Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2017)

 • - Đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện thực sự hiệu lực, hiệu quả. - Luận văn đã đánh giá trung thực thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, năm 2017 để từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân nói chung và Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng. - Luận văn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhiệm của hệ thống chính trị về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện nói chung trong giai...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Như Phát (2008)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Trình bày những đặc điểm, tính chất chung, cơ cấu của pháp luật cạnh tranh và vấn đề nhận dạng thị trường. Làm rõ mối quan hệ giữa pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh (CTKLM) với các luật chuyên ngành và với các lĩnh vực pháp luật liên quan đến áp d (...)

 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Chương 1: Tổng quan về hợp tác quốc tếtrong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan. Chương 2: Các cơ chế hợp tác quốc tế trong cải cách, hài hòa hóa thủ tục Hải quan và thực tiễn ở Việt Nam. Chương 3: Định hướng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong cải cách, hài hòa hóa một số thủ tục Hải quan và một số giải pháp kiến nghị

 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2014)

 • Luận văn đưa ra một số vấn đề về lý luận và pháp luật về quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại Khu kinh tế. Luận văn nêu lên thực trạng quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế đồng thời đánh giá những nỗ lực của Hải quan Thanh Hóa trong việc cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cụ thể đó là hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư. Luận văn đưa ra phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hải quan đố...