LAW - Dissertations : [106]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106
 • 00050009200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hữu;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 • 00050009199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hải Như;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: - Phân loại tranh chấp nhãn hiệu nhìn từ giác độ kinh doanh thương mại; - Phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; - Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Xây dựng lý luận hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu bằng các cơ quan nhà nước và ngoài các cơ quan nhà nước. - Xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh ...

 • 00050009198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Linh;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Thông qua việc đánh giá tổng quan tình hình các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài của luận án ở trong và ngoài nước, Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội XPTD trong luật hình sự Việt Nam. Luận án phân tích các quy định pháp luật, các luận điểm khoa học để từ đó xây dựng khái niệm khoa học về các tội XPTD và làm rõ đặc điểm, cơ sở, căn cứ quy định các tội XPTD trong luật hình sự Việt Nam. Hệ thống hóa và khái quát lịch sử hình thành, phát triển của PLHS Việt Nam về các tội XPTD từ thời phong kiến đến nay; đồng thời nghiên cứu, phân tích, so sánh quy định về các tội XPTD trong BLHS một số nước trên thế giới, trên cơ sở đó đư...

 • 00050009197.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Tươi;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2018)

 • - Về lý luận: + Luận án đã phân tích một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền công dân và bảo đảm quyền công dân, làm sáng rõ hơn các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc ban hành các quy định tại Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quy định về tố tụng hành chính. + Trên cơ sở kế thừa các luận điểm của các nhà khoa học đi trước, luận án đã nêu được khái niệm “Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính” và đã xác định được những nội dung bảo đảm và điều kiện pháp lý bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính. - Về thực tiễn:...

 • 00050009196.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Cảm (2018)

 • So với các công trình khoa học đã công bố nghiên cứu về đề tài nguồn của luật hình sự, luận án có những điểm mới sau đây: Một là, luận án đã phân tích, làm rõ nội hàm khái niệm nguồn của luật hình sự, đặc điểm và nhiệm vụ của nguồn của luật hình sự. Hai là, luận án đã xây dựng lý luận về mô hình hệ thống nguồn của luật hình sự. Tác giả luận án lần đầu tiên đề xuất quan điểm về nguồn giải thích của luật hình sự. Theo tác giả luận án, nguồn của luật hình sự là một hệ thống thống nhất, bao gồm hai bộ phận cấu thành là: 1) Nguồn quy định tội phạm, hình phạt và các chế định pháp lý hình sự khác và 2) Nguồn giải thích của luật hình sự. Ba là, luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống nguồn...

 • 00050009195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2017)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa các lý thuyết về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Thứ hai, xây dựng cơ sở lý thuyết của việc mở rộng chủ thể và đối tượng cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Thứ ba, lý luận về giá trị pháp lý và hậu quả pháp lý của việc đăng ký hợp đồng bán và thuê lại. Thứ tư, lý luận về thu hồi, xử lý tài sản cho thuê trong trường hợp tài sản cho thuê là vật chứng của vụ án hình sự hoặc trong trường hợp Bên cho thuê bị phá sản. Thứ năm, luận giải về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm đối với giao dịch cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Cụ thể, làm sáng tỏ vai trò, ý nghĩa của các biện pháp bảo đả...

 • 00050008894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hoài Nam;  Advisor: Phạm, Tuấn Khải (2017)

 • - Về mặt lý luận Nghiên cứu những cơ sở lý luận cơ bản về: Nhà nước pháp quyền; yêu cầu của NNPQ đối với hoạt động xây dựng pháp luật; những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCNVN; các nguyên tắc trong xây dựng dự án luật, pháp lệnh; xác định ở Việt Nam, Chính phủ đã, đang là cơ quan có vai trò, trách nhiệm đặc biệt quan trọng đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội, nhất là trong điều kiện đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và xây dựng, hoàn thiện NNPQXHCN Việt Nam đang diễn ra. - Về mặt thực tiễn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 được ban hành, đánh dấu việc xây dựng, hoàn thiện NNPQXHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta bước vào một giai đo...

 • 00050008893.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Ngọc;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • Việc nghiên cứu về bảo đảm quyền con người của Tòa án góp phần triển khai, thực hiện những quy định mới và có ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người và quyền tư pháp. Nghiên cứu có những đóng góp cụ thể như sau: Thứ nhất, luận án kế thừa, tổng hợp các công trình đi trước và bổ sung vào hệ thống lý luận các lý thuyết liên quan đến tổ chức và hoạt động của quyền lực nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người; các đặc trưng quyền con người trong hoạt động xét xử của Tòa án, đặc biệt minh chứng trên các phương diện lý luận về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án; các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa á...

