Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2012)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về ngân hàng bán lẻ (NHBL). Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bán lẻ tại thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (...)

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quốc Đạt;  Advisor: Trần, Huy Phương (2016)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số lý luận cơ bản về tuyển dụng nguồn nhân lực. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu.Chương 3. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Quân đội. Chương 4. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Quân đội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2017)

 • - Luận văn đã tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại bao gồm khái niệm, các tiêu chí đánh giá và các nhân tố tác động tới sự phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng. - Luận văn đã trình bày được thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội với các số liệu chi tiết. - Các giải pháp tương đối toàn diện, một số giải pháp có tính thực tiễn cao và có thể áp dụng ngay tại ngân hàng.

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hoài Vân (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được những kiến thức căn bản về thẻ thanh toán, sự cần thiết, các chỉ tiêu đánh giá cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng thương mại. Tác giả đã mô tả và đánh giá khá chi tiết tình hình phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Vietcombank Ninh Bình trên các mặt: sản phẩm, hạ tầng dịch vụ, doanh số, thu nhập trong mối quan hệ so sánh tăng trưởng theo thời gian và theo tỷ trọng trong toàn bộ hoạt động của chi nhánh, qua đó thấy được sự phát triển của dịch vụ này trong những năm vừa qua. Luận văn đã đề cập 6 nhóm giải pháp tập trung vào các hoạt động của chi nhánh trong lĩnh vực dịch vụ thẻ của đơn vị trên cơ sở định hướng tổng quát của chi nhánh trong giai đoạn tới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo lãnh ngân hàng, phân tích thực trạng phát triển DVBL tại BIDV Cầu Giấy trong giai đoạn 2013 – T3/2017, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển DVBL tại Chi nhánh. Tác giả cũng nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến những hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển DVBL tại BIDV Cầu Giấy. Trong những giải pháp tác giả đưa ra, một số giải pháp mang tính cấp thiết có thể triển khai ngay, nhưng có những giải pháp mang tính chất dài hạn, cần có kế hoạch và chiến lược phát triển cụ thể.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank, đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân (...)