UEB - Master Theses : [4490]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 4490
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Đức Anh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa lý luận về quản lý tài chính ở bệnh viện công lập cấp huyện, từ khái niệm, nội dung quản lý, nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá; đã sử dụng cơ sở lý luận để phân tích thực trạng quản lý tài chính ở Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, Hà Tĩnh, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính ở Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, Hà Tĩnh trong thời gian tới. Những giải pháp có cơ sở khoa học và có giá trị tham khảo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh Hà;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nhân lực tại các doanh nghiệp. - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vi ̣khác, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QLNL cho Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A . - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNL tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A giai đoaṇ từ 2012- 2016. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A giai đoạn 2017 - 2020.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Khánh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Viết Thành (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế cấp huyện. - Phân tích, đánh giá thực trạng, xác định điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển kinh tế của huyện Lộc Hà 10 năm qua (2007 - 2017). - Đề xuất định hướng nội dung chiến lược phát triển kinh tế của huyện Lộc và các giải pháp thực hiện chiến lược.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quang Anh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thiên (2018)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tín dụng ưu đãi tại HDBank Hà Tĩnh trên các phương diện mô hình tổ chức, quản trị điều hành, nội dung và các công cụ quản lý tín dụng chính sách. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tín dụng ưu đãi tại HDBank Hà Tĩnh phù hợp với định hướng và các chính sách tín dụng của HDBank và Ngân hàng Nhà nước.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quốc Hải;  Advisor: Trần, Đức Vui (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong các Ngân hàng thương mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Minh Phú;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • - Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ đó đánh giá công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải Quan Hà Tĩnh; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Phan, Huy Đường (2018)

 • - Hệ thống hoá và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động kiểm tra sau thông quan. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra sau thông quan, từ đó chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu trong công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016. - Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lệ Nhân;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về QLNL tại các doanh nghiệp. - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QLNL cho Công ty CP sắt Thạch Khê. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNL tại Công ty CP sắt Thạch Khê giai đoạn từ 2012- 2016. - Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh trong giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Hùng;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng. - Phân tích, đánh giá phản ánh được thực trạng quản lý nợ xấu tại Agribank Hương khê, Hà tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank Hương Khê, hà Tĩnh

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Doãn Đức;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính tại Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đã bước đầu phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Luận văn đã đề xuất hoàn thiện quản lý tài chính tại và một số giải pháp Công ty xăng dầu Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đình;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2018)

 • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại Trường đại học công lập; phân tích được thực trạng quản lý tài chính tại Trường Đại học Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, nguyên nhân và hạn chế; đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đại Hà;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến lược, xây dựng chiến lược phát triển của Doanh nghiệp. - Đã bước đầu phân tích, đánh giá được thực trạng hoạt động kinh doanh và chiến lược của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. - Luận văn đã đề xuất xây dựng chiến lược phát triển và một số giải pháp khả thi cho chiến lược phát triển tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh .

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Thủy;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý ngân sách cấp huyện nói chung và quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh nói riêng. - Phân tích thực trạng quản lý ngân sách thành phố Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quản lý ngân sách nhà nước thành phố Hà Tĩnh, góp phần nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. - Phân tích kết quả hoạt động NHBL giai đoạn 2014-2016, đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Làm rõ một số vấn đề lý luận; đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh. - Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần khẳng định về sự cần thiết khách quan của công tác quản lý nhân lực tại các cơ quan Đảng cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực thuộc diện Ban Tổ chức quản lý của Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Đức Minh;  Advisor: Nguyễn, Hải Đăng (2018)

 • Luân văn đã tổng quan một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, trên cơ sở đó hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhân sự tại các công ty, doanh nghiệp. Căn cứ các nội dung về lý luận, luận văn đã phân tích thực trạng công tác quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kho vận thế kỷ để đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kho vận thế kỷ. Đây là cơ sở để, luận văn đề xuất 6 nhóm giải pháp hoàn thiện hơn công tác quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kho vận thế kỷ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Hòa;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản của xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp viễn thông. - Đánh giá tương đối toàn diện thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Acom theo khung lý thuyết đã phân tích, đề xuất. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Hải (2018)

 • Luận văn đã trình bày tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp, làm cơ sở phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Thông qua các phương pháp thu thập và xử lý, tổng hợp dữ liệu, tác giả đã đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận để thấy rõ thực trạng, xu hướng biến động của lợi nhuận và các chỉ tiêu lợi nhuận. Từ đó đề xuất các giải pháp có thể được thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Tuấn Anh (2018)

 • Cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng giúp Tổng công ty xây dựng được chiến lược phù hợp, từ đó có được sự phát triển bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi nói chung cũng như sự phát triển của toàn Tổng công ty bao gồm Văn phòng Tổng công ty và các công ty con , công ty liên kết có vốn đầu tư chiếm tỉ trọng lớn có khả năng chi phối của Tổng công ty

