Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn (2012)

 • 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu về các quy định pháp lý hiện hành, phân biệt giao kết hợp đồng trong đấu thầu với các dạng thức hợp đồng thông thường khác. Xem xét các giai đoạn trong quá trình giao kết, nội dung và bản chất pháp lý, đồng thời, đánh giá thực trạng giao kết hợp (...); Electronic Resources

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Mục đích của tác giả khi nghiên cứu đề tài “Hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở đó đánh giá những kết quả và hạn chế của pháp luật Việt Nam về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian qua.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ những vấn đề sau: - Một là, luận văn đã đưa ra tổng quan một số vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, lược sử quá trình phát triển của pháp luật Việt Nam về vấn đề này và những quy định của pháp luật nước ngoài về hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài và những gợi mở cho Việt Nam. - Hai là, luận văn đã đi sâu tìm hiểu, phân tích và đánh giá về thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài, theo hai hướng vấn đề là phân tích và đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và thực trạng của việc giao kết và thực hiện hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài qua từng giai đoạn của hợp đồng. - Ba là, luận văn đưa ra phương hướng để hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2011)

 • Nghiên cứu l‎ý luận chung về Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa (HĐUTMBHH). Nghiên cứu các điều kiện hiệu lực của HĐUTMBHH theo quy định của pháp luật Việt Nam trong tương quan so sánh với pháp luật của một số nước. Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật (...)

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Đinh, Dũng Sỹ (2015)

 • Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng; phân tích thực tiễn hoạt động mua bán, sáp nhập của các ngân hàng trên thế giới và ở Việt Nam. Qua đó nêu bật được những lợi ích và hạn chế khi tiến hành M&A ngân hàng. Tác giả đã giới thiệu được hệ thống pháp luật của Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề M&A ngân hàng. Trên cơ sở đó so sánh đối chiếu với pháp luật tại Việt Nam để rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc hoàn thiện pháp luật về mua bán, sáp nhập ngân hàng ở Việt Nam. Đề tài đề xuất những giải pháp cụ thể trong việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới. Các giải pháp được đưa ...