 • 00050008892.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tiến Minh;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2017)

 • Thứ nhất, trên cơ sở nền tảng lý luận của các vấn đề liên quan đến chủ đề tổ chức CQĐT được phân tích, liên hệ và hệ thống như: tổ chức, các nguyên lý về tổ chức, CQĐP, CQĐT, quản lý đô thị, tổ chức CQĐT, yêu cầu của CNH, HĐH với việc hoàn thiện Tổ chức CQĐT (cả mặt nhà nước và pháp luật). Khái niệm về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến đề tài được hệ thống làm nguồn dữ liệu khoa học quan trọng cho quá trình tiếp tục nghiên cứu khác. Thứ hai, luận án đưa ra những khuyến nghị khoa học nhằm hoàn thiện chính quyền đô thị và pháp luật về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yê...

 • 00050008779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Duẩn (2017)

 • Tập hợp, phân tích một cách hệ thống các vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo mà chưa hoặc đã được đề cập nhưng còn thiếu thống nhất và thiếu toàn diện trong một số công trình nghiên cứu khác, cụ thể như về những cách tiếp cận trong việc bảo vệ người tố cáo; nhu cầu bảo vệ người tố cáo; vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức pháp luật bảo vệ người tố cáo; các tiêu chí đánh giá sự hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tố cáo; những yêu cầu về bảo vệ người tố cáo trong Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng; những bài học kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam; Phân tích và đánh giá một c...

 • 00050008778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Tất Viễn (2017)

 • Từ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS...

 • 00050008709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải Yến (2017)

 • Luận án làm sáng tỏ và sâu sắc thêm những vấn đề lý luận pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm (VTVL) trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Luận án đưa ra một số khái niệm khoa học, một số kết luận mang tính khoa học, góp phần hoàn thiện lý luận và là cơ sở để xây dựng và thực thi pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL. Luận án đánh giá thực trạng pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN (khu vực các cơ quan HCNN) ở nước ta hiện nay. Phân tích và luận giải các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình áp dụng pháp luật chỉ ra được những điểm phù hợp cũng như những tồn tại, hạn chế và các đòi ...

 • 00050008602.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bình An;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về bảo đảm quyền của người lao động từ nền tảng pháp lý quan trọng là Hiến pháp năm 2013 và tinh thần của Hiến pháp về bảo đảm quyền của người lao động; làm rõ vai trò, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền của người lao động; những yêu cầu đặt ra của Hiến pháp năm 2013 với việc hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam. - Đánh giá khá đầy đủ và tương đối toàn diện thực trạng pháp luật về bảo đảm các quyền của người lao động ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những khiếm khuyết, hạn chế và bất cập của pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam. - Đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp lu...

 • 00050008601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Lê;  Advisor: Trịnh, Văn Thanh; Trịnh, Tiến Việt (2017)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống, đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đề tài, luận án đã đạt được những kết quả mới về khoa học như sau: - Xây dựng thành công cơ sở lý luận của việc bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự, bao gồm: xây dựng khái niệm khoa học, xác định các đặc điểm, phương thức, tiêu chuẩn của việc bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự. - Lần đầu tiên hệ thống hóa sự hình thành và phát triển của các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam từ thời kỳ phong kiến cho đến nay và nghiên cứu so sánh những quy định này trong pháp luật hình sự của một số quốc gia trên thế giới để kế thừa, học tập kinh nghiệm lập pháp. - Phân tích ...

 • 00050008592.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tịnh (2017)

 • - Đánh giá được tổng quan các công trình ở trong và ngoài nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; - Đưa ra khái niệm, bản chất, đặc điểm của TNBTCNN và vai trò của TNBTCNN trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đối với TNBTCNN; - Đánh giá được quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về TNBTCNN; thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về TNBTCNN ở Việt Nam và chỉ ra những hạn chế, bất cấp, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó trên cơ sở nhận thức về yêu cầu của nhà nước pháp quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức; việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo ...

