Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • Thứ nhất,nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; khái niệm, đặc điểm về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; giới thiệu khái quát về các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam hiện nay; nêu ra các mô hình và cách thức hoạt động các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ ở một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề có thể nghiên cứu và vận dụng tại Việt Nam. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các quan hệ xã hội về các tổc hức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.Thứ ba, đưa ra các giải phá...

 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật trong quy trình lập pháp của Quốc hội. Phân tích tính khiếm khuyết và những mặt hạn chế của quy trình, đồng thời liên hệ với những kinh nghiệm ở nước ngoà., Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiệ (...); Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Được;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2005)

 • Trình bày những vấn đề chung về hoạt động môi giới trong thị trường bất động sản, pháp luật về thị trường bất động sản; sự ra đời, đặc trưng và vai trò của hoạt động môi giới đối với việc phát triển của thị trường bất động sản ; Thực trạng pháp luật và thự (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Am Hiểu (2005)

 • Tìm hiểu những quy định của pháp luật về nhãn hyiêụ hàng hoá ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích và chỉ ra những bất cập, đồng thời nêu một số kiến nghị với hy vọng các quy định pháp luật (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Trần, Nguyệt Minh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2004)

 • Nghiên cứu một cách tổng thể những quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và các Điều ước quốc tế có liên quan. Qua đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Mai Hương;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2004)

 • Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; Nghiên cứu lịch sử phát triển của hương ước cổ và hương ước cải lương. Phân tích vai trò của hương ước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay cũng như quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với việc tái lập hương ước mới; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đào, Mộng Điệp;  Advisor: Phạm, Công Trứ (2002)

 • Electronic Resources; Luận văn nghiên cứu có hệ thống về chế độ dạy và học nghề dưới góc độ lý luận và thực tiễn thực hiện. Đưa ra những nhận xét, phân tích các quy định pháp luật lao động hiện hành về dạy, học nghề. Đề xuất, bổ sung hoàn thiện chế định học nghề, cơ chế áp dụng (...); Luận văn ThS. Luật kinh tế 60105 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002