UEDU - Dissertations : [82]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82
 • 05050002991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nho Huy (2017)

 • 11.1. Về lý luận: Xây dựng được khung lý thuyết về quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam trong đào tạo theo học chế tín chỉ bao gồm: Tổng quan nghiên cứu vấn đề công tác sinh viên và quản lý công tác sinh viên ở nước ngoài và ở nước ta; Nêu bật tầm quan trọng của công tác sinh viên và những vấn đề mà đào tạo theo học chế tín chỉ đặt ra đối với công tác sinh viên; nội dung, những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ và kinh nghiệm của quốc tế về công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 11.2. Về thực tiễn: - Chỉ rõ được thực trạng công tác sinh viên và thực trạng quản lý công tác sinh viên ở các trường đ...

 • 05050002943.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Thái (2017)

 • - Tổng hợp những cơ sở lí luận cơ bản, quan trọng về đánh giá (ĐG) kết quả học tập (KQHT) trong giáo dục và đào tạo ngoại ngữ theo tiếp cận năng lực (TCNL). - Vận dụng khoa học giáo dục và ngôn ngữ học xây dựng cơ sở lí luận đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành (NNCN) của sinh viên (SV) các trường cao đẳng du lịch (CĐDL) theo TCNL. - Đánh giá thực trạng đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của SV các trường CĐDL theo TCNL tập trung vào nhận thức, chuẩn đầu ra (CĐR) năng lực NNCN, phương pháp và công cụ đánh giá KQHT. - Đề xuất 3 giải pháp, bao gồm: (1) Xây dựng CĐR năng lực NNCN của sinh viên CĐDL theo từng môn học; (2) Xây dựng công cụ đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của sin...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng, 1961-;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955- , người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Đường , người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Đã phát triển khái niệm nghề xã hội và nghề đào tạo; Đào tạo nghề; Nhu cầu xã hội về đào tạo; Đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, đã hệ thống hóa được khung lý luận về quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội (...); Electronic Resources

 • 00050002927.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính; Lê, Quang Sơn (2013)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về Quản lý đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học tư thục. Khảo sát, đánh giá thực trạng Quản lý đội ngũ giảng viên các trường Đại học tư thục trong thời gian qua, qua đó hiểu rõ bức tranh về công tác Quản lý đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Đại học tư thục với những nét đặc thù riêng có của loại hình trường này. Đề xuất các giải pháp Quản lý đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Đại học tư thục trong bối cảnh hiện nay.

 • 00050002875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Linh Quân;  Advisor: Vũ, Ngọc Hải; Đặng, Xuân Hải, 1950- (2013)

 • Tổng thuật những luận cứ khoa học của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở trường cao đẳng (CĐ) nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống đảm bảo chất lượng trong một số các trường CĐ (tập trung chủ yếu vào các trường CĐ có đào tạo giáo viên ở Việt Nam). Nghiên cứu đề xuất hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường CĐ Việt Nam. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường CĐ Việt Nam. Tiến hành thử nghiệm một số yếu tố của hệ thống đảm bảo chất lượng ở CĐ.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82

UEDU - Dissertations : [82]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82
 • 05050002991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nho Huy (2017)

 • 11.1. Về lý luận: Xây dựng được khung lý thuyết về quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam trong đào tạo theo học chế tín chỉ bao gồm: Tổng quan nghiên cứu vấn đề công tác sinh viên và quản lý công tác sinh viên ở nước ngoài và ở nước ta; Nêu bật tầm quan trọng của công tác sinh viên và những vấn đề mà đào tạo theo học chế tín chỉ đặt ra đối với công tác sinh viên; nội dung, những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ và kinh nghiệm của quốc tế về công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 11.2. Về thực tiễn: - Chỉ rõ được thực trạng công tác sinh viên và thực trạng quản lý công tác sinh viên ở các trường đ...

 • 05050002943.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Thái (2017)

 • - Tổng hợp những cơ sở lí luận cơ bản, quan trọng về đánh giá (ĐG) kết quả học tập (KQHT) trong giáo dục và đào tạo ngoại ngữ theo tiếp cận năng lực (TCNL). - Vận dụng khoa học giáo dục và ngôn ngữ học xây dựng cơ sở lí luận đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành (NNCN) của sinh viên (SV) các trường cao đẳng du lịch (CĐDL) theo TCNL. - Đánh giá thực trạng đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của SV các trường CĐDL theo TCNL tập trung vào nhận thức, chuẩn đầu ra (CĐR) năng lực NNCN, phương pháp và công cụ đánh giá KQHT. - Đề xuất 3 giải pháp, bao gồm: (1) Xây dựng CĐR năng lực NNCN của sinh viên CĐDL theo từng môn học; (2) Xây dựng công cụ đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của sin...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng, 1961-;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955- , người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Đường , người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Đã phát triển khái niệm nghề xã hội và nghề đào tạo; Đào tạo nghề; Nhu cầu xã hội về đào tạo; Đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, đã hệ thống hóa được khung lý luận về quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội (...); Electronic Resources

 • 00050002927.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính; Lê, Quang Sơn (2013)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về Quản lý đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học tư thục. Khảo sát, đánh giá thực trạng Quản lý đội ngũ giảng viên các trường Đại học tư thục trong thời gian qua, qua đó hiểu rõ bức tranh về công tác Quản lý đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Đại học tư thục với những nét đặc thù riêng có của loại hình trường này. Đề xuất các giải pháp Quản lý đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Đại học tư thục trong bối cảnh hiện nay.

 • 00050002875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Linh Quân;  Advisor: Vũ, Ngọc Hải; Đặng, Xuân Hải, 1950- (2013)

 • Tổng thuật những luận cứ khoa học của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở trường cao đẳng (CĐ) nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống đảm bảo chất lượng trong một số các trường CĐ (tập trung chủ yếu vào các trường CĐ có đào tạo giáo viên ở Việt Nam). Nghiên cứu đề xuất hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường CĐ Việt Nam. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường CĐ Việt Nam. Tiến hành thử nghiệm một số yếu tố của hệ thống đảm bảo chất lượng ở CĐ.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82