Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2012)

  • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về Hợp đồng liên doanh. Liên hệ và phân tích các quy định về Hợp đồng liên doanh theo pháp luật nước ngoài; phân tích các điều khoản cơ bản của Hợp đồng liên doanh, luật áp dụng trong Hợp đồng liên doanh. Tổng hợp, phân tích (...)