Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Tiến;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2017)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ vấn đề an ninh phi truyền thống trong mối quan hệ với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và những thách thức của an ninh phi truyền thống đối với pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra định hướng, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và nội dung hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và các giải pháp bảo đảm nhằm ứng phó hiệu quả với vấn đề này. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phục vụ cho Bộ Công an và các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2015 về một số tội phạm phi truyền thống và các giải pháp bảo đảm nhằm ứng phó hiệu quả với thách thức của an ninh phi truyền thống.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2012)

 • Tập trung làm rõ mặt lý luận dấu hiệu chống người thi hành công vụ, như khái niệm, vị trí của dấu hiệu trong các quy định của Luật Hình sự với tư cách là dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung (...)

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuyên;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2005)

 • Nghiên cứu quy định chung về các tội phạm tham nhũng, các biện pháp phòng ngừa đối với loại tội phạm này. Phân tích, đánh giá thực trạng tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2004 qua các báo cáo tổng kết và các bảng số liệu về các tội phạm (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Đỗ, Thị Phượng (2012)

 • Phân tích và xây dựng định nghĩa khoa học của khái niệm miễn chấp hành hình phạt, nghiên cứu và phân tích các đặc điểm cơ bản của miễn chấp hành hình phạt và so sánh nó với miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Khái quát một số vấn đề chung về miễn hình phạt: khái niệm và các đặc điểm cơ bản của miễn hình phạt, lược khảo sự hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay (...)