 • 00050008561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2017)

 • - nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký quốc tế nhãn hiệu như khái niệm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế; đặc điểm điều chỉnh pháp lý về hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia); hiệu quả của việc sử dụng hệ thống Madrid; các yếu tố bảo đảm và tiêu chí đánh giá việc sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid; và xu hướng phát triển của hệ thống Madrid; - khái quát xu hướng gia nhập hệ thống; nghiên cứu và đánh giá thực tiễn sử dụng hệ thống tại một số thành viên của hệ thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam; làm rõ các rào cản đối với việc sử dụng hiệu quả hệ...

 • 00050008580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng (2017)

 • Về lý luận: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến nghị quyết, hoạt động ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết cùng những vấn đề cơ bản về khái niệm, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, các yếu tố tác động đến đổi mới hoạt động ban hành, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội Việt Nam. - Lý giải vai trò của sự phân định rõ nội dung ban hành luật và nội dung ban hành nghị quyết làm cơ sở xác định cơ sở pháp lý về quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội. - Đề xuất quan điểm tiếp cận cụ thể về mối quan hệ giữa hoạt động ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát nghị quyết; giữa quy trình, thủ tục ban hành nghị ...

 • 00050008563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thành Chung (2016)

 • Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau: - Luận án phân tích các quy định pháp luật, những luận điểm khoa học để từ đó thống nhất quan điểm khoa học liên quan đến vấn đề nội dung trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, đồng phạm chưa hoàn thành, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm… - Luận án phân tích, so sánh, đối chiếu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệ...

 • 00050008559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2017)

 • - Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu tổng thể, sâu sắc và toàn diện những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thềm lục địa; cơ sở pháp lý của việc giải quyết các tranh chấp về thềm lục địa, đặc biệt là UNCLOS và các phán quyết của các thiết chế tài phán quốc tế; nguyên tắc và biện pháp giải quyết các tranh chấp thềm lục địa trong pháp luật quốc tế, đặc biệt là đánh giá ưu nhược điểm của các biện pháp này. - Luận án là công trình đầu tiên đưa ra và đánh giá các biện pháp mới để giải quyết tranh chấp về thềm lục địa ngoài các biện pháp ngoại giao và các biện pháp tài phán. - Luận án là công trình đầu tiên đánh giá toàn diện thực tiễn giải quyết tranh chấp về thềm...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106

LAW - Dissertations : [106]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106
 • 00050009200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hữu;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 • 00050009199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hải Như;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: - Phân loại tranh chấp nhãn hiệu nhìn từ giác độ kinh doanh thương mại; - Phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; - Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Xây dựng lý luận hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu bằng các cơ quan nhà nước và ngoài các cơ quan nhà nước. - Xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh ...

 • 00050009198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Linh;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Thông qua việc đánh giá tổng quan tình hình các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài của luận án ở trong và ngoài nước, Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội XPTD trong luật hình sự Việt Nam. Luận án phân tích các quy định pháp luật, các luận điểm khoa học để từ đó xây dựng khái niệm khoa học về các tội XPTD và làm rõ đặc điểm, cơ sở, căn cứ quy định các tội XPTD trong luật hình sự Việt Nam. Hệ thống hóa và khái quát lịch sử hình thành, phát triển của PLHS Việt Nam về các tội XPTD từ thời phong kiến đến nay; đồng thời nghiên cứu, phân tích, so sánh quy định về các tội XPTD trong BLHS một số nước trên thế giới, trên cơ sở đó đư...

 • 00050009197.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Tươi;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2018)

 • - Về lý luận: + Luận án đã phân tích một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền công dân và bảo đảm quyền công dân, làm sáng rõ hơn các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng việc ban hành các quy định tại Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quy định về tố tụng hành chính. + Trên cơ sở kế thừa các luận điểm của các nhà khoa học đi trước, luận án đã nêu được khái niệm “Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính” và đã xác định được những nội dung bảo đảm và điều kiện pháp lý bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính. - Về thực tiễn:...

 • 00050009196.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Cảm (2018)

 • So với các công trình khoa học đã công bố nghiên cứu về đề tài nguồn của luật hình sự, luận án có những điểm mới sau đây: Một là, luận án đã phân tích, làm rõ nội hàm khái niệm nguồn của luật hình sự, đặc điểm và nhiệm vụ của nguồn của luật hình sự. Hai là, luận án đã xây dựng lý luận về mô hình hệ thống nguồn của luật hình sự. Tác giả luận án lần đầu tiên đề xuất quan điểm về nguồn giải thích của luật hình sự. Theo tác giả luận án, nguồn của luật hình sự là một hệ thống thống nhất, bao gồm hai bộ phận cấu thành là: 1) Nguồn quy định tội phạm, hình phạt và các chế định pháp lý hình sự khác và 2) Nguồn giải thích của luật hình sự. Ba là, luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống nguồn...

