ bảo lãnh. Nâng cao trình độ tư vấn và kỹ năng của cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực bảo lãnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng và ứng dụng công nghệ mới vào phát triển DVBL tại chi nhánh.

 • 00050009160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thanh Hà;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Để hoàn thiện thực hiện chính sách GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện Vũ Quang cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch thực hiện chính sách;Hoàn thiện các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Tăng cường tuyên truyền và phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;Đảm bảo đời sống cho người dân có đất bị thu hồi.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4495

UEB - Master Theses : [4495]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4495
 • 00050009251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Đinh, Văn Thông (2018)

 • Luận văn đã đưa ra các chính sách thiết yếu và các phương pháp để thu hút các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước chịu đầu tư vào Hà Tĩnh. Nhờ đó mà nền kinh tế của tỉnh ngày một đi lên, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động tại các địa phương có các dự án đầu tư, các nhà nghiên cứu khoa học có cơ hội cống hiến nhiều hơn, tỷ lệ chảy máu chất xám ngày một ít đi.

 • 00050009250.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Lan Phương;  Advisor: Đinh, Văn Thông (2018)

 • - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại như : khái niệm, nội dung, tiêu chí, các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng tín dụng. - Phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng tín dung khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. - Trên cơ sở đó, định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.

 • 00050009249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • - Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý thu Bảo hiểm xã hội. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu từ đó đánh giá công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 • 00050009182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Anh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Về mặt lý luận: phân tích khái niệm, nội dung quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và các nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng tới công tác này. Phân tích bài học kinh nghiệm về quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội và rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh. Về mặt thực tiễn: đánh giá thực trạng công tác quản lý Quỹ HTND tại HND Hà Tĩnh trên các khía cạnh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như kiểm tra, kiểm soát Quỹ. Luận văn cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời...

 • 00050009180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hữu Hiệp;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh (2017)

 • Hệ thống hóa cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý nhân lực thực hiện công tác bảo đảm VSATTP thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh Đánh gía được thực trạng quản lý nhân lực thực hiện công tác bảo đảm VSATTP thuộc ngành Y tế Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016 qua đó phát hiện những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân Đề xuất giải pháp để Sở Y tế Hà Tĩnh quản lý tốt nhân lực thực hiện công tác bảo đảm VSATTP thuộc ngành đến năm 2020.

 • 00050009179.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Duy Phương;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2016, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý đội ngũ cán bộ, công chức huyện Kỳ Anh trong giai đoạn 2017-2020.

 • 00050009178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Hoàng, Khắc Lịch (2018)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới.

 • 00050008999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Nhung;  Advisor: Nguyễn, Chiến Thắng (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động bán hàng và hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty Thu Hương, chỉ ra những hạn chế đối với hiệu quả hoạt động bán hàng và nguyên nhân của các hạn chế. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

 • 00050009168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Linh;  Advisor: Hoàng, Triều Hoa (2018)

 • - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Làm rõ hệ thống cơ sở lý luận về phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. + Trên cơ sở lý luận đó, Luận văn sẽ đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. + Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 • 00050009167.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hương Trà;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2018)

 • - Hệ thống hóa được lý luận về quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh. - Phân tích được thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • 00050009166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • -Thứ nhất, hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hoạt động dịch vụ thẻ, hoạt động quản lý dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại. Từ đó đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả công tác quản lý dịch vụ thẻ và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại . -Thứ hai, trên cơ sở những lý luận về hoạt động quản lý dịch vụ thẻ, luận văn đã trình bày những nội dung căn bản về thực trạng quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh. Từ đó phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý dịch vụ thẻ theo nội dung quản lý và theo các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý, kết hợp với các câu hỏi khảo sát điều tra từ phía khách hàng,...

 • 00050009165.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang;  Advisor: Lê, Trung Thành (2018)

 • + Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng nói chung và quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng như: khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, các nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, nội dung quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. + Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. + Trên cơ sở đó, định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.

 • 00050009164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thơ;  Advisor: Hà, Văn Hội (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. - Phân tích thực trạng quản lý thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh của Chi Cục thuế thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2014 – 2016; xác định những tồn tại khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu thuế ở địa phương. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi Cục thuế thành phố Hà Tĩnh thực hiện nhìn từ góc độ của cơ quan quản lý

 • 00050009163.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Lệ Thủy;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Dũng (2018)

 • - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ góc độ của chủ đầu tư. - Phân tích thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lộc Hà giai đoạn 2011-2016; xác định những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và rút ra bài học kinh nghiệm cho Ban quản lý dự án xây dựng huyện về công tác xây dựng đê điều của địa phương. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều do Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lộc Hà thực hiện nhìn từ góc độ của cơ quan quản lý.

 • 00050009162.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Hoa;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • - Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dịch vụ Khách hàng ưu tiên của NHTM. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dịch vụ KHƯT tại Techcombank Hà Tĩnh, chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục. - Đề xuất được 07 giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động dịch vụ KHƯT tại Techcombank Hà Tĩnh.

 • 00050009161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Khánh Toàn;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Nâng cao khả năng đáp ứng của ngân hàng trong hoạt động bảo lãnh, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng. Hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu quản lý DVBL trên tất cả các lĩnh vực, từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức điều hành và giám sát, kiểm tra đối với nghiệp vụ bảo lãnh. Nâng cao trình độ tư vấn và kỹ năng của cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực bảo lãnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng và ứng dụng công nghệ mới vào phát triển DVBL tại chi nhánh.

 • 00050009160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thanh Hà;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Để hoàn thiện thực hiện chính sách GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện Vũ Quang cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch thực hiện chính sách;Hoàn thiện các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Tăng cường tuyên truyền và phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;Đảm bảo đời sống cho người dân có đất bị thu hồi.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4495