Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Hà;  Advisor: Trần, Hữu Hoan , người hướng dẫn; Hà, Nhật Thăng, người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Na Dương tỉnh, Lạng Sơn. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Hà;  Advisor: Trần, Hữu Hoan , người hướng dẫn; Hà, Nhật Thăng, người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Na Dương tỉnh, Lạng Sơn. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT (...); Electronic Resources