Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lý, Thị Thu Hiền (2007)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của việc xác định giá trị doanh nghiệp, nghiên cứu các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới; Đánh giá thực trạng việc xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua, nêu những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đang được áp dụng ở Việt Nam; Đưa ra giải pháp để áp dụng được các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tiên tiến ở Việt Nam: cổ phần hoá, phát triển thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2015)

 • Thứ nhất, luận văn đã tổng quan được cơ sở lý luận và các công trình nghiên cứu trước đây về văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức. Lý thuyết được tổng hợp đầy đủ và đúng với định hướng nghiên cứu của đề tài. Thứ hai, luận văn đã áp dụng mô hình nghiên cứu của Robert Quinn và Kim Cameron và mô hình 3 cấp độ văn hóa của Edgar H.Schein để phân tích thực trạng VHDN của các DN CNTT trên địa bàn Hà Nội, với hơn 130 phiếu khảo sát thu về. Kết quả đưa ra có độ phù hợp cao và chỉ rõ được các điểm đạt được, điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về xây dựng và phát triển VHDN của các DN CNTT trên địa bàn TP Hà Nội. Thứ ba, luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thắng;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2007)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề chung về phát triển dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng phát triển của các loại hình dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời đề xuất (...)

 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Nhân;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2012)

 • Phân tích một cách hệ thống về tình hình tài chính của công ty khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của công ty và áp dụng các phân tích (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Đàn;  Advisor: Bùi, Hữu Đức, người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về công tác đãi ngộ nhân lực của doanh nghiệp. Giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển cũng như chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH (...); Electronic Resources