Phân tích và dự báo tràn dầu vùng biển Vịnh Bắc Bộ bằng mô hình số trị ứng dụng số liệu radar biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33451Phân tích và dự báo tràn dầu vùng biển Vịnh Bắc Bộ bằng mô hình số trị ứng dụng số liệu radar biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33451