Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2010)

  • Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nợ nước ngoài của các nước. Phân tích tình hình quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam, đánh giá thực trạng quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam thời gian qua. Làm rõ được độ bền vững (mức độ nợ) của nợ nước ngoài (...)

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Phạm, Hùng Tiến (2014)

  • Dựa trên các tiêu chí đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, nghiên cứu này còn đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. - Các biện pháp bao gồm cải thiện dịch vụ khách hàng và khả năng cạnh tranh để thu hút nhiều hợp đồng đặt xe hơi của khách hàng và dẫn tới tăng hiệu suất phát triển. - Kết quả nghiên cứu phục vụ chuỗi cung ứng, được xem là tài liệu và dữ liệu trong lĩnh vực hiệu quả sản xuất.