 • 00050009195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2017)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa các lý thuyết về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Thứ hai, xây dựng cơ sở lý thuyết của việc mở rộng chủ thể và đối tượng cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Thứ ba, lý luận về giá trị pháp lý và hậu quả pháp lý của việc đăng ký hợp đồng bán và thuê lại. Thứ tư, lý luận về thu hồi, xử lý tài sản cho thuê trong trường hợp tài sản cho thuê là vật chứng của vụ án hình sự hoặc trong trường hợp Bên cho thuê bị phá sản. Thứ năm, luận giải về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm đối với giao dịch cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Cụ thể, làm sáng tỏ vai trò, ý nghĩa của các biện pháp bảo đả...

 • 00050008894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hoài Nam;  Advisor: Phạm, Tuấn Khải (2017)

 • - Về mặt lý luận Nghiên cứu những cơ sở lý luận cơ bản về: Nhà nước pháp quyền; yêu cầu của NNPQ đối với hoạt động xây dựng pháp luật; những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCNVN; các nguyên tắc trong xây dựng dự án luật, pháp lệnh; xác định ở Việt Nam, Chính phủ đã, đang là cơ quan có vai trò, trách nhiệm đặc biệt quan trọng đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội, nhất là trong điều kiện đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và xây dựng, hoàn thiện NNPQXHCN Việt Nam đang diễn ra. - Về mặt thực tiễn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 được ban hành, đánh dấu việc xây dựng, hoàn thiện NNPQXHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta bước vào một giai đo...

 • 00050008893.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Ngọc;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • Việc nghiên cứu về bảo đảm quyền con người của Tòa án góp phần triển khai, thực hiện những quy định mới và có ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người và quyền tư pháp. Nghiên cứu có những đóng góp cụ thể như sau: Thứ nhất, luận án kế thừa, tổng hợp các công trình đi trước và bổ sung vào hệ thống lý luận các lý thuyết liên quan đến tổ chức và hoạt động của quyền lực nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người; các đặc trưng quyền con người trong hoạt động xét xử của Tòa án, đặc biệt minh chứng trên các phương diện lý luận về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án; các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa á...

 • 00050008892.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tiến Minh;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2017)

 • Thứ nhất, trên cơ sở nền tảng lý luận của các vấn đề liên quan đến chủ đề tổ chức CQĐT được phân tích, liên hệ và hệ thống như: tổ chức, các nguyên lý về tổ chức, CQĐP, CQĐT, quản lý đô thị, tổ chức CQĐT, yêu cầu của CNH, HĐH với việc hoàn thiện Tổ chức CQĐT (cả mặt nhà nước và pháp luật). Khái niệm về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến đề tài được hệ thống làm nguồn dữ liệu khoa học quan trọng cho quá trình tiếp tục nghiên cứu khác. Thứ hai, luận án đưa ra những khuyến nghị khoa học nhằm hoàn thiện chính quyền đô thị và pháp luật về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yê...

 • 00050008779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Duẩn (2017)

 • Tập hợp, phân tích một cách hệ thống các vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo mà chưa hoặc đã được đề cập nhưng còn thiếu thống nhất và thiếu toàn diện trong một số công trình nghiên cứu khác, cụ thể như về những cách tiếp cận trong việc bảo vệ người tố cáo; nhu cầu bảo vệ người tố cáo; vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức pháp luật bảo vệ người tố cáo; các tiêu chí đánh giá sự hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tố cáo; những yêu cầu về bảo vệ người tố cáo trong Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng; những bài học kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam; Phân tích và đánh giá một c...

 • 00050008778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Tất Viễn (2017)

 • Từ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS...

 • 00050008709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải Yến (2017)

 • Luận án làm sáng tỏ và sâu sắc thêm những vấn đề lý luận pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm (VTVL) trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Luận án đưa ra một số khái niệm khoa học, một số kết luận mang tính khoa học, góp phần hoàn thiện lý luận và là cơ sở để xây dựng và thực thi pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL. Luận án đánh giá thực trạng pháp luật về chế độ công vụ theo VTVL trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN (khu vực các cơ quan HCNN) ở nước ta hiện nay. Phân tích và luận giải các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình áp dụng pháp luật chỉ ra được những điểm phù hợp cũng như những tồn tại, hạn chế và các đòi ...

