Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Thao (2005)

 • Tổng quan pháp luật về phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường biển do dầu. Trình bày pháp luật về phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầu tại Việt Nam: Các Công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm biển do dầu tại Việt Nam đã gia nhập n (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Lan;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2003)

 • Luận văn ThS. Luật Quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Trình bày khái quát về bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài. Đưa ra cái nhìn tổng quan trong pháp luật về quyền tác giả cũng như thực trạng bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài, tìm ra những bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tiễn á (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Quy;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2005)

 • Đề cập đến các vấn đề liên quan đến bắt giữ tài biển trong hàng hải quốc tế như khiếu nại hàng hải dẫn đến việc bắt giữ tàu biển, trình tự, thủ tục bắt giữ, giải phóng tàu, bán đấu giá phát mãi tàu. Từ đó đưa ra các kiến nghị về tăng cường hiệu quả thực th (...); Luận văn ThS Luật Quốc tế 5.05.12 Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phùng, Cao Quý;  Advisor: Lê, Văn Bính (2014)

 • Ngoài các phần: Mở đầu; Kết luận; Lời cam đoan; Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của Luân văn được kết cấu thành 3 Chương: Chương 1: Liên hợp quốc – Tổ chức quốc tế, bản chất, chức năng; Chương 2: Các hướng hoạt động chính của Liên hợp quốc trong thế giới hiện đại; và Chương 3: Một số kiến nghị đề xuất về vấn đề cải tổ Liên hợp quốc trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế không thể thiếu vai trò của Liên hợp quốc, vì đó là nhiệm vụ và mục đích tôn chỉ cho sự thành lập, tổ chức và hoạt động của Liên hợp quốc – Tổ chức quốc tế phổ cập lớn nhất toàn cầu. Luận văn đã nghiên cứu tổng thể về Liên hợp quốc, về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kiến nghị những giải pháp nhằm tằng cường hiệu lực và tính khả thi của Liên hợp quốc tron...