Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thuyết;  Advisor: Trần, Quốc Thành, người hướng dẫn (2011)

  • 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý chất lượng đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học. Khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo ở Viện Đại học Mở Hà Nội. Đề xuất các biện pháp bảo đảm chất lượng ở Viện Đại học Mở Hà Nội đáp ứng yêu cầ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lý giáo dục --Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

  • Thesis


  • Authors: Chu, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Lộc (2007)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, nhấn mạnh các quan điểm lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong quản lý trường học. Khảo sát thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh trong những năm qua. Đề xuất một số giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của trường giai đoạn 2007-2015, tập trung nhất vào công tác tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ giảng viên; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên; có chính sách đãi ngộ, lương và các hỗ trợ thu nhập cho đội ngũ giảng viên; kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, nhằm đảm bảo đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, cân đối về cơ cấu, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, giáo dục của tỉnh Nam Định trong giai đoạ...

  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Tiến Đạt (2007)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý nâng cao chất lượng đào tạo kỹ thuật - nghề nghiệp. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo ngành Công nghệ May tại trường Cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Nam Định. Từ cơ sở lý luận cùng nghiên cứu thực tiễn, đề xuất các biện pháp cụ thể: đổi mới công tác tuyển sinh, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất và phương tiện dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành Công nghệ May; giáo dục ý thức, thái độ nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và các cơ sở sử dụng lao động; đổi mới công tác quản lý chất lượng đào tạo, góp phần tăng cường quản lý chất lượng đào tạo hệ cao đẳng ngành Công nghệ May tại trường CĐCN Nam Định từ 2008-2010