 • 00050008602.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bình An;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về bảo đảm quyền của người lao động từ nền tảng pháp lý quan trọng là Hiến pháp năm 2013 và tinh thần của Hiến pháp về bảo đảm quyền của người lao động; làm rõ vai trò, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền của người lao động; những yêu cầu đặt ra của Hiến pháp năm 2013 với việc hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam. - Đánh giá khá đầy đủ và tương đối toàn diện thực trạng pháp luật về bảo đảm các quyền của người lao động ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những khiếm khuyết, hạn chế và bất cập của pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam. - Đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp lu...

 • 00050008601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Lê;  Advisor: Trịnh, Văn Thanh; Trịnh, Tiến Việt (2017)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống, đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đề tài, luận án đã đạt được những kết quả mới về khoa học như sau: - Xây dựng thành công cơ sở lý luận của việc bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự, bao gồm: xây dựng khái niệm khoa học, xác định các đặc điểm, phương thức, tiêu chuẩn của việc bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự. - Lần đầu tiên hệ thống hóa sự hình thành và phát triển của các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam từ thời kỳ phong kiến cho đến nay và nghiên cứu so sánh những quy định này trong pháp luật hình sự của một số quốc gia trên thế giới để kế thừa, học tập kinh nghiệm lập pháp. - Phân tích ...

 • 00050008592.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tịnh (2017)

 • - Đánh giá được tổng quan các công trình ở trong và ngoài nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; - Đưa ra khái niệm, bản chất, đặc điểm của TNBTCNN và vai trò của TNBTCNN trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đối với TNBTCNN; - Đánh giá được quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về TNBTCNN; thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về TNBTCNN ở Việt Nam và chỉ ra những hạn chế, bất cấp, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó trên cơ sở nhận thức về yêu cầu của nhà nước pháp quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức; việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo ...

 • 00050008561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2017)

 • - nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký quốc tế nhãn hiệu như khái niệm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế; đặc điểm điều chỉnh pháp lý về hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia); hiệu quả của việc sử dụng hệ thống Madrid; các yếu tố bảo đảm và tiêu chí đánh giá việc sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid; và xu hướng phát triển của hệ thống Madrid; - khái quát xu hướng gia nhập hệ thống; nghiên cứu và đánh giá thực tiễn sử dụng hệ thống tại một số thành viên của hệ thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam; làm rõ các rào cản đối với việc sử dụng hiệu quả hệ...

 • 00050008580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng (2017)

 • Về lý luận: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến nghị quyết, hoạt động ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết cùng những vấn đề cơ bản về khái niệm, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, các yếu tố tác động đến đổi mới hoạt động ban hành, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội Việt Nam. - Lý giải vai trò của sự phân định rõ nội dung ban hành luật và nội dung ban hành nghị quyết làm cơ sở xác định cơ sở pháp lý về quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội. - Đề xuất quan điểm tiếp cận cụ thể về mối quan hệ giữa hoạt động ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát nghị quyết; giữa quy trình, thủ tục ban hành nghị ...

 • 00050008563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thành Chung (2016)

 • Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau: - Luận án phân tích các quy định pháp luật, những luận điểm khoa học để từ đó thống nhất quan điểm khoa học liên quan đến vấn đề nội dung trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, đồng phạm chưa hoàn thành, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm… - Luận án phân tích, so sánh, đối chiếu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệ...

 • 00050008559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2017)

 • - Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu tổng thể, sâu sắc và toàn diện những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thềm lục địa; cơ sở pháp lý của việc giải quyết các tranh chấp về thềm lục địa, đặc biệt là UNCLOS và các phán quyết của các thiết chế tài phán quốc tế; nguyên tắc và biện pháp giải quyết các tranh chấp thềm lục địa trong pháp luật quốc tế, đặc biệt là đánh giá ưu nhược điểm của các biện pháp này. - Luận án là công trình đầu tiên đưa ra và đánh giá các biện pháp mới để giải quyết tranh chấp về thềm lục địa ngoài các biện pháp ngoại giao và các biện pháp tài phán. - Luận án là công trình đầu tiên đánh giá toàn diện thực tiễn giải quyết tranh chấp về thềm...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106