Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Thao (2005)

 • Tổng quan pháp luật về phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường biển do dầu. Trình bày pháp luật về phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầu tại Việt Nam: Các Công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm biển do dầu tại Việt Nam đã gia nhập n (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Lan;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2003)

 • Luận văn ThS. Luật Quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Trình bày khái quát về bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài. Đưa ra cái nhìn tổng quan trong pháp luật về quyền tác giả cũng như thực trạng bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài, tìm ra những bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tiễn á (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Quy;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2005)

 • Đề cập đến các vấn đề liên quan đến bắt giữ tài biển trong hàng hải quốc tế như khiếu nại hàng hải dẫn đến việc bắt giữ tàu biển, trình tự, thủ tục bắt giữ, giải phóng tàu, bán đấu giá phát mãi tàu. Từ đó đưa ra các kiến nghị về tăng cường hiệu quả thực th (...); Luận văn ThS Luật Quốc tế 5.05.12 Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn (2009)

 • 96 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế về vấn đề sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình, tình hình ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế về lĩnh vực này của các quốc gia trên thế giới để thấy được nguyên tắc chung, cơ bản thể hiện (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Lan;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao, người hướng dẫn (2008)

 • 112 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Nghiên cứu cơ sở pháp lý của Việt Nam và công ước Viên trong quy định việc thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập. Phân tích mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia ở Việt Nam để làm rõ vai trò của việc thực thi điề (...); Electronic Resources