Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Xuân Hoan;  Advisor: Trần, Minh Ngọc (2013)

  • Tìm hiểu sơ lược về sự hình thành chế định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của một số nước trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành của Việt Nam; Pháp luật Việt Nam trong mối tương quan với pháp luật một số quốc gia trên thế giới về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Kiến nghị, đề xuất hoàn thiện chính sách và pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước