Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Linh Chi (2017)

 • Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Đức Trung (2017)

 • - Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của viên chức trên thế giới, Việt Nam và tại Hà Nội. Đề tài sẽ là một nguồn tài liệu góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản trong các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức ở Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới; - Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực tiễn, kết quả luận văn làm rõ những mặt đạt được và hạn chế của các quy định về trách nhiệm pháp lý của viên chức hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp có giá trị về mặt thực tiễn liên quan đến việc hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức. Tư...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Trung (2017)

 • - Phân tích làm sáng tỏ thêm một số phương diện lý luận về thanh tra nhà nước nói chung, thanh tra giao thông vận tải nói riêng. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải. - Phân tích đánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. Qua đó đánh giá được ưu và nhược điểm trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. - Đã đưa ra 02 phương hướng và kiến nghị 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội.

 • Other


 • Authors: Phí, Thành Chung (2016)

 • Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau: - Luận án phân tích các quy định pháp luật, những luận điểm khoa học để từ đó thống nhất quan điểm khoa học liên quan đến vấn đề nội dung trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, đồng phạm chưa hoàn thành, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm… - Luận án phân tích, so sánh, đối chiếu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm với quy định pháp luật của một số nước trên thế giới đại diện cho các hệ t...

 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Tiến;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ vấn đề an ninh phi truyền thống trong mối quan hệ với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và những thách thức của an ninh phi truyền thống đối với pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra định hướng, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và nội dung hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và các giải pháp bảo đảm nhằm ứng phó hiệu quả với vấn đề này. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phục vụ cho Bộ Công an và các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2015 về một số tội phạm phi truyền thống và các giải pháp bảo đảm nhằm ứng phó hiệu quả với thách thức của an ninh phi truyền thống.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • Thứ nhất,nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; khái niệm, đặc điểm về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; giới thiệu khái quát về các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam hiện nay; nêu ra các mô hình và cách thức hoạt động các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ ở một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề có thể nghiên cứu và vận dụng tại Việt Nam. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các quan hệ xã hội về các tổc hức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.Thứ ba, đưa ra các giải phá...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Tuyên (2017)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), các quy định pháp luật về ĐTM đối với các dự án đầu tư, vai trò của pháp luật về ĐTM của các dự án đầu tư. Phân tích thực trạng các quy định pháp luật về ĐTM qua thực tiễn áp dụng ở tỉnh Quảng Bình; những vướng mắc, hạn chế của pháp luật bộc lộ qua việc áp dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đưa ra các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về ĐTM đối với các dự án đầu tư.

 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thu An (2017)

 • - Về mặt lí luận + Luận án tiếp tục làm rõ khái niệm nhà nước pháp quyền, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền. Xác định các yếu tố cấu thành trong tư tưởng nhà nước pháp quyền Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành; xác định vị trí của tư tưởng nhà nước pháp quyền Hồ Chí Minh đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; + Phân tích sự kế thừa tư tưởng nhà nước pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng pháp luật thể hiện thông qua các bản Hiến pháp Việt Nam. + Đề xuất và luận chứng các quan điểm, giải pháp, yêu cầu trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam sau Hiến pháp năm 2013; - Về mặt thực tiễn: Luận án hướng tới đề xuất quan điểm tiê...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến (2017)

 • - Luận văn đã giải quyết tương đối cơ bản một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội phạm tham nhũng, về nội luật hóa Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, quá trình Việt Nam tham gia công ước, và trình bày một cách khái nhất về những nội dung mà các quốc gia thành viên cần nội luật hóa theo yêu cầu của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, - Luận văn đã đưa ra và phân tích những yếu tố tác động đến quá trình nội luật hóa yêu cầu Công ước của Liên hợp quốc về chồng tham nhũng đó là: thực trạng về pháp luật tham nhũng của Việt Nam, những điểm bất cập trong quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 so với luật phòng chống tham nhũng, và so với Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. - Quá trình nội luật hóa Công ước về chống tham nhũng trong B...

 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Thu Trang (2017)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng công chức ở Việt NAm. - Luận văn làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng thực hiện việc tuyển dụng công chức ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm tích cực cũng như những điểm còn tồn tại trong lĩnh vực này. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả của tuyển dụng công chức ở Việt Nam.