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 4490

UEB - Master Theses : [4490]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 4490
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Đức Anh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa lý luận về quản lý tài chính ở bệnh viện công lập cấp huyện, từ khái niệm, nội dung quản lý, nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá; đã sử dụng cơ sở lý luận để phân tích thực trạng quản lý tài chính ở Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, Hà Tĩnh, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính ở Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, Hà Tĩnh trong thời gian tới. Những giải pháp có cơ sở khoa học và có giá trị tham khảo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh Hà;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nhân lực tại các doanh nghiệp. - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vi ̣khác, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QLNL cho Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A . - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNL tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A giai đoaṇ từ 2012- 2016. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A giai đoạn 2017 - 2020.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Khánh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Viết Thành (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế cấp huyện. - Phân tích, đánh giá thực trạng, xác định điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển kinh tế của huyện Lộc Hà 10 năm qua (2007 - 2017). - Đề xuất định hướng nội dung chiến lược phát triển kinh tế của huyện Lộc và các giải pháp thực hiện chiến lược.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quang Anh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thiên (2018)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tín dụng ưu đãi tại HDBank Hà Tĩnh trên các phương diện mô hình tổ chức, quản trị điều hành, nội dung và các công cụ quản lý tín dụng chính sách. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tín dụng ưu đãi tại HDBank Hà Tĩnh phù hợp với định hướng và các chính sách tín dụng của HDBank và Ngân hàng Nhà nước.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quốc Hải;  Advisor: Trần, Đức Vui (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong các Ngân hàng thương mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Minh Phú;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • - Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ đó đánh giá công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải Quan Hà Tĩnh; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Phan, Huy Đường (2018)

 • - Hệ thống hoá và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động kiểm tra sau thông quan. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra sau thông quan, từ đó chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu trong công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016. - Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lệ Nhân;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về QLNL tại các doanh nghiệp. - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QLNL cho Công ty CP sắt Thạch Khê. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNL tại Công ty CP sắt Thạch Khê giai đoạn từ 2012- 2016. - Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh trong giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Hùng;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng. - Phân tích, đánh giá phản ánh được thực trạng quản lý nợ xấu tại Agribank Hương khê, Hà tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank Hương Khê, hà Tĩnh

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Doãn Đức;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính tại Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đã bước đầu phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Luận văn đã đề xuất hoàn thiện quản lý tài chính tại và một số giải pháp Công ty xăng dầu Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đình;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2018)

 • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại Trường đại học công lập; phân tích được thực trạng quản lý tài chính tại Trường Đại học Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, nguyên nhân và hạn chế; đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đại Hà;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến lược, xây dựng chiến lược phát triển của Doanh nghiệp. - Đã bước đầu phân tích, đánh giá được thực trạng hoạt động kinh doanh và chiến lược của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. - Luận văn đã đề xuất xây dựng chiến lược phát triển và một số giải pháp khả thi cho chiến lược phát triển tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh .

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Thủy;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý ngân sách cấp huyện nói chung và quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh nói riêng. - Phân tích thực trạng quản lý ngân sách thành phố Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quản lý ngân sách nhà nước thành phố Hà Tĩnh, góp phần nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Thành phố Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. - Phân tích kết quả hoạt động NHBL giai đoạn 2014-2016, đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Làm rõ một số vấn đề lý luận; đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh. - Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần khẳng định về sự cần thiết khách quan của công tác quản lý nhân lực tại các cơ quan Đảng cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực thuộc diện Ban Tổ chức quản lý của Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Đức Minh;  Advisor: Nguyễn, Hải Đăng (2018)

 • Luân văn đã tổng quan một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, trên cơ sở đó hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhân sự tại các công ty, doanh nghiệp. Căn cứ các nội dung về lý luận, luận văn đã phân tích thực trạng công tác quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kho vận thế kỷ để đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kho vận thế kỷ. Đây là cơ sở để, luận văn đề xuất 6 nhóm giải pháp hoàn thiện hơn công tác quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kho vận thế kỷ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Hòa;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản của xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp viễn thông. - Đánh giá tương đối toàn diện thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Acom theo khung lý thuyết đã phân tích, đề xuất. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Hải (2018)

 • Luận văn đã trình bày tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp, làm cơ sở phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Thông qua các phương pháp thu thập và xử lý, tổng hợp dữ liệu, tác giả đã đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận để thấy rõ thực trạng, xu hướng biến động của lợi nhuận và các chỉ tiêu lợi nhuận. Từ đó đề xuất các giải pháp có thể được thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Tuấn Anh (2018)

 • Cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng giúp Tổng công ty xây dựng được chiến lược phù hợp, từ đó có được sự phát triển bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi nói chung cũng như sự phát triển của toàn Tổng công ty bao gồm Văn phòng Tổng công ty và các công ty con , công ty liên kết có vốn đầu tư chiếm tỉ trọng lớn có khả năng chi phối của Tổng công ty

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 4490